Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.6.2018

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.3.2018

1.1.2019

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

31.5.2018

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

13.1.2018

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

5.6.2018

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.7.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2018

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2017

1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.7.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

16.8.2018

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2018-2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 18. srpna 2018

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 18. srpna 2018, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

152/2018 Sb.; Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
153/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

novelizované předpisy

185/2009 Sb.; Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů (novelizováno 153/2018 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

19. - 25. srpna 2018 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

158/2018 Sb.; Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 24.8.2018

novelizované předpisy

pozbude platnosti

Judikatura

  • 80/2018 Sb. rozh.; Insolvenčnímu správci nepřísluší (vedle odměny určené ustanovením § 2 vyhlášky č.313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013) odměna za „inkaso“ pohledávek dlužníka, jimiž byly zajištěny pohledávky věřitelů ...
  • 27/2018 Sb. rozh. tr.; Soudce, který v řízení o vydání do ciziny rozhodoval v rámci předběžného šetření o předběžné vazbě vydávané osoby (§ 94 odst. 1 z. m. j. s.), není vyloučen z rozhodování o návrhu státního zástupce, zda ...
  • 3742/2018 Sb. NSS; Osoba (byť i podnikatel) se nestala distributorem podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pokud uskutečnila ojedinělý prodej pohonných hmot. Nemohla se proto dopustit správního deliktu dle § 9 odst. 6 a odst. 8 uvedeného zákona.
  • Nález 183/2016 SbNU; Jsou-li zrušena dřívější pravomocná rozhodnutí, jimiž byl stěžovatel odsouzen k vykonání trestu, a trest byl zčásti vykonán, přísluší stěžovateli právo na náhradu nemateriální újmy. Při rozhodování o výši přiznané ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 37/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci
  • 36/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019
  • 35/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
  • Zámek34/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
  • Zámek33/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

8/2018 F.z.; Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru