309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění účinném k 1.5.2016

309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečn…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 309/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2006,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 odst. 1 písm. f), § 3 odst. 2, § 7 odst. 1, § 11 odst. 1 a 3, § 14 odst. 1, § 20, § 21 písm. b) bod 4
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. g), § 10, § 11, § 20 odst. 4 a 5, § 21 písm. b) bod 3
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 20; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá § 10a; nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
225/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 20; nové přechodné ustanovení
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
HLAVA I
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍPROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPYA BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru