Input:

218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění účinném k 1.7.2024 Garance

č. 218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 25. června 2003
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
v § 15 doplňuje odst. 6, v § 22 mění odst. 1, v § 81 doplňuje odst. 3
253/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 21 odst. 1, § 24 odst. 1 písm. d) a § 35 odst. 5; v § 54 mění odst. 3 a vkládá odst. 4
345/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 26 odst. 3 a vkládá nový § 75a
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 21
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; celkem 80 novelizačních bodů
181/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 14, § 17 a §70
301/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
mění § 93 a vkládá nový § 95a
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 78 odst. 2
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 82 odst. 1
459/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 42 a § 44 odst. 2
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 63 a § 69
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 26, § 78 odst. 1 a 2
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 54 odst. 1
77/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
vkládá v části první hlavě II nový díl 8
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 21 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1 písm. d), § 35 odst. 5 a § 88a odst. 3
150/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 95a odst. 2 a 4
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtvrtou
55/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
57/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění § 46 odst. 2
203/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 1, § 2, § 15, § 20, § 42, § 43, § 55, § 56, § 57, § 69; vkládá § 42a
333/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 24, § 26, § 27, § 30, § 63, § 73 a § 88a
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 40 novelizačních bodů
422/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 88a odst. 3
165/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY A SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie38) a upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.
(2)  Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili děti mladší patnácti let a mladiství, a ukládáním opatření za tyto protiprávní činy se sleduje, aby ten, kdo se takového činu dopustil, vedl řádný život, zejména aby se zdržel dalšího páchání protiprávních činů a našel si společenské uplatnění odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávním činem; řízení musí být vedeno tak, aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.
(3)  Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku, obecných právních předpisů.1)
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí
a)  mládeží děti a mladiství,
b)  dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku,
c)  mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku; má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku.
(2)  Podle tohoto zákona se dále rozumí
a)  protiprávním činem provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný,
b)  opatřeními výchovná opatření (§ 15 až 20), ochranná opatření (§ 21 až 23) a trestní opatření (§ 24 až 35) u mladistvých a opatření ukládaná dětem mladším patnácti let (§ 93); přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu trestního zákoníku a trestního řádu nahrazují výchovná opatření,
c)  orgány činnými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci, státní zastupitelství v návrhové a soudní fázi řízení ve věcech dětí mladších patnácti let a soudy pro mládež2) ,
d)  soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených případech předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu,
e)  obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který neprojednává protiprávní činy mládeže.
§ 3