Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.1.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.2.2018

1.6.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.3.2018

1.1.2019

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

13.1.2018

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.1.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2017

1.7.2018

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2017

1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2018

1.7.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

3.1.2018

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. května 2018

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 26. května 2018, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

27. května - 2. června 2018 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

82/2018 Sb.; Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitos-tech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) částka 43 z 28.5.2018

pozbude platnosti

316/2014 Sb.; Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 28.5.2018
236/2002 Sb.; Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 1.6.2018

nabude účinnosti

310/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2018
82/2018 Sb.; Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitos-tech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) 28.5.2018
55/2018 Sb.; Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Zvíkov" po 5 000 Kč 29.5.2018
77/2018 Sb.; Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání 30.5.2018
78/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 30.5.2018
79/2018 Sb.; Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 1.6.2018

novelizované předpisy

582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.6.2018
589/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.6.2018
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.6.2018
361/2003 Sb.; Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1.6.2018
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.6.2018
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.6.2018
373/2011 Sb.; Zákon o specifických zdravotních službách 1.6.2018
231/2016 Sb.; Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 30.5.2018

Judikatura

  • 32/2018 Sb. rozh.; Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona), není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“.
  • 10/2018 Sb. rozh. tr.; Rodič mladistvého, který nedovršil v době doručování usnesení věku osmnácti let nebo jiným způsobem nenabyl plné svéprávnosti, má v řízení vedeném proti takovému mladistvému postavení zákonného zástupce podle § 43 odst. 1 z. s. m., na ...
  • 3700/2018 Sb. NSS; Jestliže správce daně v rámci daňové exekuce sjednal s řidiči přepravní společnosti spolupráci při převozu zajištěných movitých věcí (pohonných hmot) do daňového skladu, je k rozhodnutí ve sporu o náklady na přepravu příslušný soud ...
  • Nález 122/2016 SbNU; I. Ústavní soud v judikatuře opakovaně zdůrazňuje, že porušení práva na spravedlivý proces představuje ústavně nekonformní výklad aplikovaného ustanovení.
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 23/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  • 22/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
  • Zámek21/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
  • Zámek20/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
  • Zámek19/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

6/2018 F.z.; Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru