Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

28.2.2017

1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

15.8.2017

30.9.2017, 1.11.2017, 1.1.2018, 1.2.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.9.2017

1.1.2018

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

1.1.2018

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

15.8.2017

1.10.2017

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.9.2017

30.9.2017, 16.11.2017, 3.1.2018

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2017

1.7.2018

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2017

1.1.2018

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

2.9.2017

1.1.2018

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2017

1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.9.2017

1.11.2017, 1.1.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2017

30.9.2017

Trestní řád, 141/1961 Sb.

13.8.2017

1.10.2017, 1.1.2018, 3.1.2018

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

13.8.2017

1.10.2017, 3.1.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.9.2017

30.9.2017

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017-2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 20. září 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 20. září 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

21. - 27. září 2017 nejsou známy žádné změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

novelizované předpisy

pozbude platnosti

Judikatura

  • 77/2017 Sb. rozh.; Zaměstnavatel nemůže dát výpověď z pracovního poměru podle § 73a odst. 2 věty druhé zák. práce na základě fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) zák. práce zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo který se …
  • 30/2017 Sb. rozh. tr.; Podstatné vady řízení, pro které je třeba hlavní líčení provést znovu (§ 219 odst. 3 věta první tr. ř.), je nutno z hlediska použitelnosti výpovědí obviněných, svědků a znalců podaných v předchozím hlavním líčení zatíženém takovou vadou …
  • 3609/2017 Sb. NSS; I. Za správnost vymezení záplavového území a jeho aktivní zóny odpovídá vodoprávní úřad, který je stanovuje. Na tom nic nemění, že tak činí na návrh zpracovatele, jímž je správce vodního toku (§ 66 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o …
  • Nález 222/2015 SbNU; 1. Pochybnost o schopnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí řádně hájit nejlepší zájem dítěte může vzniknout, vystupuje-li jako kolizní opatrovník v řízení před soudem, mezi jehož účastníky je i rodič - zaměstnanec …
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 53/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
  • 52/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
  • 51/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
  • Zámek50/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
  • Zámek49/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

10/2017 F.z.; Pokyn č. MF-15: o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci
9/2017 F.z.; Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
8/2017 F.z.; Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru