Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

28.2.2017

1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.4.2017

1.7.2017, 1.1.2018, 1.2.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

22.5.2017

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2017

1.7.2017

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.3.2017

1.7.2017

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2017

1.7.2017

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2017

1.1.2018

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.4.2017

1.8.2017

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

31.5.2017

1.7.2017, 1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

1.1.2018

Školský zákon, 561/2004 Sb.

5.4.2017

1.9.2017, 1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

31.5.2017

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.5.2017

1.10.2017, 1.1.2018

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

18.3.2017

1.10.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017-2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 25. června 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 25. června 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

26. června - 2. července 2017 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

182/2017 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) částka 65 z 26.6.2017
181/2017 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016 částka 65 z 26.6.2017
180/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání částka 65 z 26.6.2017
179/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva částka 65 z 26.6.2017
178/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů částka 65 z 26.6.2017

pozbude platnosti

165/1990 Sb.; Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky 1.7.2017
200/1990 Sb.; Zákon České národní rady o přestupcích 1.7.2017
279/1995 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
112/1998 Sb.; Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
344/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
51/2004 Sb.; Nařízení vlády o plánování obrany státu 1.7.2017
231/1996 Sb.; Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 1.7.2017
331/1997 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici 1.7.2017
419/2000 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici 1.7.2017
340/2003 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 1.7.2017
236/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
142/2009 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
274/2015 Sb.; Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 1.7.2017
38/2017 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.7.2017

nabude účinnosti

340/2015 Sb.; Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1.7.2017
382/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2017
194/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
250/2016 Sb.; Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.7.2017
251/2016 Sb.; Zákon o některých přestupcích 1.7.2017
453/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
64/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
67/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
93/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
104/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony 1.7.2017
149/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
150/2017 Sb.; Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 1.7.2017
170/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 1.7.2017
69/2017 Sb.; Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2017
125/2017 Sb.; Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení 1.7.2017
126/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 1.7.2017
139/2017 Sb.; Nařízení vlády o plánování obrany státu 1.7.2017
160/2017 Sb.; Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí 1.7.2017
168/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
175/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
169/2017 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 28.6.2017
361/2015 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.7.2017
397/2016 Sb.; Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 1.7.2017
398/2016 Sb.; Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici 1.7.2017
417/2016 Sb.; Vyhláška o některých způsobech označování potravin 1.7.2017
112/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 1.7.2017
164/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
166/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
172/2017 Sb.; Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti 1.7.2017
173/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
176/2017 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese 1.7.2017
177/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
121/2017 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2017
182/2017 Sb.; Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 26.6.2017

novelizované předpisy

565/1990 Sb.; Zákon České národní rady o místních poplatcích 1.7.2017
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1.7.2017
586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.7.2017
593/1992 Sb.; Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 1.7.2017
67/1993 Sb.; Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii 1.7.2017
283/1993 Sb.; Zákon o státním zastupitelství 1.7.2017
290/1993 Sb.; Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 1.7.2017
82/1995 Sb.; Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
155/1995 Sb.; Zákon o důchodovém pojištění 1.7.2017
237/1995 Sb.; Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 1.7.2017
289/1995 Sb.; Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 1.7.2017
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1.7.2017
252/1997 Sb.; Zákon o zemědělství 1.7.2017
168/1999 Sb.; Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 1.7.2017
360/1999 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí 1.7.2017
29/2000 Sb.; Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 1.7.2017
121/2000 Sb.; Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 1.7.2017
132/2000 Sb.; Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 1.7.2017
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 1.7.2017
258/2000 Sb.; Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 1.7.2017
361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 1.7.2017
365/2000 Sb.; Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 1.7.2017
370/2000 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
164/2001 Sb.; Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 1.7.2017
254/2001 Sb.; Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1.7.2017
265/2001 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
273/2001 Sb.; Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 1.7.2017
274/2001 Sb.; Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 1.7.2017
312/2001 Sb.; Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) 1.7.2017
477/2001 Sb.; Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 1.7.2017
6/2002 Sb.; Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 1.7.2017
62/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
78/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 1.7.2017
130/2002 Sb.; Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 1.7.2017
216/2002 Sb.; Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 1.7.2017
259/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony 1.7.2017
311/2002 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 1.7.2017
320/2002 Sb.; Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.7.2017
218/2003 Sb.; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 1.7.2017
274/2003 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1.7.2017
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 1.7.2017
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 1.7.2017
362/2003 Sb.; Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 1.7.2017
47/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
95/2004 Sb.; Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 1.7.2017
215/2004 Sb.; Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 1.7.2017
235/2004 Sb.; Zákon o dani z přidané hodnoty 1.7.2017
436/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 1.7.2017
501/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 1.7.2017
559/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
586/2004 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 1.7.2017
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.7.2017
95/2005 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
379/2005 Sb.; Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 1.7.2017
392/2005 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
411/2005 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
57/2006 Sb.; Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 1.7.2017
76/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2017
80/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2017
115/2006 Sb.; Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 1.7.2017
134/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
181/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
182/2006 Sb.; Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 1.7.2017
213/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
216/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
225/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
226/2006 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.7.2017
312/2006 Sb.; Zákon o insolvenčních správcích 1.7.2017
319/2006 Sb.; Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
215/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
376/2007 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
129/2008 Sb.; Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 1.7.2017
274/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 1.7.2017
309/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
314/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
484/2008 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
41/2009 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 1.7.2017
52/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
280/2009 Sb.; Zákon daňový řád 1.7.2017
306/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony 1.7.2017
346/2009 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
395/2009 Sb.; Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 1.7.2017
150/2010 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
199/2010 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
133/2011 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
366/2011 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2017
142/2012 Sb.; Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 1.7.2017
237/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2017
390/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
494/2012 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony 1.7.2017
102/2013 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2017
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 1.7.2017
300/2013 Sb.; Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 1.7.2017
306/2013 Sb.; Zákon o zrušení karty sociálních systémů 1.7.2017
308/2013 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu 1.7.2017
181/2014 Sb.; Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 1.7.2017
234/2014 Sb.; Zákon o státní službě 1.7.2017
355/2014 Sb.; Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 1.7.2017
204/2015 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2017
564/2006 Sb.; Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 1.7.2017
59/2015 Sb.; Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 1.7.2017
330/2016 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 1.7.2017
23/1994 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 1.7.2017
512/2002 Sb.; Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 1.7.2017
520/2005 Sb.; Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 1.7.2017
449/2006 Sb.; Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 1.7.2017
202/2014 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 1.7.2017
296/1991 Sb.; Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970 1.7.2017
296/1991 Sb.; Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970 1.7.2017

Judikatura

  • 42/2017 Sb. rozh.; Ode dne 1. 4. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek …
  • 14/2017 Sb. rozh. tr.; Pro závěr o existenci okolnosti přerušující běh promlčecí doby podle § 34 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku se nevyžaduje, aby byl pachatel za stejně trestný nebo přísněji trestný čin již pravomocně odsouzen, ale rozhodující je jen spáchání …
  • 3561/2017 Sb. NSS; I. Cizinec neztrácí postavení žadatele o mezinárodní ochranu podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ani po pravomocném rozhodnutí o jeho žádosti, pokud proti tomuto rozhodnutí podá včas správní žalobu, která má buď …
  • Nález 178/2015 SbNU; Ústavní soud nemůže akceptovat závěr obecných soudů, podle kterého obě řízení (tedy jak podle soudního řádu správního, tak následně podle občanského soudního řádu) byla vedena proti jiným žalovaným, což vedlo k tomu, že byl odmítnut …
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 39/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
  • 38/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
  • 37/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
  • 36/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
  • 35/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

7/2017 F.z.; Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her
6/2017 F.z.; Notifikace non-EU státům k Dohodám mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, Lichtenštejnským knížectvím, Monackým knížectvím, Andorrským knížectvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru