Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 28. února 2021

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Přehled právních předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví a dalších zdrojů souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19)

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 28. února 2021, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

1. - 7. března 2021 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

93/2021 Sb.; Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí částka 37 z 1.3.2021
92/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 částka 37 z 1.3.2021
91/2021 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí částka 36 z 1.3.2021
90/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů částka 36 z 1.3.2021
89/2021 Sb.; Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů částka 36 z 1.3.2021
88/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony částka 36 z 1.3.2021

pozbude platnosti

59/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů 1.3.2021
60/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
61/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
62/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
63/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
64/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
65/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
66/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
67/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
68/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
69/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
70/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
71/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
72/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
73/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
74/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
75/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 1.3.2021
97/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
98/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
104/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021

nabude účinnosti

117/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.3.2021
51/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 1.3.2021
92/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 1.3.2021
54/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021
55/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády 1.3.2021
79/2021 Sb.; Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití 1.3.2021
44/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 1.3.2021
46/2021 Sb.; Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického 1.3.2021
52/2021 Sb.; Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 1.3.2021
83/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021
86/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 1.3.2021
87/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 1.3.2021
80/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 6.3.2021
113/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021
114/2021 Sb.; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021

novelizované předpisy

320/2015 Sb.; Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 1.3.2021
600/2020 Sb.; Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 1.3.2021
147/2008 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 1.3.2021
50/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2021
73/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 1.3.2021
74/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 1.3.2021
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 1.3.2021
29/2016 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2021
43/2018 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2021
44/2018 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 1.3.2021
330/2019 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 1.3.2021
331/2019 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 1.3.2021
471/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 1.3.2021
49/2011 Sb.; Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod 1.3.2021
22/2013 Sb.; Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 1.3.2021
252/2013 Sb.; Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 1.3.2021
54/2004 Sb.; Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití 6.3.2021

Vzory smluv a směrnic

další vzory...

Články a komentáře

další články a komentáře...

Mezinárodní smlouvy

 • 10/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 9/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 • 8/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • 7/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 • 6/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 18/2021 F.z.; Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • 17/2021 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.1.2021

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2021

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2021

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

4.2.2021

1.7.2021, 1.1.2022

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2021

1.1.2022

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2021

1.6.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2021

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2021

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2021

1.6.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.10.2020

23.5.2021

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

-

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

1.1.2022

Školský zákon, 561/2004 Sb.

27.2.2021

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2021

1.4.2021, 1.1.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2021

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.1.2021

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.4.2021, 1.7.2021, 1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
1.3.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.2.2021
 1 EUR26,2 CZK (+0,09)
 1 USD21,61 CZK (+0,26)
 1 GBP30,09 CZK (-0,11)
 100 RUB28,89 CZK (-0,01)
 100 JPY20,33 CZK (+0,22)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů