Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

30.12.2016

28.2.2017, 1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2017

28.2.2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.10.2016

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

15.2.2017

1.3.2017

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

21.2.2017

1.8.2017

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2017

1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.1.2017

1.9.2017

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2017

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.2.2017

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.2.2017

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017-2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 25. února 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 25. února 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

26. února - 4. března 2017 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

50/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví částka 18 z 27.2.2017
49/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor částka 17 z 27.2.2017
48/2017 Sb.; Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor částka 17 z 27.2.2017
47/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů částka 17 z 27.2.2017

pozbude platnosti

309/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 1.3.2017
202/2014 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.3.2017
361/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.3.2017

nabude účinnosti

460/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony 28.2.2017
452/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.3.2017
453/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
26/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.3.2017
33/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
17/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
18/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
19/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb. 1.3.2017
36/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
46/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb. 1.3.2017
47/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
48/2017 Sb.; Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.3.2017
49/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.3.2017
12/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
29/2017 Sb.; Vyhláška o báňsko-technické evidenci 1.3.2017
37/2017 Sb.; Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření 1.3.2017
38/2017 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.3.2017
50/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 1.3.2017

novelizované předpisy

549/1991 Sb.; Zákon České národní rady o soudních poplatcích 28.2.2017
358/1992 Sb.; Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 28.2.2017
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 28.2.2017
89/2012 Sb.; Zákon občanský zákoník 28.2.2017
292/2013 Sb.; Zákon o zvláštních řízeních soudních 28.2.2017
526/1990 Sb.; Zákon o cenách 1.3.2017
252/1997 Sb.; Zákon o zemědělství 1.3.2017
229/2002 Sb.; Zákon o finančním arbitrovi 1.3.2017
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 1.3.2017
235/2004 Sb.; Zákon o dani z přidané hodnoty 1.3.2017
284/2009 Sb.; Zákon o platebním styku 1.3.2017
45/2007 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 1.3.2017
47/2007 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a někteých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 1.3.2017
79/2007 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 1.3.2017
79/2007 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 1.3.2017
239/2007 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 1.3.2017
95/2008 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 1.3.2017
147/2008 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 1.3.2017
147/2008 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 1.3.2017
53/2009 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 1.3.2017
53/2009 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 1.3.2017
87/2010 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 1.3.2017
60/2012 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 1.3.2017
463/2013 Sb.; Nařízení vlády o seznamech návykových látek 1.3.2017
142/2014 Sb.; Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 1.3.2017
50/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
50/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
72/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními 1.3.2017
73/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 1.3.2017
74/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 1.3.2017
74/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 1.3.2017
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 1.3.2017
76/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 1.3.2017
185/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
185/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
29/2016 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
29/2016 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.3.2017
61/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 1.3.2017
236/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2017
99/1995 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 1.3.2017
262/2015 Sb.; Vyhláška o regulačním výkaznictví 1.3.2017

Judikatura

  • 3514/2017 Sb. NSS; Pro použití první věty čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním …
  • 106/2016 Sb. rozh.; Přiměřeným protiplněním ve smyslu § 240 odst. 1 insolvenčního zákona nebo důvodně předpokládaným přiměřeným prospěchem ve smyslu § 240 odst. 4 písm. d) insolvenčního zákona za zřízení zástavního práva váznoucího na majetku …
  • 46/2016 Sb. rozh. tr.; Jestliže si obviněný krádeží opatřil platební prostředek (nepřenosnou platební kartu), dokonání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku nebrání okolnost, že …
  • Nález 126/2015 SbNU; Pokud se soud náležitě nebo vůbec nevypořádal s konkrétními námitkami uvedenými v řádně doručeném dodatečném odůvodnění stížnosti, které jsou přitom způsobilé ovlivnit jeho rozhodnutí, a provedl pouze obecný přezkum stížností …
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 12/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod 13/2005 Sb. m. s.
  • 11/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
  • 10/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
  • 9/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
  • Zámek8/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

2/2017 F.z.; Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru