109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014

109/2002 Sb.  Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 109/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
476/2004 Sb.
(k 26.8.2004)
ruší část ustanovení § 5 odst. 1, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část třetí
563/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 18 ruší odst. 1, v nově očíslovaných odst. 1 a 2 nahrazuje slova
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění, 124 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 27 a § 28
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 18 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nový § 40a
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
v § 39 odst. 1 nahrazuje slova
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 16
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 5
352/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 3 a 4; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2, § 24 odst. 3 písm. a), § 26 odst. 2 písm. f) a § 38 odst. 2
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 1 nový odst. 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5, § 10 odst. 3, § 24, § 26 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení“) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru