Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.10.2018

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.3.2018

1.1.2019

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

31.5.2018

1.1.2019

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

13.1.2018

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

5.6.2018

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.12.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.10.2018

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

31.8.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2018

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.7.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

16.8.2018

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 12. prosince 2018

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 12. prosince 2018, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

275/2018 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

13. - 19. prosince 2018 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

289/2018 Sb.; Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí částka 144 z 13.12.2018
288/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů částka 144 z 13.12.2018
287/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony částka 143 z 13.12.2018
286/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů částka 143 z 13.12.2018
285/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů částka 143 z 13.12.2018
284/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů částka 143 z 13.12.2018
283/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů částka 142 z 13.12.2018
282/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů částka 142 z 13.12.2018
281/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem částka 141 z 13.12.2018
280/2018 Sb.; Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti částka 141 z 13.12.2018

nabude účinnosti

novelizované předpisy

pozbude platnosti

Judikatura

  • 126/2018 Sb. rozh.; Organizační složky státu vykonávající za stát práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pouze obhospodařují majetek, který vlastní stát, a proto v důsledku zaviněného porušení povinností při plnění pracovních úkolů ...
  • 41/2018 Sb. rozh. tr.; Trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku lze spáchat i jednáním spočívajícím v neoprávněném označení výrobku ochrannou známkou zapsanou pro výrobce jiného ...
  • 3801/2018 Sb. NSS; Prokáže-li se v řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany (§ 10 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu), že v žadatelově zemi původu existují natolik závažné nedostatky v systému vězeňství a justice, které se týkají obecně všech trestně ...
  • Nález 53/2017 SbNU; Ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle kterého lhůta, v níž lze pohledávku vymáhat, se řídila právem státu, jehož orgán ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 50/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  • 49/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
  • Zámek48/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
  • Zámek47/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
  • Zámek46/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

14/2018 F.z.; Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13/2018 F.z.; Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru