198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění účinném k 1.1.2015

198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 198/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů
(zákon o dobrovolnické službě)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část čtvrtou
495/2005 Sb.
(k 23.12.2005)
v § 6 odst. 2 ruší a vkládá slova, vkládá pozn. č. 4
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 9 odst. 3
86/2014 Sb.
(k 5.6.2014)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu.
(2) Tento zákon se nevztahuje na
a) činnosti upravené zvláštními právními předpisy, i když tyto činnosti splňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem,
b) činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, i když jsou vykonávány dobrovolníky.
Vymezení pojmů
§ 2
(1) Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru