Input:

73/1967 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemědělských prací, chemizace a jiných zemědělských prací, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 73/1967 Sb.
[zrušeno č. 513/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství
ze dne 23. června 1967,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
Ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 382 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje:
a) dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků (dále jen „stroje“),
b) dodávky polních a zemních prací,1) chemizace a jiných zemědělských prací.
ČÁST PRVÁ
Opravy strojů
Oddíl první
Generální opravy strojů a skupin strojů
§ 2
Uzavírání hospodářských smluv
(1) Návrhy smluv na dodávku generálních oprav předkládají odběratelé zpravidla do 15. září roku předcházejícího provedení generální opravy.
(2) Návrh smlouvy obsahuje zpravidla tyto údaje:
a) název, značku, typ stroje, charakteristické parametry stroje, zejména ty, jimiž se odlišují mezi sebou stroje téhož typu,
b) údaje o technickém stavu a vybavení stroje,
c) zvláštní požadavky odběratele mimo rámec vlastní opravy,
d) měsíc, v němž má být oprava dokončena.
(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy na dodávku generálních oprav do 30 dnů po jeho obdržení.
(4) V odpovědi na návrh smlouvy uvede dodavatel:
a) den přistavení stroje do opravy,
b) den dokončení opravy (v rámci odběratelem požadovaného měsíce dodávky),
c) určení místa, kam má být stroj přistaven do opravy,
d) cenu za generální opravu.
(5) Smlouva je uzavřena, jakmile se organizace dohodnout o podstatných částech smlouvy, tj. o předmětu, času a o ceně plnění; za podstatnou se pokládá i ta část smlouvy, o níž při jednání některá organizace prohlásí, že dohoda o ní je podmínkou uzavření smlouvy.
§ 3
Přistavení stroje do generální opravy
(1) Odběratel je povinen přistavit stroj k provedení generální opravy ve lhůtě a na místo sjednané ve smlouvě. Dodavatel je povinen přistavený stroj ve stejné lhůtě převzít do opravy.
(2) Odběratel je povinen přistavit stroj do opravy očištěný, kompletní, nedemontovaný (pokud není pro jeho dopravu nutná demontáž), běžným provozem opotřebovaný, a nejde-li o stroj havarovaný, v takovém stavu, v jakém byl naposledy v provozu.
(3) Chybí-li na stroji přistaveném do opravy některé součástky, doplní je dodavatel a vyfakturuje je odběrateli mimo dohodnutou cenu za generální opravu.
(4) Odběratel může přistavit k provedení generální opravy i havarovaný stroj, pokud typem souhlasí se strojem, jehož generální oprava byla dohodnuta. Cena této opravy se rovná výši skutečných nákladů.
§ 4
Převzetí stroje do generální opravy
(1) O převzetí stroje do generální opravy sepíše dodavatel zápis za účasti