360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění účinném k 1.1.2017

360/1992 Sb.  Zákon České národní rady o výkonu povolání a…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 360/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění § 8 odst. 7, § 34
275/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění § 34
224/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
celkem 47 novelizačních bodů
224/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 1 písm. e), § 2 odst. 2 věty posl., § 7 odst. 1 písm. b),
§ 22a, § 23 odst. 6 písm. e), § 23 odst. 7, část šestá a přílohy č. 1 a 2
ÚZ 150/2004 Sb.
 
 
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 48 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
ÚZ 357/2008 Sb.
 
 
153/2011 Sb.
(k 7.6.2011)
mění § 29; nové přechodné ustanovení
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 17 písm. b), § 18 písm. a), § 19 písm. a)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 23 odst. 7 písm. d), § 30b odst. 2 písm. b), § 30c, § 30l, § 30p a přílohu
459/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění celkem 22 novelizačních bodů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) způsob a podmínky udělování autorizace,
d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) a
e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství1) .
§ 2
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě nebo odborných činností v souvislosti s
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru