Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2022-2023. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 1. července 2022

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 1. července 2022, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

207/2022 Sb.; Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky částka 93 z 1.7.2022

pozbylo platnosti

174/1968 Sb.; Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
159/1992 Sb.; Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
102/2018 Sb.; Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
416/2020 Sb.; Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
50/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
85/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
18/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
21/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
98/1982 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
197/1989 Sb.; Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les
202/1995 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
398/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
74/2002 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních
75/2002 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
112/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
162/2005 Sb.; Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
327/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
73/2010 Sb.; Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
226/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
227/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
381/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
459/2012 Sb.; Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
285/2013 Sb.; Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
461/2013 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
145/2016 Sb.; Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
1/2018 Sb.; Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
133/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
135/2022 Sb.; Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

nabylo účinnosti

527/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
218/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2021 Sb.; Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
261/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
286/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
329/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
374/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
93/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
129/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
142/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
178/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
180/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
195/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
196/2022 Sb.; Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
197/2022 Sb.; Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
203/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
255/2021 Sb.; Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
334/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
25/2022 Sb.; Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
60/2022 Sb.; Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
144/2022 Sb.; Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU
145/2022 Sb.; Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se ne- vyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)
157/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
159/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
162/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
172/2022 Sb.; Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
189/2022 Sb.; Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
190/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
191/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
192/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
193/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
194/2022 Sb.; Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
201/2022 Sb.; Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021
202/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.
204/2022 Sb.; Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
205/2022 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
359/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
244/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
392/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
449/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
528/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
1/2022 Sb.; Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
2/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
8/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
12/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
74/2022 Sb.; Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
82/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
122/2022 Sb.; Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
123/2022 Sb.; Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
124/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
147/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
150/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
151/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
153/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
154/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
158/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
160/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
161/2022 Sb.; Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
163/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.
166/2022 Sb.; Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
167/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.
168/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
173/2022 Sb.; Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les
174/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
182/2022 Sb.; Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
185/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
186/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
187/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
188/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství
127/2022 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
169/2022 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
170/2022 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
183/2022 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

novelizované předpisy

575/1990 Sb.; Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (novelizováno 250/2021 Sb.)
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (novelizováno 362/2021 Sb.)
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (novelizováno 129/2022 Sb.)
586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů (novelizováno 142/2022 Sb.)
6/1993 Sb.; Zákon České národní rady o České národní bance (novelizováno 129/2022 Sb.)
16/1993 Sb.; Zákon České národní rady o dani silniční (novelizováno 142/2022 Sb.)
47/1994 Sb.; Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 250/2021 Sb.)
117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře (novelizováno 203/2022 Sb.)
85/1996 Sb.; Zákon o advokacii (novelizováno 261/2021 Sb.)
13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích (novelizováno 178/2022 Sb.)
219/1999 Sb.; Zákon o ozbrojených silách České republiky (novelizováno 250/2021 Sb.)
71/2000 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony (novelizováno 250/2021 Sb.)
124/2000 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 250/2021 Sb.)
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (novelizováno 362/2021 Sb.)
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (novelizováno 178/2022 Sb.)
120/2001 Sb.; Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (novelizováno 286/2021 Sb.)
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) (novelizováno 218/2021 Sb.)
151/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního (novelizováno 250/2021 Sb.)
229/2002 Sb.; Zákon o finančním arbitrovi (novelizováno 129/2022 Sb.)
320/2002 Sb.; Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (novelizováno 250/2021 Sb.)
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních (novelizováno 93/2022 Sb.)
235/2004 Sb.; Zákon o dani z přidané hodnoty (novelizováno 93/2022 Sb.)
436/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti (novelizováno 250/2021 Sb.)
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích (novelizováno 362/2021 Sb.)
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (novelizováno 374/2021 Sb.)
251/2005 Sb.; Zákon o inspekci práce (novelizováno 250/2021 Sb.)
253/2005 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce (novelizováno 250/2021 Sb.)
21/2006 Sb.; Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) (novelizováno 261/2021 Sb.)
111/2006 Sb.; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (novelizováno 203/2022 Sb.)
159/2006 Sb.; Zákon o střetu zájmů (novelizováno 180/2022 Sb.)
309/2006 Sb.; Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (novelizováno 250/2021 Sb.)
189/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novelizováno 250/2021 Sb.)
300/2008 Sb.; Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (novelizováno 261/2021 Sb.)
223/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb (novelizováno 250/2021 Sb.)
341/2011 Sb.; Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů (novelizováno 250/2021 Sb.)
201/2012 Sb.; Zákon o ochraně ovzduší (novelizováno 142/2022 Sb.)
247/2014 Sb.; Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (novelizováno 329/2021 Sb.)
264/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona (novelizováno 250/2021 Sb.)
370/2017 Sb.; Zákon o platebním styku (novelizováno 129/2022 Sb.)
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (novelizováno 261/2021 Sb.)
283/2021 Sb.; Zákon stavební zákon (novelizováno 195/2022 Sb.)
324/2021 Sb.; Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů (novelizováno 183/2022 Sb.)
481/2012 Sb.; Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (novelizováno 334/2021 Sb.)
463/2013 Sb.; Nařízení vlády o seznamech návykových látek (novelizováno 159/2022 Sb.)
565/2020 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny (novelizováno 202/2022 Sb.)
48/1982 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (novelizováno 250/2021 Sb.)
22/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí (novelizováno 124/2022 Sb.)
26/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu (novelizováno 124/2022 Sb.)
51/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů (novelizováno 124/2022 Sb.)
55/1996 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí (novelizováno 124/2022 Sb.)
279/1999 Sb.; Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu (novelizováno 163/2022 Sb.)
428/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (novelizováno 244/2021 Sb.)
296/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 153/2022 Sb.)
15/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (novelizováno 150/2022 Sb.)
151/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři (novelizováno 187/2022 Sb.)
36/2006 Sb.; Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (novelizováno 154/2022 Sb.)
85/2008 Sb.; Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků (novelizováno 168/2022 Sb.)
150/2008 Sb.; Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících (novelizováno 8/2022 Sb.)
55/2011 Sb.; Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (novelizováno 158/2022 Sb.)
363/2011 Sb.; Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti (novelizováno 12/2022 Sb.)
470/2012 Sb.; Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným (novelizováno 528/2021 Sb.)
473/2012 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (novelizováno 449/2021 Sb.)
246/2013 Sb.; Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování (novelizováno 185/2022 Sb.)
377/2013 Sb.; Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv (novelizováno 392/2021 Sb.)
5/2014 Sb.; Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (novelizováno 160/2022 Sb.)
53/2014 Sb.; Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách (novelizováno 174/2022 Sb.)
146/2015 Sb.; Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům (novelizováno 167/2022 Sb.)
8/2016 Sb.; Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (novelizováno 147/2022 Sb.)
7/2018 Sb.; Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (novelizováno 2/2022 Sb.)
7/2018 Sb.; Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu (novelizováno 151/2022 Sb.)
100/2018 Sb.; Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel (novelizováno 82/2022 Sb.)
132/2018 Sb.; Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin (novelizováno 359/2019 Sb.)
78/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu (novelizováno 166/2022 Sb.)
456/2021 Sb.; Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (novelizováno 186/2022 Sb.)
1/2022 Sb.; Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku (novelizováno 151/2022 Sb.)
525/2002 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) (novelizováno 169/2022 Sb.)
206/2010 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) (novelizováno 170/2022 Sb.)

Sbírka zákonů - nejbližší změny

2. - 8. července 2022 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

121/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 5.7.2022

novelizované předpisy

86/2011 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 5.7.2022

pozbude platnosti

Judikatura

 • 4321/2022 Sb. NSS; Právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušujícím rozsudku podle § 110 odst. 4 nebo § 78 odst. 5 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. je krajský soud i Nejvyšší správní soud vázán i při přezkumu nového ...
 • 47/2021 Sb. rozh.; Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem již v době, kdy insolvenční soud vydává rozhodnutí o úpadku dlužníka, důvodně předpokládat, že dlužníkem podaným návrhem na povolení reorganizace je sledován nepoctivý záměr, insolvenční soud návrh ...
 • 29/2021 Sb. rozh. tr.; Trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku může spáchat i řidič motorového vozidla, který v důsledku nedostatečného sledování silničního provozu a překročení nejvyšší povolené rychlosti narazil do jiného ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 18/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé
 • 17/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. listopadu 1990 v Praze
 • 16/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
 • 15/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací
 • 14/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 13/2022 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2021

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.7.2022

1.7.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.7.2022

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.7.2023, 1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.6.2021

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2022

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.7.2022

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.2.2022

1.7.2023, 1.8.2023, 1.7.2025

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.1.2023, 1.7.2023

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

-

1.7.2023, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2022

1.7.2023

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.2.2022

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.2.2022

1.1.2023, 1.1.2024, 1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2022

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

28.6.2022

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

28.6.2022

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2022

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
1.7.2022 - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 1.7.2022
 1 EUR24,76 CZK (+0,02)
 1 USD23,75 CZK (-0,07)
 1 GBP28,57 CZK (-0,25)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,55 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
sledování změn zákonů