Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2021-2022. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 1. srpna 2021

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 1. srpna 2021, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbylo platnosti

151/2004 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

nabylo účinnosti

527/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
219/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
261/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
284/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
280/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
275/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
277/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
287/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

novelizované předpisy

334/1992 Sb.; Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu (novelizováno 284/2021 Sb.)
6/1993 Sb.; Zákon České národní rady o České národní bance (novelizováno 219/2021 Sb.)
100/2001 Sb.; Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (novelizováno 284/2021 Sb.)
253/2008 Sb.; Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (novelizováno 527/2020 Sb.)
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech (novelizováno 261/2021 Sb.)
300/2016 Sb.; Zákon o centrální evidenci účtů (novelizováno 527/2020 Sb.)
47/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novelizováno 261/2021 Sb.)
349/2015 Sb.; Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem (novelizováno 277/2021 Sb.)
29/2017 Sb.; Vyhláška o báňsko-technické evidenci (novelizováno 287/2021 Sb.)
515/2020 Sb.; Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy (novelizováno 275/2021 Sb.)
209/1992 Sb.; Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících (novelizováno 26/2021 Sb.m.s.)

Sbírka zákonů - nejbližší změny

2. - 8. srpna 2021 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbude platnosti

395/2005 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 2.8.2021
612/2004 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 2.8.2021
400/2011 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 2.8.2021
76/2014 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 2.8.2021
321/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. 2.8.2021
386/2015 Sb.; Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu 2.8.2021
107/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 2.8.2021

nabude účinnosti

269/2021 Sb.; Zákon o občanských průkazech 2.8.2021
270/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 2.8.2021
274/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
281/2021 Sb.; Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 2.8.2021
273/2021 Sb.; Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 7.8.2021

novelizované předpisy

455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 2.8.2021
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 2.8.2021
358/1992 Sb.; Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 2.8.2021
592/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 2.8.2021
182/1993 Sb.; Zákon o Ústavním soudu 2.8.2021
269/1994 Sb.; Zákon o Rejstříku trestů 2.8.2021
114/1995 Sb.; Zákon o vnitrozemské plavbě 2.8.2021
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 2.8.2021
252/1997 Sb.; Zákon o zemědělství 2.8.2021
325/1999 Sb.; Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 2.8.2021
326/1999 Sb.; Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 2.8.2021
328/1999 Sb.; Zákon o občanských průkazech 2.8.2021
328/1999 Sb.; Zákon o občanských průkazech 2.8.2021
329/1999 Sb.; Zákon o cestovních dokladech 2.8.2021
133/2000 Sb.; Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 2.8.2021
301/2000 Sb.; Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 2.8.2021
361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 2.8.2021
491/2001 Sb.; Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 2.8.2021
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 2.8.2021
320/2002 Sb.; Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 2.8.2021
221/2003 Sb.; Zákon o dočasné ochraně cizinců 2.8.2021
53/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 2.8.2021
435/2004 Sb.; Zákon o zaměstnanosti 2.8.2021
559/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 2.8.2021
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 2.8.2021
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 2.8.2021
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 2.8.2021
21/2006 Sb.; Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 2.8.2021
21/2006 Sb.; Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 2.8.2021
115/2006 Sb.; Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 2.8.2021
136/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 2.8.2021
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 2.8.2021
342/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 2.8.2021
129/2008 Sb.; Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 2.8.2021
239/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 2.8.2021
227/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 2.8.2021
424/2010 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 2.8.2021
142/2012 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 2.8.2021
167/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
186/2013 Sb.; Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 2.8.2021
303/2013 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 2.8.2021
64/2014 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 2.8.2021
318/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
298/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2.8.2021
456/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
183/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 2.8.2021
195/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
251/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 2.8.2021

Judikatura

 • 30/2021 Sb. rozh.; Bez ohledu na konečnou výši výtěžku zpeněžení má insolvenční správce při zpeněžení majetku v konkursu jednak nárok na odměnu ve výši nejméně 45 000 Kč (dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jednak ...
 • 18/2021 Sb. rozh. tr.; Advokáta, který byl obviněnému soudem ustanoven jako obhájce pouze za účelem odstranění vad jím podaného odvolání (§ 251 odst. 2 tr. ř.), nelze považovat za obhájce disponujícího oprávněními v rozsahu uvedeném v § 41 odst. 5 tr. ř., tj. ...
 • 4173/2021 Sb. NSS; Jestliže migrující pracovník (pojištěnec) splňuje podmínky nároku na tzv. národní („sólo“) invalidní důchod ze systému českého důchodového pojištění, který je vyšší než vypočtený dílčí český invalidní důchod ve smyslu nařízení ...
další judikatura...

Vzory smluv a směrnic

další vzory...

Mezinárodní smlouvy

 • 32/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod 48/2006 Sb. m. s.
 • 31/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod 31/1997 Sb.
 • 30/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod 550/1992 Sb.
 • 29/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti
 • 28/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 37/2021 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2021

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.7.2021

1.1.2022

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.6.2021

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

28.7.2021

1.1.2022

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2021

1.1.2022

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.6.2021

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2021

1.1.2022

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

-

2.8.2021, 1.2.2022, 1.4.2022

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

-

2.8.2021, 1.2.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

-

2.8.2021, 1.1.2022, 1.2.2022

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

-

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

1.1.2022

Školský zákon, 561/2004 Sb.

27.2.2021

1.2.2022

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.4.2021

1.1.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.7.2021

1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.7.2021

1.1.2022

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.7.2021

1.1.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.7.2021

1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
2.8.2021 - podání hlášení o zajištěné dani za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 30.7.2021
 1 EUR25,5 CZK (-0)
 1 USD21,45 CZK (-0,03)
 1 GBP29,95 CZK (-0,03)
 100 RUB29,41 CZK (+0,1)
 100 JPY19,56 CZK (-0)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů