Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2023-2024. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 1. dubna 2023

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 1. dubna 2023, nastaly tyto změny právních předpisů:

pozbylo platnosti

148/2019 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
65/2022 Sb.; Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
67/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
73/2022 Sb.; Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

471/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
34/2023 Sb.; Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
35/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
49/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
56/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
61/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
62/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
63/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
64/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
65/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
70/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
72/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
73/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
75/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
77/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.
78/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
80/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
81/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
82/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
83/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
84/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
85/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

novelizované předpisy

21/1992 Sb.; Zákon o bankách (novelizováno 471/2022 Sb.)
21/1992 Sb.; Zákon o bankách (novelizováno 35/2023 Sb.)
87/1995 Sb.; Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 35/2023 Sb.)
89/1995 Sb.; Zákon o státní statistické službě (novelizováno 471/2022 Sb.)
236/1995 Sb.; Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (novelizováno 49/2023 Sb.)
106/1999 Sb.; Zákon o svobodném přístupu k informacím (novelizováno 471/2022 Sb.)
211/2000 Sb.; Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 75/2023 Sb.)
365/2000 Sb.; Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (novelizováno 471/2022 Sb.)
115/2001 Sb.; Zákon o podpoře sportu (novelizováno 49/2023 Sb.)
308/2004 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (novelizováno 84/2023 Sb.)
435/2004 Sb.; Zákon o zaměstnanosti (novelizováno 75/2023 Sb.)
179/2006 Sb.; Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) (novelizováno 471/2022 Sb.)
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění (novelizováno 75/2023 Sb.)
75/2007 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (novelizováno 84/2023 Sb.)
79/2007 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (novelizováno 84/2023 Sb.)
239/2007 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (novelizováno 84/2023 Sb.)
147/2008 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (novelizováno 84/2023 Sb.)
300/2008 Sb.; Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (novelizováno 471/2022 Sb.)
318/2008 Sb.; Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou (novelizováno 84/2023 Sb.)
53/2009 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření (novelizováno 84/2023 Sb.)
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech (novelizováno 471/2022 Sb.)
277/2009 Sb.; Zákon o pojišťovnictví (novelizováno 471/2022 Sb.)
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě (novelizováno 49/2023 Sb.)
50/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády (novelizováno 84/2023 Sb.)
72/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (novelizováno 84/2023 Sb.)
73/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (novelizováno 84/2023 Sb.)
74/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (novelizováno 84/2023 Sb.)
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 84/2023 Sb.)
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství (novelizováno 84/2023 Sb.)
185/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády (novelizováno 84/2023 Sb.)
340/2015 Sb.; Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (novelizováno 471/2022 Sb.)
29/2016 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády (novelizováno 84/2023 Sb.)
297/2016 Sb.; Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (novelizováno 471/2022 Sb.)
300/2016 Sb.; Zákon o centrální evidenci účtů (novelizováno 35/2023 Sb.)
48/2017 Sb.; Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor (novelizováno 84/2023 Sb.)
250/2017 Sb.; Zákon o elektronické identifikaci (novelizováno 471/2022 Sb.)
43/2018 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády (novelizováno 84/2023 Sb.)
99/2019 Sb.; Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novelizováno 471/2022 Sb.)
330/2019 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření (novelizováno 84/2023 Sb.)
331/2019 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství (novelizováno 84/2023 Sb.)
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (novelizováno 471/2022 Sb.)
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (novelizováno 471/2022 Sb.)
355/2020 Sb.; Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (novelizováno 56/2023 Sb.)
269/2021 Sb.; Zákon o občanských průkazech (novelizováno 471/2022 Sb.)
65/2022 Sb.; Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (novelizováno 75/2023 Sb.)
66/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (novelizováno 75/2023 Sb.)
206/2022 Sb.; Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou (novelizováno 78/2023 Sb.)
298/2022 Sb.; Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (novelizováno 77/2023 Sb.)
467/2022 Sb.; Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 (novelizováno 85/2023 Sb.)
5/2023 Sb.; Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (novelizováno 65/2023 Sb.)
5/2023 Sb.; Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (novelizováno 77/2023 Sb.)

Sbírka zákonů - nejbližší změny

2. - 8. dubna 2023 nejsou známy žádné změny právních předpisů:

pozbude platnosti

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

novelizované předpisy

Judikatura

 • 4422/2023 Sb. NSS; Rozhodnutí o odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle § 55 odst. 6 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podléhá přezkumné pravomoci ...
 • 84/2022 Sb. rozh.; Právní prostředky ochrany zaměstnance před nerovným zacházením upravuje antidiskriminační zákon.
 • 45/2022 Sb. rozh. tr.; Zákonné znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku může naplnit i cizinec, jemuž bylo ve správním řízení uloženo vyhoštění a který se poté zdržoval na území České republiky, i ...
další judikatura...

Vzory smluv a směrnic

další vzory...

Mezinárodní smlouvy

 • 13/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
 • 12/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
 • 11/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
 • 10/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
 • 9/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí 7/2023 Sb. m. s.
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 8/2023 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

6.1.2023

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.12.2022

1.1.2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.9.2022

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

-

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2023

1.1.2024, 1.7.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2023

1.7.2023

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.1.2024, 1.7.2023

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2023

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2023

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

15.1.2023

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.8.2022

1.7.2025, 1.1.2024, 1.8.2023, 1.7.2023

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

24.1.2023

1.1.2024, 1.7.2023

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

1.7.2022

1.7.2023

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2022

1.7.2023

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.2.2022

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2023

1.1.2025, 1.1.2024

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2022

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2023

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

5.1.2023

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2022

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
3.4.2023 - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 31.3.2023
 1 EUR23,49 CZK (-0,06)
 1 USD21,6 CZK (-0,03)
 1 GBP26,72 CZK (+0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,22 CZK (-0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů