Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

28.2.2017

1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.4.2017

1.7.2017, 1.1.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.10.2016

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.3.2017

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2017

1.8.2017

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2017

31.5.2017, 1.7.2017, 1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

1.1.2018

Školský zákon, 561/2004 Sb.

5.4.2017

1.9.2017

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2017

31.5.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.4.2017

1.5.2017, 1.10.2017, 1.1.2018

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

18.3.2017

1.10.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017-2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 28. dubna 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 28. dubna 2017, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

134/2017 Sb.; Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 částka 47 z 28.4.2017
133/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. částka 47 z 28.4.2017

nabylo účinnosti

115/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
116/2017 Sb.; Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu
117/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
118/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

novelizované předpisy

304/2014 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců (novelizováno 115/2017 Sb.)
177/1995 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah (novelizováno 117/2017 Sb.)
47/2005 Sb.; Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem (novelizováno 118/2017 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

29. dubna - 5. května 2017 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

136/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů částka 48 z 2.5.2017
135/2017 Sb.; Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky částka 48 z 2.5.2017

nabude účinnosti

100/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů 29.4.2017
57/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.5.2017
61/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017
62/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017
46/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb. 1.5.2017
68/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017
128/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017
130/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. 1.5.2017
120/2017 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 1.5.2017

novelizované předpisy

285/2002 Sb.; Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 29.4.2017
141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.5.2017
293/1993 Sb.; Zákon o výkonu vazby 1.5.2017
289/1995 Sb.; Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 1.5.2017
156/1998 Sb.; Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 1.5.2017
149/2003 Sb.; Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 1.5.2017
218/2003 Sb.; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 1.5.2017
104/2013 Sb.; Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1.5.2017
463/2013 Sb.; Nařízení vlády o seznamech návykových látek 1.5.2017
100/1995 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 1.5.2017
29/2004 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 1.5.2017
16/2012 Sb.; Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2017

pozbude platnosti

Judikatura

  • 13/2017 Sb. rozh.; Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání …
  • 3/2017 Sb. rozh. tr.; Pokud je podle § 211 odst. 6 tr. ř. se souhlasem státního zástupce a obžalovaného přečten v hlavním líčení úřední záznam o vysvětlení (§ 158 odst. 6 předposlední věta tr. ř.), lze v případě potřeby klást svědkovi, o jehož …
  • 3523/2017 Sb. NSS; Pokud existují prokazatelné a silné indicie o tom, že materiální znaky vyslání ve smyslu čl. 7 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení (č. 41/2009 Sb. m. s.) nejsou u jednotlivých pracovníků …
  • Nález 126/2015 SbNU; Pokud se soud náležitě nebo vůbec nevypořádal s konkrétními námitkami uvedenými v řádně doručeném dodatečném odůvodnění stížnosti, které jsou přitom způsobilé ovlivnit jeho rozhodnutí, a provedl pouze obecný přezkum …
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 23/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí 17/2017 Sb. m. s.
  • 22/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
  • 21/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě ...
  • 20/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
  • Zámek19/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

5/2017 F.z.; Nové účty pro placení daně z hazardních her
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru