Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

28.2.2017

1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.4.2017

1.7.2017, 1.1.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.10.2016

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.3.2017

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2017

1.8.2017

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2017

31.5.2017, 1.7.2017, 1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

1.1.2018

Školský zákon, 561/2004 Sb.

5.4.2017

1.9.2017

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2017

31.5.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.4.2017

1.5.2017, 1.10.2017, 1.1.2018

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

18.3.2017

1.10.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017-2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 23. dubna 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 23. dubna 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

24. - 30. dubna 2017 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

127/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou částka 45 z 24.4.2017

pozbude platnosti

43/1998 Sb.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic 25.4.2017

nabude účinnosti

100/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů 29.4.2017
115/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 28.4.2017
81/2017 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie 26.4.2017
116/2017 Sb.; Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu 28.4.2017
117/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 28.4.2017
118/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů 28.4.2017

novelizované předpisy

285/2002 Sb.; Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 29.4.2017
304/2014 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 28.4.2017
177/1995 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 28.4.2017
47/2005 Sb.; Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 28.4.2017

Judikatura

  • 3523/2017 Sb. NSS; Pokud existují prokazatelné a silné indicie o tom, že materiální znaky vyslání ve smyslu čl. 7 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení (č. 41/2009 Sb. m. s.) nejsou u jednotlivých pracovníků …
  • 118/2016 Sb. rozh.; Výpověď z pracovního poměru podanou zaměstnavatelem podle § 52 písm. h) zák. práce je třeba ve lhůtách uvedených v § 57 zák. práce nejen učinit, ale i zaměstnanci řádně doručit.
  • 51/2016 Sb. rozh. tr.; Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje, jakož i výpis z takového osvědčení, vydané na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů*), má povahu veřejné …
  • Nález 126/2015 SbNU; Pokud se soud náležitě nebo vůbec nevypořádal s konkrétními námitkami uvedenými v řádně doručeném dodatečném odůvodnění stížnosti, které jsou přitom způsobilé ovlivnit jeho rozhodnutí, a provedl pouze obecný přezkum …
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 20/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
  • Zámek19/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
  • Zámek18/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
  • Zámek17/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou ...
  • Zámek16/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací ...
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

5/2017 F.z.; Nové účty pro placení daně z hazardních her
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru