Input:

321/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 321/2002 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. května 2002,
kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
V § 4 se na konci