Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.10.2018

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

1.2.2019

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.1.2019

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2019

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2019

1.2.2019

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

5.6.2018

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.12.2018

-

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

31.8.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2018

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.7.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

4.1.2019

1.2.2019

Trestní řád, 141/1961 Sb.

16.8.2018

1.2.2019

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

1.2.2019

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

4.1.2019

1.2.2019

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 23. ledna 2019

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 23. ledna 2019, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

24. - 30. ledna 2019 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

3/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 25.1.2019
11/2019 Sb.; Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.1.2019
12/2019 Sb.; Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.1.2019
13/2019 Sb.; Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 30.1.2019
14/2019 Sb.; Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 30.1.2019

novelizované předpisy

154/2000 Sb.; Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 25.1.2019

pozbude platnosti

Judikatura

  • 140/2018 Sb. rozh.; Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou.
  • 46/2018 Sb. rozh. tr.; V případě, že Policie České republiky instaluje za účelem předcházení nebo odstranění ohrožení veřejného pořádku (§ 76 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů) na místě veřejnosti přístupném ...
  • 3819/2018 Sb. NSS; I. Příloha č. 10 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, čj. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, stanovící odborné podmínky pro jmenování znalcem, je aktem metodické povahy, který přestože sjednocuje správní praxi v ...
  • Nález 53/2017 SbNU; Ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, podle kterého lhůta, v níž lze pohledávku vymáhat, se řídila právem státu, jehož orgán ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 1/2019 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
  • 55/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
  • 54/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
  • Zámek53/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)
  • Zámek52/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

4/2019 F.z.; Pokyn GFŘ-D-40: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru