Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2018

1.12.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.10.2018

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.3.2018

1.1.2019

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

31.5.2018

1.1.2019

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

13.1.2018

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

5.6.2018

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.7.2018

1.12.2018

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.10.2018

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

31.8.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2018

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.7.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

16.8.2018

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2018-2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 22. října 2018

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 22. října 2018, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

23. - 29. října 2018 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

86/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 28.10.2018
224/2018 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
228/2018 Sb.; Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
229/2018 Sb.; Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
230/2018 Sb.; Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018

novelizované předpisy

86/2011 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 28.10.2018

pozbude platnosti

Judikatura

  • 93/2018 Sb. rozh.; Osobou, která ve smyslu § 237 odst. 1 insolvenčního zákona měla prospěch z dlužníkova neúčinného právního úkonu, je i osoba (věřitel), které dlužník ve smyslu § 332 odst. 1 obch. zák. splnil dluh (jako „třetí ...
  • 31/2018 Sb. rozh. tr.; Rozhoduje-li soud o trestu poté, co podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku zruší pravomocný rozsudek jiného soudu ve výroku o vině o pokračujícím trestném činu (resp. v části výroku o vině) a v celém ...
  • 3775/2018 Sb. NSS; Pravomoc soudů rozhodovat v občanském soudním řízení ve smyslu § 267a odst. 1 věty první o. s. ř., o popření pohledávky přihlášené do rozvrhového řízení (§ 337 a násl. o. s. ř.), pokud jde o její pravost či výši v případě, kdy nejsou ...
  • Nález 251/2016 SbNU; Pouhá skutečnost, že účastník řízení ve svém dovolání neodkáže na konkrétní judikaturu Nejvyššího soudu, nýbrž toliko na přiléhavou judikaturu Ústavního soudu, nemůže vést k odmítnutí dovolání pro nemožnost ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 43/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
  • 42/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
  • Zámek41/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
  • Zámek40/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie
  • Zámek39/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

11/2018 F.z.; Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamovánía rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13sodst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě danía o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
10/2018 F.z.; Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalšíchsouvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru