Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 19. května 2021

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Přehled právních předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví a dalších zdrojů souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19)

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 19. května 2021, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

198/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

novelizované předpisy

468/2008 Sb.; Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky (novelizováno 198/2021 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

20. - 26. května 2021 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbude platnosti

54/2015 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 26.5.2021
55/2015 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 26.5.2021
61/2015 Sb.; Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021

nabude účinnosti

337/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.5.2021
89/2021 Sb.; Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021
90/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021
137/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 20.5.2021
195/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 20.5.2021
137/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 21.5.2021
185/2021 Sb.; Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Cheb" po 5 000 Kč 25.5.2021
170/2021 Sb.; Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021
171/2021 Sb.; Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 26.5.2021
186/2021 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021
187/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021

novelizované předpisy

361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 23.5.2021
40/1995 Sb.; Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 26.5.2021
378/2007 Sb.; Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 26.5.2021
268/2014 Sb.; Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021
361/2007 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 20.5.2021
86/2011 Sb.; Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 20.5.2021
62/2015 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021

Judikatura

 • 112/2020 Sb. rozh.; Jestliže insolvenční soud nezrušil oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. 5. 2019) jen proto, že dlužník se zavázal zajistit dar od konkrétního dárce, je skutečnost, že dárce si ...
 • 51/2020 Sb. rozh. tr.; I. Za základní částku náhrady za duševní útrapy spojené s usmrcením osoby blízké podle § 2959 o. z., modifikovatelnou s užitím zákonných a judikaturou dovozených hledisek, lze považovat v případě nejbližších osob ...
 • 4093/2020 Sb. NSS; Závěr Ústavního soudu o protiústavnosti úpravy zpřístupňování oznámení v centrálním registru oznámení v nálezu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17, brání tomu, aby správní orgány sankcionovaly porušení povinnosti ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 18/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
 • 17/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí
 • 15/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i
 • 14/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 13/2021 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 29/2021 F.z.; Pokyn GFŘ-D-29: č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287
 • 28/2021 F.z.; Dodatek č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.1.2021

1.7.2021

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2021

-

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2021

1.6.2021, 1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

4.2.2021

1.7.2021, 1.1.2022

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2021

1.1.2022

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2021

1.1.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2021

1.6.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2021

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2021

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2021

1.6.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.10.2020

23.5.2021

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2021

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

-

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

1.1.2022

Školský zákon, 561/2004 Sb.

27.2.2021

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.4.2021

1.1.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.7.2021, 1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2021

-

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.1.2021

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.7.2021, 1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
19.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za duben

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 18.5.2021
 1 EUR25,43 CZK (-0,06)
 1 USD20,81 CZK (-0,18)
 1 GBP29,57 CZK (+0,01)
 100 RUB28,25 CZK (-0,09)
 100 JPY19,11 CZK (-0,11)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů