Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.1.2018

1.7.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.6.2018

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.3.2018

1.1.2019

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

31.5.2018

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

13.1.2018

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2018

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

5.6.2018

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2018

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.1.2018

1.7.2018

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2017

1.7.2018

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2018

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2018

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2017

1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2018

1.7.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

3.1.2018

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

3.1.2018

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.1.2018

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2018-2019.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 25. června 2018

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 25. června 2018, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

26. června - 2. července 2018 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbude platnosti

431/2017 Sb.; Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018 1.7.2018
275/2006 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu 1.7.2018

nabude účinnosti

112/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 30.6.2018
185/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2018
195/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2018
199/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
250/2017 Sb.; Zákon o elektronické identifikaci 1.7.2018
251/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 1.7.2018
258/2017 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
111/2018 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2018
425/2016 Sb.; Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 1.7.2018
23/2018 Sb.; Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2018
102/2018 Sb.; Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 1.7.2018
119/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 1.7.2018
126/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.7.2018
125/2018 Sb.; Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami 29.6.2018
456/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
461/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
103/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 1.7.2018
107/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
108/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb. 1.7.2018
109/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
120/2018 Sb.; Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady 1.7.2018
121/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
122/2018 Sb.; Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb 1.7.2018
105/2018 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 1.7.2018
114/2018 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2018

novelizované předpisy

159/2006 Sb.; Zákon o střetu zájmů 30.6.2018
229/1991 Sb.; Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 1.7.2018
455/1991 Sb.; Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1.7.2018
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.7.2018
153/1994 Sb.; Zákon o zpravodajských službách České republiky 1.7.2018
85/1996 Sb.; Zákon o advokacii 1.7.2018
159/1999 Sb.; Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
328/1999 Sb.; Zákon o občanských průkazech 1.7.2018
328/1999 Sb.; Zákon o občanských průkazech 1.7.2018
329/1999 Sb.; Zákon o cestovních dokladech 1.7.2018
211/2000 Sb.; Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018
247/2000 Sb.; Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 1.7.2018
361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 1.7.2018
365/2000 Sb.; Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 1.7.2018
365/2000 Sb.; Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 1.7.2018
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.7.2018
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.7.2018
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.7.2018
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.7.2018
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.7.2018
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.7.2018
89/2012 Sb.; Zákon občanský zákoník 1.7.2018
186/2016 Sb.; Zákon o hazardních hrách 1.7.2018
48/2017 Sb.; Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.7.2018
390/2017 Sb.; Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 1.7.2018
177/1996 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 1.7.2018
31/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů 1.7.2018
418/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 1.7.2018
512/2002 Sb.; Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 1.7.2018
155/2005 Sb.; Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 1.7.2018
400/2011 Sb.; Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 1.7.2018
304/2012 Sb.; Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 1.7.2018
525/2002 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2018
296/1991 Sb.; Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970 1.7.2018

Judikatura

  • 48/2018 Sb. rozh.; Tam, kde se před rozhodnutím o úpadku dlužníka stala [podle dohody účastníků smlouvy o půjčce (nebo smlouvy o úvěru)] pro prodlení dlužníka s hrazením dohodnutých splátek půjčky (splátek úvěru) splatnou celá dosud ...
  • 15/2018 Sb. rozh. tr.; K ustanovení opatrovníka k výkonu práv poškozené právnické osoby postupem podle § 45 odst. 1, 2 tr. ř. lze přistoupit jen tehdy, pokud by rozpor mezi zájmy členů statutárního orgánu a právnické osoby vedl ...
  • 3730/2018 Sb. NSS; O návrhu na určení existence práv k dobývacím prostorům (§ 25 a násl. zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon) jsou příslušné rozhodovat obvodní báňské úřady postupem dle § 142 správního řádu.
  • Nález 183/2016 SbNU; Jsou-li zrušena dřívější pravomocná rozhodnutí, jimiž byl stěžovatel odsouzen k vykonání trestu, a trest byl zčásti vykonán, přísluší stěžovateli právo na náhradu nemateriální újmy. Při rozhodování o výši přiznané ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 28/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
  • 27/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017
  • 26/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci
  • 25/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí 25/1997 Sb.
  • 24/2018 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

6/2018 F.z.; Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru