18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění účinném k 1.5.2016

18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsob…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 18/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2003
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
96/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění přílohy č. 4
588/2004 Sb.
(k 29.11.2004)
mění § 4 odst. 3 písm. b), § 8 odst. 2, § 11 odst. 3, ruší přílohy č. 1 a 3
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší část třetí
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
ruší v § 37 nadpis, část čtvrtou a sedmou, vkládá v § 37 nový odst. 2
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 61 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 331/2008 Sb.
 
 
52/2012 Sb.
(k 17.3.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 1 odst. 2 písm. j)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 58 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel zákona
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru