Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

28.2.2017

1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.7.2017

29.7.2017, 1.11.2017, 1.1.2018, 1.2.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.7.2017

29.7.2017, 1.8.2017, 1.10.2017

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.7.2017

1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2017

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.7.2017

25.7.2017, 1.8.2017, 1.9.2017

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Školský zákon, 561/2004 Sb.

5.4.2017

1.9.2017, 1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.7.2017

29.7.2017, 1.9.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.7.2017

1.10.2017, 1.1.2018

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

18.3.2017

1.10.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017-2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 20. července 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 20. července 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

21. - 27. července 2017 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

194/2017 Sb.; Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 25.7.2017
196/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy 25.7.2017

novelizované předpisy

527/1990 Sb.; Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích 25.7.2017
529/1991 Sb.; Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 25.7.2017
478/1992 Sb.; Zákon o užitných vzorech 25.7.2017
207/2000 Sb.; Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 25.7.2017
452/2001 Sb.; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 25.7.2017
441/2003 Sb.; Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 25.7.2017
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 25.7.2017
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 25.7.2017
183/2006 Sb.; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 25.7.2017
416/2009 Sb.; Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 25.7.2017

pozbude platnosti

Judikatura

  • 51/2017 Sb. rozh.; Věřitelem, který nemá právo odvolání proti usnesení o schválení oddlužení, jelikož nehlasoval o způsobu oddlužení, se rozumí jak věřitel, který nehlasoval („zdržel se hlasování“) tím, že zůstal zcela nečinný (nevyužil možnosti …
  • 16/2017 Sb. rozh. tr.; I. Hlediska obsažená v § 137 tr. zákoníku směřují ke stanovení skutečné (reálně způsobené) škody na věci, a týkají se proto i akcií jako věcí ve smyslu § 489 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • 3576/2017 Sb. NSS; Ekologické spolky se nemohou domáhat účasti v řízeních o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť v těchto řízeních nemůže …
  • Nález 178/2015 SbNU; Ústavní soud nemůže akceptovat závěr obecných soudů, podle kterého obě řízení (tedy jak podle soudního řádu správního, tak následně podle občanského soudního řádu) byla vedena proti jiným žalovaným, což vedlo k tomu, že byl odmítnut …
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 44/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a ...
  • 43/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
  • 42/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
  • 41/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
  • 40/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

10/2017 F.z.; Pokyn č. MF-15: o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
9/2017 F.z.; Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
8/2017 F.z.; Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru