59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresnách úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném k 7.4.2014

59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vyb…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 59/2006 Sb.
[zrušeno č. 224/2015 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. února 2006
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 27 písm. f)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 27a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38 odst. 6
488/2009 Sb.
(k 1.3.2010)
mění, celkem 26 novelizačních bodů
61/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
ruší § 35; mění přílohu č. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru