Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2022-2023. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 27. června 2022

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 27. června 2022, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

181/2022 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně částka 83 z 27.6.2022
180/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů částka 83 z 27.6.2022
179/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů částka 83 z 27.6.2022
178/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů částka 83 z 27.6.2022
177/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů částka 83 z 27.6.2022
176/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony částka 83 z 27.6.2022
175/2022 Sb.; Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace částka 83 z 27.6.2022

nabylo účinnosti

175/2022 Sb.; Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
176/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

novelizované předpisy

458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (novelizováno 176/2022 Sb.)
165/2012 Sb.; Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (novelizováno 176/2022 Sb.)
65/2022 Sb.; Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (novelizováno 175/2022 Sb.)
66/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (novelizováno 175/2022 Sb.)
67/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (novelizováno 175/2022 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

28. června - 4. července 2022 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbude platnosti

174/1968 Sb.; Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1.7.2022
159/1992 Sb.; Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 1.7.2022
102/2018 Sb.; Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 1.7.2022
416/2020 Sb.; Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 1.7.2022
50/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.7.2022
85/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 1.7.2022
18/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
19/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
21/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
98/1982 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.7.2022
202/1995 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 1.7.2022
398/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 1.7.2022
74/2002 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních 1.7.2022
75/2002 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 1.7.2022
112/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 1.7.2022
73/2010 Sb.; Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 1.7.2022
381/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 1.7.2022
459/2012 Sb.; Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 1.7.2022
285/2013 Sb.; Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1.7.2022
461/2013 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 1.7.2022
145/2016 Sb.; Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 1.7.2022
1/2018 Sb.; Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 1.7.2022
133/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 1.7.2022
135/2022 Sb.; Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 1.7.2022

nabude účinnosti

130/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 28.6.2022
179/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 28.6.2022
527/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
218/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2022
250/2021 Sb.; Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 1.7.2022
261/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 1.7.2022
286/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2022
329/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2022
362/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2022
374/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2022
93/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
129/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2022
142/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
178/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
180/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
152/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 29.6.2022
255/2021 Sb.; Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky 1.7.2022
334/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
25/2022 Sb.; Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2022
60/2022 Sb.; Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 1.7.2022
144/2022 Sb.; Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU 1.7.2022
145/2022 Sb.; Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se ne- vyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb) 1.7.2022
157/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 1.7.2022
159/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
162/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 1.7.2022
359/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 1.7.2022
244/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
392/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
449/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 1.7.2022
528/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
1/2022 Sb.; Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 1.7.2022
2/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 1.7.2022
8/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 1.7.2022
12/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
74/2022 Sb.; Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1.7.2022
82/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 1.7.2022
122/2022 Sb.; Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického 1.7.2022
123/2022 Sb.; Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 1.7.2022
124/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 1.7.2022
147/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 1.7.2022
150/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
151/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb. 1.7.2022
153/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
154/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
158/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
160/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
161/2022 Sb.; Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření 1.7.2022
163/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb. 1.7.2022
166/2022 Sb.; Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 1.7.2022
167/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb. 1.7.2022
168/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. 1.7.2022
181/2022 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 28.6.2022
127/2022 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2022
169/2022 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2022
170/2022 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.7.2022

novelizované předpisy

141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 28.6.2022
269/1994 Sb.; Zákon o Rejstříku trestů 28.6.2022
359/1999 Sb.; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 28.6.2022
117/2001 Sb.; Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 28.6.2022
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 28.6.2022
273/2008 Sb.; Zákon o Policii České republiky 28.6.2022
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 28.6.2022
341/2011 Sb.; Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 28.6.2022
418/2011 Sb.; Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 28.6.2022
45/2013 Sb.; Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 28.6.2022
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 28.6.2022
575/1990 Sb.; Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 1.7.2022
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1.7.2022
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1.7.2022
586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.7.2022
6/1993 Sb.; Zákon České národní rady o České národní bance 1.7.2022
16/1993 Sb.; Zákon České národní rady o dani silniční 1.7.2022
47/1994 Sb.; Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
85/1996 Sb.; Zákon o advokacii 1.7.2022
13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích 1.7.2022
219/1999 Sb.; Zákon o ozbrojených silách České republiky 1.7.2022
71/2000 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 1.7.2022
124/2000 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1.7.2022
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.7.2022
120/2001 Sb.; Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 1.7.2022
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 1.7.2022
151/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 1.7.2022
229/2002 Sb.; Zákon o finančním arbitrovi 1.7.2022
320/2002 Sb.; Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.7.2022
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 1.7.2022
235/2004 Sb.; Zákon o dani z přidané hodnoty 1.7.2022
436/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 1.7.2022
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.7.2022
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 1.7.2022
251/2005 Sb.; Zákon o inspekci práce 1.7.2022
253/2005 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 1.7.2022
21/2006 Sb.; Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 1.7.2022
159/2006 Sb.; Zákon o střetu zájmů 1.7.2022
309/2006 Sb.; Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 1.7.2022
189/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2022
300/2008 Sb.; Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 1.7.2022
223/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 1.7.2022
341/2011 Sb.; Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 1.7.2022
201/2012 Sb.; Zákon o ochraně ovzduší 1.7.2022
247/2014 Sb.; Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 1.7.2022
264/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 1.7.2022
370/2017 Sb.; Zákon o platebním styku 1.7.2022
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 1.7.2022
187/2018 Sb.; Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 29.6.2022
481/2012 Sb.; Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 1.7.2022
463/2013 Sb.; Nařízení vlády o seznamech návykových látek 1.7.2022
48/1982 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 1.7.2022
22/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí 1.7.2022
26/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 1.7.2022
51/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 1.7.2022
55/1996 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 1.7.2022
279/1999 Sb.; Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu 1.7.2022
428/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 1.7.2022
296/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
15/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 1.7.2022
36/2006 Sb.; Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 1.7.2022
85/2008 Sb.; Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 1.7.2022
150/2008 Sb.; Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 1.7.2022
55/2011 Sb.; Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 1.7.2022
363/2011 Sb.; Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 1.7.2022
470/2012 Sb.; Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 1.7.2022
473/2012 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 1.7.2022
377/2013 Sb.; Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 1.7.2022
5/2014 Sb.; Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 1.7.2022
146/2015 Sb.; Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 1.7.2022
8/2016 Sb.; Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 1.7.2022
7/2018 Sb.; Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 1.7.2022
7/2018 Sb.; Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 1.7.2022
100/2018 Sb.; Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 1.7.2022
132/2018 Sb.; Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 1.7.2022
78/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 1.7.2022
1/2022 Sb.; Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 1.7.2022
525/2002 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2022
206/2010 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.7.2022

Judikatura

 • 4321/2022 Sb. NSS; Právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušujícím rozsudku podle § 110 odst. 4 nebo § 78 odst. 5 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. je krajský soud i Nejvyšší správní soud vázán i při přezkumu nového ...
 • 47/2021 Sb. rozh.; Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem již v době, kdy insolvenční soud vydává rozhodnutí o úpadku dlužníka, důvodně předpokládat, že dlužníkem podaným návrhem na povolení reorganizace je sledován nepoctivý záměr, insolvenční soud návrh ...
 • 29/2021 Sb. rozh. tr.; Trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku může spáchat i řidič motorového vozidla, který v důsledku nedostatečného sledování silničního provozu a překročení nejvyšší povolené rychlosti narazil do jiného ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 18/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé
 • 17/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze
 • 16/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
 • 15/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací
 • 14/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 13/2022 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2021

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2022

1.7.2022, 1.7.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

27.4.2022

1.7.2022

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.7.2023, 1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.6.2021

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2022

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.2.2022

1.7.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.2.2022

1.7.2023, 1.8.2023, 1.7.2025

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.1.2023, 1.7.2023

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

1.7.2023

-

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2022

1.7.2023

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.2.2022

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.2.2022

1.1.2023, 1.1.2024, 1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2022

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

-

28.6.2022

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

-

28.6.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2022

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
27.6.2022 - podání přiznání k DPH za květen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.6.2022
 1 EUR24,73 CZK (-0,01)
 1 USD23,5 CZK (-0,08)
 1 GBP28,83 CZK (-0,02)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,39 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 6.5.2022
Diskontní sazba4,75 % platnost od 6.5.2022
Lombardní sazba6,75 % platnost od 6.5.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
sledování změn zákonů

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací