Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2023. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 30. listopadu 2022

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 30. listopadu 2022, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

365/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Částka 166 z 30.11.2022
364/2022 Sb.; Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině Částka 165 z 30.11.2022
363/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Částka 165 z 30.11.2022
362/2022 Sb.; Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů Částka 165 z 30.11.2022
361/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 164 z 30.11.2022
360/2022 Sb.; Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících Částka 164 z 30.11.2022
359/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů Částka 163 z 30.11.2022
358/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Částka 163 z 30.11.2022

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

1. - 7. prosince 2022 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

94/2021 Sb.; Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 1.12.2022
121/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 5.12.2022
314/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.12.2022
348/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 1.12.2022
350/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 1.12.2022
355/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb. 1.12.2022
358/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.12.2022
360/2022 Sb.; Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících 1.12.2022
361/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 1.12.2022
363/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2022
364/2022 Sb.; Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině 1.12.2022
365/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.12.2022

novelizované předpisy

84/1990 Sb.; Zákon o právu shromažďovacím 1.12.2022
97/1993 Sb.; Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 1.12.2022
40/1995 Sb.; Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2022
58/1995 Sb.; Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2022
117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře 1.12.2022
91/1996 Sb.; Zákon o krmivech 1.12.2022
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1.12.2022
221/1999 Sb.; Zákon o vojácích z povolání 1.12.2022
121/2000 Sb.; Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 1.12.2022
258/2000 Sb.; Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.12.2022
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1.12.2022
561/2004 Sb.; Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1.12.2022
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.12.2022
251/2005 Sb.; Zákon o inspekci práce 1.12.2022
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.12.2022
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.12.2022
378/2007 Sb.; Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 1.12.2022
86/2011 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 5.12.2022
329/2011 Sb.; Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 1.12.2022
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.12.2022
295/2015 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 1.12.2022
117/2016 Sb.; Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 1.12.2022
25/2020 Sb.; Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 1.12.2022
161/2020 Sb.; Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2022
191/2020 Sb.; Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 1.12.2022
94/2021 Sb.; Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 1.12.2022

pozbude platnosti

173/2016 Sb.; Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 1.12.2022

Judikatura

 • 54/2022 Sb. rozh.; Jestliže podle dohody stran smlouvy o úvěru přirostly smluvené úroky, s jejichž úhradou byl úvěrový dlužník v prodlení, k jistině před rozhodnutím o úpadku úvěrového dlužníka, je částka, kterou úvěrový dlužník uhradil věřiteli podle ...
 • 25/2022 Sb. rozh. tr.; Společné jednání spolupachatelů ve smyslu § 23 tr. zákoníku nemusí probíhat současně (ale postačí bezprostřední časová návaznost jednotlivých aktivit spolupachatelů) a není třeba, aby se všichni spolupachatelé zúčastnili na trestné ...
 • 4379/2022 Sb. NSS; Požadavek na stanovení způsobu kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků plynoucí z § 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění do 31. 12. 2013 ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 41/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
 • 40/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé
 • 39/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé
 • 38/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky
 • 37/2022 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 18/2022 F.z.; Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
 • 17/2022 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2021

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

-

1.12.2022

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.9.2022

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.10.2022

1.7.2023

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.7.2022

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.7.2023, 1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.6.2021

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2022

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2022

1.2.2023

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.10.2022

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.8.2022

1.7.2023, 1.8.2023, 1.7.2025

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.7.2023, 1.1.2024

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

-

1.7.2023, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.2.2022

1.7.2023

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.2.2022

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.2.2022

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.2.2022

1.1.2023, 1.1.2024, 1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2022

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

28.6.2022

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.9.2022

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2022

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
30.11.2022 - podání hlášení o zajištěné dani za říjen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.11.2022
 1 EUR24,34 CZK (-0)
 1 USD23,48 CZK (+0,2)
 1 GBP28,22 CZK (+0,12)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,97 CZK (+0,17)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů