Input:

131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, ve znění účinném k 1.7.2024 Garance

č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2000
o hlavním městě Praze
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
145/2001 Sb.
(k 27. 4. 2001)
mění 149 novelizačních bodů
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění § 78 odst. 2
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
v § 2 a § 3 doplňuje odst. 4
450/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
v § 35 a 59 doplňuje odst. 6, 7, 8,
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1 odst. 4, § 59 odst. 2 písm. q)
312/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 84 až 86, § 127 a slova v § 120 odst. 2
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, nadpis hlavy V, nové znění § 31 a § 32, § 44 odst. 2, § 104 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
mění § 35 odst. 6, v § 59 ruší odst. 6 až 8
22/2004 Sb.
(k 1.2.2004)
v § 62 a § 90 doplňuje slova, v § 67 odst. 2 vkládá slova, v § 92 doplňuje odst. 4
216/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v § 15 slovo „prapor” nahrazuje slovem „vlajka”
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 59 odst. 3 mění písm. a)
387/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění § 12 odst. 1 a slovo v odst. 2
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 26, § 38, ruší § 42, v 106 odst. 1 doplňuje větu
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
§ 17 odst. 1 ruší písm. i)
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
vkládá (duplicitně!) poznámku 11a) a odkazy na ni, ruší § 83
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 52 odst. 3 ruší písm. b), v odst. 5 ruší slova, ruší § 54, v § 120 odst. 1 nahrazuje slova
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 18 odst. 1 písm. c) nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 59 odst. 2 písm. c), ruší v § 18 odst. 1 písm. a), v § 59 odst. 2 písm. e) a § 89 odst. 1 písm. g)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 11 odst. 8, § 31 odst. 3 písm. b), § 32 odst. 3, § 50 odst. 2, § 67 odst. 3, hlavu X, XI a § 118 odst. 3; vkládá v § 45 odst. 12, v § 88 odst. 5
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 53 mění odst. 2 a vkládá odst. 4; nové přechodné ustanovení
66/2008 Sb.
(k 29.2.2008)
mění § 29 odst. 2, 3 a 4, v § 35 odst. 6 vkládá písm. f)
169/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 67 odst. 2 a v § 92 odst. 4
298/2008 Sb.
(k 19.8.2008)
mění § 55 odst. 2, § 61, § 75, § 93 odst. 1 písm. a), § 93 odst. 2; vkládá nový § 69a; ruší v § 69 odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 53 odst. 4 nahrazuje slova
477/2008 Sb.
(k 1.4.2009)
mění v § 20 odst. 4 a v § 81 odst. 2 a 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 13, 14, § 15 odst. 4; vkládá nové § 14a a 14b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 112 odst. 7 a v § 116 ruší odst. 5
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 53 odst. 4
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 38 odst. 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 53 odst. 4; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
ruší v § 13 odst. 3 a v § 14a odst. 6
424/2010 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá v § 13 odst. 4 a v § 14a odst. 6
246/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 60 odst. 3
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 53 odst. 4; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 38 odst. 3
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 119b
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 35 odst. 1, § 59 odst. 2 písm. e), § 68 odst. 2 písm. g); nové přechodné ustanovení
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 18 odst. 1 písm. h)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 32 odst. 3, § 113, § 114 a 115; ruší § 116
24/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 18, § 59, § 68, § 78 a § 89
298/2015 Sb.
(k 25.11.2015)
mění § 17, § 18, § 59 a § 89
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 11, § 51, § 52 až 58, § 59, § 87, § 89, § 99, § 104, § 120 a přílohu č. 2; vkládá § 58a až 58e; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 24 a § 81 odst. 3 písm. c); ruší § 29 a § 30; vkládá nový § 33a
 
 
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 18 odst. 1 písm. h)
257/2017 Sb.
(k 2.9.2017)
mění § 35 odst. 1
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 53 odst. 7; nové přechodné ustanovení
263/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 53 odst. 1
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 45, § 110, § 111 a § 112
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 119b
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 53 odst. 6
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 14 a § 14a
nález ÚS
160/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší ustanovení § 54 odst. 1 a § 87 odst. 4
418/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 48 a § 88 - dosud neuvedeno
196/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohu č. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje1) a obce a dále postavení městských částí.
(2)  Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy vymezené tímto nebo zvláštním zákonem a hospodaří za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem podle vlastního rozpočtu.
(3)  Hlavní město Praha vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(4)  Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy jsou rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy.
§ 2
(1)  Úkoly patřící do samosprávy hlavního města Prahy (dále jen „samostatná působnost hlavního města Prahy”) plní hlavní město Praha v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem a v rozsahu odpovídajícím potřebám hlavního města Prahy. Úkoly patřící do samosprávy městských částí (dále jen „samostatná působnost městských částí”) plní městské části v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem a Statutem hlavního města Prahy (dále jen „Statut”) a v rozsahu odpovídajícím potřebám městských částí.
(2)  Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (dále jen „veřejný zájem”).
(3)  Svěří-li zákon orgánům hlavního města Prahy výkon státní správy (dále jen „přenesená působnost hlavního města Prahy”), je území hlavního města Prahy správním obvodem.
(4)  Hlavní město Praha zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.1a)
§ 3
(1)  Hlavní město Praha se člení na městské části.
(2)  Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3)  Postavení městských částí, jejich orgánů a jejich působnost stanoví tento zákon, zvláštní zákony a Statut.
(4)  Městské části zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.1a)
§ 4
(1)  Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.
(2)  Městské části jsou správním obvodem, jen je-li jim zákonem nebo Statutem svěřen výkon přenesené působnosti (dále jen „přenesená působnost městské části”).
(3)  Městské části mají vlastní rozpočet a za podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštním zákonem a Statutem hospodaří podle něj.
§ 5
(1)  Hlavní město Praha a městské části jsou povinny zabezpečit úkoly v přenesené působnosti hlavního města Prahy a městských částí.
(2)  Hlavní město Praha je oprávněno vyjadřovat se k návrhům státních orgánů, které se dotýkají jejich samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s hlavním městem Prahou opatření dotýkající se jeho samostatné působnosti.
(3)  Státní orgány poskytují