Input:

61/2007 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění účinném k 3.7.2015 Garance

č. 61/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2007,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
211/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2 odst. 1 a přílohy č. 3 a 4
169/2015 Sb.
(k 3.7.2015)
vkládá § 9a a nové přílohy č. 5 a 6; mění přílohy č. 3 a 4
169/2015 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší slova v přílohách č. 3, 4, 5 a 6 - dosud neuvedeno
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona:
§ 1
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Druh značkovací látky a barviva
(1) Ke značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 zákona se používá tekuté směsi značkovací látky, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124, a zejména červeného barviva Solvent Red 19. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje a takové minimální množství barviva, které prokazatelně zabarví minerální oleje do červena a bude kvalitativně stanovitelné.
(2) Ke značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. b), c), d) a e) zákona se používá značkovací látka, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje.
Způsob odběru vzorku
§ 3
(1) Vzorek minerálního oleje uvedeného v § 2 (dále jen „vzorek“) jsou oprávněny odebrat celní úřady a celní ředitelství, územní finanční orgány nebo Česká obchodní inspekce1) (dále jen „příslušný státní orgán“). K odběru vzorku přizve příslušný státní orgán osobu, která s minerálním olejem nebo se strojem, pro nějž byl minerální olej určen, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala (dále jen „kontrolovaná osoba“); není-li to možné, může přizvat jakoukoliv zletilou osobu způsobilou k právním úkonům a na kontrole nezúčastněnou.
(2) Při odběru vzorku se příslušný státní orgán řídí postupem uvedeným
a) v příloze č. 1 k této vyhlášce, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem,
b) v příslušné české technické normě2) pro ostatní případy.
(3) Příslušný státní orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo v příslušné české technické normě2) .
§ 4
(1) Zjistí-li příslušný státní orgán u minerálního oleje, který není dovoleno značkovat a barvit dle § 134b odst. 2 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou,