Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 27. května 2020

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Přehled právních předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví a dalších zdrojů souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19)

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 27. května 2020, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

256/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd částka 94 z 27.5.2020
255/2020 Sb.; Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů částka 94 z 27.5.2020
254/2020 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů částka 93 z 27.5.2020

nabylo účinnosti

255/2020 Sb.; Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
254/2020 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

novelizované předpisy

395/2009 Sb.; Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (novelizováno 254/2020 Sb.)
133/2020 Sb.; Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (novelizováno 255/2020 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

28. května - 3. června 2020 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

366/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
113/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2020
114/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.6.2020
231/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
255/2020 Sb.; Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů 1.6.2020
138/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 31.5.2020
325/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
326/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
327/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 1.6.2020
256/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 1.6.2020

novelizované předpisy

141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.6.2020
589/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.6.2020
592/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 1.6.2020
159/1999 Sb.; Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
211/2000 Sb.; Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
248/2000 Sb.; Zákon o podpoře regionálního rozvoje 1.6.2020
378/2005 Sb.; Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) 1.6.2020
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.6.2020
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.6.2020
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.6.2020
418/2011 Sb.; Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1.6.2020
96/2018 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 31.5.2020
346/2013 Sb.; Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 1.6.2020
426/2013 Sb.; Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 1.6.2020
424/2017 Sb.; Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 1.6.2020
218/2019 Sb.; Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 1.6.2020

pozbude platnosti

Judikatura

 • 29/2020 Sb. rozh.; Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné.
 • 13/2020 Sb. rozh. tr.; Insolvenční správce je podle § 246 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od prohlášení konkursu (nebo podle § 408 ...
 • 3995/2020 Sb. NSS; I. Opatření předsedy soudu ukládající justiční stráži provádět kontrolu advokátů, soudních exekutorů a notářů při vstupu do budovy soudu (§ 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů) je tzv. ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 19/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
 • 18/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994
 • 17/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993
 • 16/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004
 • 15/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bratislavě dne 2. července 2002
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 12/2020 F.z.; Sdělení k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 11/2020 F.z.; POKYN č. MF-17: k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

1.7.2020, 1.1.2021

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.7.2019

1.6.2020

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

26.11.2019

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.5.2020

1.1.2021

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2020

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

24.4.2019

1.1.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

1.1.2021

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

14.4.2020

1.1.2021

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.3.2020

1.7.2020, 1.11.2020, 1.1.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

1.7.2020

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

12.3.2020

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

24.4.2019

1.10.2020, 1.1.2021, 1.4.2021, 1.1.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.12.2019

1.6.2020, 1.10.2020, 1.1.2021

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.12.2019

1.6.2020, 1.10.2020

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
29.5.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.5.2020
 1 EUR27,07 CZK (-0,2)
 1 USD24,66 CZK (-0,34)
 1 GBP30,44 CZK (-0,03)
 100 RUB34,82 CZK (-0)
 100 JPY22,96 CZK (-0,26)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů