Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2022. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Poslední dobou nás nejvíce ovlivňují právní předpisy vyhlášené kvůli koronaviru. Zobrazte si aktuální právní předpisy Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví a dalších zdrojů souvisejících s koronavirem SARS CoV-2.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 27. ledna 2022

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 27. ledna 2022, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

28. ledna - 3. února 2022 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

20/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů částka 11 z 28.1.2022
19/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů částka 11 z 28.1.2022
18/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů částka 11 z 28.1.2022
17/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů částka 11 z 28.1.2022
16/2022 Sb.; Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností částka 10 z 28.1.2022

pozbude platnosti

328/1999 Sb.; Zákon o občanských průkazech 1.2.2022
133/2005 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 1.2.2022
371/2007 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 1.2.2022
289/2010 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. 1.2.2022
88/2012 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
72/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
209/2006 Sb.; Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla 1.2.2022
214/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb. 1.2.2022

nabude účinnosti

17/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 28.1.2022
66/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.1.2022
44/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 31.1.2022
262/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.1.2022
261/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 31.1.2022
270/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 31.1.2022
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 1.2.2022
36/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 1.2.2022
37/2021 Sb.; Zákon o evidenci skutečných majitelů 1.2.2022
261/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 1.2.2022
269/2021 Sb.; Zákon o občanských průkazech 1.2.2022
270/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 1.2.2022
300/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
325/2021 Sb.; Zákon o elektronizaci zdravotnictví 1.2.2022
417/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.2.2022
426/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
18/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
139/2018 Sb.; Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků 31.1.2022
128/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů 31.1.2022
180/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb. 31.1.2022
463/2021 Sb.; Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků 31.1.2022
504/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 1.2.2022
505/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky 1.2.2022
528/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
6/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 1.2.2022
11/2022 Sb.; Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 1.2.2022
13/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
15/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 1.2.2022
16/2022 Sb.; Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 1.2.2022
19/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
20/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022

novelizované předpisy

117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře 28.1.2022
12/2020 Sb.; Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 31.1.2022
261/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 31.1.2022
64/1986 Sb.; Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 1.2.2022
20/1987 Sb.; Zákon České národní rady o státní památkové péči 1.2.2022
44/1988 Sb.; Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 1.2.2022
61/1988 Sb.; Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 1.2.2022
62/1988 Sb.; Zákon České národní rady o geologických pracích 1.2.2022
85/1990 Sb.; Zákon o právu petičním 1.2.2022
403/1990 Sb.; Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 1.2.2022
527/1990 Sb.; Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích 1.2.2022
565/1990 Sb.; Zákon České národní rady o místních poplatcích 1.2.2022
231/1991 Sb.; Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 1.2.2022
282/1991 Sb.; Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 1.2.2022
388/1991 Sb.; Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 1.2.2022
424/1991 Sb.; Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 1.2.2022
451/1991 Sb.; Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 1.2.2022
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1.2.2022
529/1991 Sb.; Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 1.2.2022
553/1991 Sb.; Zákon České národní rady o obecní policii 1.2.2022
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.2.2022
21/1992 Sb.; Zákon o bankách 1.2.2022
114/1992 Sb.; Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 1.2.2022
239/1992 Sb.; Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 1.2.2022
334/1992 Sb.; Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 1.2.2022
358/1992 Sb.; Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 1.2.2022
358/1992 Sb.; Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 1.2.2022
478/1992 Sb.; Zákon o užitných vzorech 1.2.2022
555/1992 Sb.; Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 1.2.2022
592/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 1.2.2022
6/1993 Sb.; Zákon České národní rady o České národní bance 1.2.2022
19/1993 Sb.; Zákon České národní rady o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 1.2.2022
96/1993 Sb.; Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 1.2.2022
182/1993 Sb.; Zákon o Ústavním soudu 1.2.2022
283/1993 Sb.; Zákon o státním zastupitelství 1.2.2022
42/1994 Sb.; Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 1.2.2022
71/1994 Sb.; Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 1.2.2022
111/1994 Sb.; Zákon o silniční dopravě 1.2.2022
266/1994 Sb.; Zákon o dráhách 1.2.2022
266/1994 Sb.; Zákon o dráhách 1.2.2022
269/1994 Sb.; Zákon o Rejstříku trestů 1.2.2022
37/1995 Sb.; Zákon o neperiodických publikacích 1.2.2022
89/1995 Sb.; Zákon o státní statistické službě 1.2.2022
114/1995 Sb.; Zákon o vnitrozemské plavbě 1.2.2022
117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře 1.2.2022
236/1995 Sb.; Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 1.2.2022
289/1995 Sb.; Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 1.2.2022
85/1996 Sb.; Zákon o advokacii 1.2.2022
140/1996 Sb.; Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 1.2.2022
13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích 1.2.2022
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1.2.2022
49/1997 Sb.; Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
201/1997 Sb.; Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
252/1997 Sb.; Zákon o zemědělství 1.2.2022
15/1998 Sb.; Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů 1.2.2022
167/1998 Sb.; Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 1.2.2022
106/1999 Sb.; Zákon o svobodném přístupu k informacím 1.2.2022
166/1999 Sb.; Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 1.2.2022
222/1999 Sb.; Zákon o zajišťování obrany České republiky 1.2.2022
326/1999 Sb.; Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 1.2.2022
329/1999 Sb.; Zákon o cestovních dokladech 1.2.2022
329/1999 Sb.; Zákon o cestovních dokladech 1.2.2022
349/1999 Sb.; Zákon o Veřejném ochránci práv 1.2.2022
359/1999 Sb.; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 1.2.2022
46/2000 Sb.; Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 1.2.2022
61/2000 Sb.; Zákon o námořní plavbě 1.2.2022
104/2000 Sb.; Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
115/2000 Sb.; Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 1.2.2022
122/2000 Sb.; Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 1.2.2022
128/2000 Sb.; Zákon o obcích (obecní zřízení) 1.2.2022
129/2000 Sb.; Zákon o krajích (krajské zřízení) 1.2.2022
131/2000 Sb.; Zákon o hlavním městě Praze 1.2.2022
133/2000 Sb.; Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 1.2.2022
133/2000 Sb.; Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 1.2.2022
154/2000 Sb.; Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 1.2.2022
207/2000 Sb.; Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
211/2000 Sb.; Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 1.2.2022
240/2000 Sb.; Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 1.2.2022
256/2000 Sb.; Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 1.2.2022
257/2000 Sb.; Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 1.2.2022
258/2000 Sb.; Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.2.2022
301/2000 Sb.; Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 1.2.2022
361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 1.2.2022
365/2000 Sb.; Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 1.2.2022
406/2000 Sb.; Zákon o hospodaření energií 1.2.2022
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1.2.2022
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.2.2022
100/2001 Sb.; Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 1.2.2022
115/2001 Sb.; Zákon o podpoře sportu 1.2.2022
117/2001 Sb.; Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 1.2.2022
143/2001 Sb.; Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 1.2.2022
143/2001 Sb.; Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 1.2.2022
231/2001 Sb.; Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 1.2.2022
254/2001 Sb.; Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1.2.2022
256/2001 Sb.; Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 1.2.2022
257/2001 Sb.; Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 1.2.2022
320/2001 Sb.; Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 1.2.2022
449/2001 Sb.; Zákon o myslivosti 1.2.2022
452/2001 Sb.; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 1.2.2022
477/2001 Sb.; Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 1.2.2022
3/2002 Sb.; Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 1.2.2022
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 1.2.2022
76/2002 Sb.; Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 1.2.2022
119/2002 Sb.; Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 1.2.2022
146/2002 Sb.; Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 1.2.2022
147/2002 Sb.; Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 1.2.2022
170/2002 Sb.; Zákon o válečných veteránech 1.2.2022
229/2002 Sb.; Zákon o finančním arbitrovi 1.2.2022
281/2002 Sb.; Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 1.2.2022
285/2002 Sb.; Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 1.2.2022
149/2003 Sb.; Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 1.2.2022
162/2003 Sb.; Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 1.2.2022
276/2003 Sb.; Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 1.2.2022
441/2003 Sb.; Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 1.2.2022
18/2004 Sb.; Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 1.2.2022
22/2004 Sb.; Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 1.2.2022
78/2004 Sb.; Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 1.2.2022
99/2004 Sb.; Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 1.2.2022
100/2004 Sb.; Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 1.2.2022
215/2004 Sb.; Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 1.2.2022
215/2004 Sb.; Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 1.2.2022
435/2004 Sb.; Zákon o zaměstnanosti 1.2.2022
499/2004 Sb.; Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 1.2.2022
561/2004 Sb.; Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1.2.2022
585/2004 Sb.; Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 1.2.2022
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.2.2022
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 1.2.2022
348/2005 Sb.; Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 1.2.2022
412/2005 Sb.; Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 1.2.2022
21/2006 Sb.; Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 1.2.2022
69/2006 Sb.; Zákon o provádění mezinárodních sankcí 1.2.2022
108/2006 Sb.; Zákon o sociálních službách 1.2.2022
111/2006 Sb.; Zákon o pomoci v hmotné nouzi 1.2.2022
159/2006 Sb.; Zákon o střetu zájmů 1.2.2022
184/2006 Sb.; Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 1.2.2022
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.2.2022
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.2.2022
319/2006 Sb.; Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
319/2006 Sb.; Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
378/2007 Sb.; Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 1.2.2022
25/2008 Sb.; Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 1.2.2022
167/2008 Sb.; Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 1.2.2022
300/2008 Sb.; Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 1.2.2022
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.2.2022
93/2009 Sb.; Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 1.2.2022
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.2.2022
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.2.2022
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.2.2022
277/2009 Sb.; Zákon o pojišťovnictví 1.2.2022
395/2009 Sb.; Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 1.2.2022
395/2009 Sb.; Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 1.2.2022
118/2010 Sb.; Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 1.2.2022
132/2010 Sb.; Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 1.2.2022
262/2011 Sb.; Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 1.2.2022
329/2011 Sb.; Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 1.2.2022
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.2.2022
427/2011 Sb.; Zákon o doplňkovém penzijním spoření 1.2.2022
191/2012 Sb.; Zákon o evropské občanské iniciativě 1.2.2022
201/2012 Sb.; Zákon o ochraně ovzduší 1.2.2022
383/2012 Sb.; Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 1.2.2022
496/2012 Sb.; Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) 1.2.2022
503/2012 Sb.; Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 1.2.2022
45/2013 Sb.; Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 1.2.2022
104/2013 Sb.; Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1.2.2022
186/2013 Sb.; Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 1.2.2022
256/2013 Sb.; Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 1.2.2022
304/2013 Sb.; Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 1.2.2022
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.2.2022
224/2015 Sb.; Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 1.2.2022
134/2016 Sb.; Zákon o zadávání veřejných zakázek 1.2.2022
186/2016 Sb.; Zákon o hazardních hrách 1.2.2022
250/2016 Sb.; Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.2.2022
250/2016 Sb.; Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.2.2022
251/2016 Sb.; Zákon o některých přestupcích 1.2.2022
263/2016 Sb.; Zákon atomový zákon 1.2.2022
297/2016 Sb.; Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1.2.2022
59/2017 Sb.; Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 1.2.2022
250/2017 Sb.; Zákon o elektronické identifikaci 1.2.2022
541/2020 Sb.; Zákon o odpadech 1.2.2022
270/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 1.2.2022
226/2008 Sb.; Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků 31.1.2022
352/2004 Sb.; Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 1.2.2022
528/2005 Sb.; Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 1.2.2022
376/2006 Sb.; Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 1.2.2022
378/2010 Sb.; Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin 1.2.2022
61/2011 Sb.; Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 1.2.2022
129/2012 Sb.; Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 1.2.2022
259/2012 Sb.; Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 1.2.2022
470/2012 Sb.; Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 1.2.2022
329/2020 Sb.; Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 1.2.2022
141/2021 Sb.; Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 1.2.2022

Judikatura

 • 47/2021 Sb. rozh.; Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem již v době, kdy insolvenční soud vydává rozhodnutí o úpadku dlužníka, důvodně předpokládat, že dlužníkem podaným návrhem na povolení reorganizace je sledován nepoctivý záměr, insolvenční soud návrh ...
 • 29/2021 Sb. rozh. tr.; Trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1, 2 tr. zákoníku může spáchat i řidič motorového vozidla, který v důsledku nedostatečného sledování silničního provozu a překročení nejvyšší povolené rychlosti narazil do jiného ...
 • 4255/2021 Sb. NSS; I. Právo na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení upravené čl. 12 písm. c) směrnice Rady 2005/71/ES se vztahuje pouze na výzkumné pracovníky ve smyslu této směrnice, nikoliv na jejich rodinné příslušníky, kteří spolu s nimi ...
další judikatura...

Vzory smluv a směrnic

další vzory...

Mezinárodní smlouvy

 • 40/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • 39/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
 • 38/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
 • 37/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022
 • 36/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 5/2022 F.z.; Příloha Pokynu č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 • 4/2022 F.z.; Pokyn č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 • 3/2022 F.z.; Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2021

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2022

1.2.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2022

1.7.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.7.2023, 1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.6.2021

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

2.8.2021

1.2.2022, 1.4.2022

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

2.8.2021

1.2.2022, 1.7.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2022

1.2.2022, 1.7.2023, 1.8.2023, 1.7.2025

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.1.2023, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

-

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2022

1.2.2022

Školský zákon, 561/2004 Sb.

27.2.2021

1.2.2022

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2022

1.2.2022, 1.1.2023, 1.1.2024, 1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2022

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2022

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.1.2022

1.2.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2022

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
28.1.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2021

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.1.2022
 1 EUR24,43 CZK (-0,08)
 1 USD21,89 CZK (+0,15)
 1 GBP29,3 CZK (-0,07)
 100 RUB28,04 CZK (+0,55)
 100 JPY18,98 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba3,75 % platnost od 23.12.2021
Diskontní sazba2,75 % platnost od 23.12.2021
Lombardní sazba4,75 % platnost od 23.12.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 37,10 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů