Input:

61/1996 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.4.2006 Archiv

č. 61/1996 Sb.
[zrušeno č. 253/2008 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. února 1996
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
doplňuje § 1 odst 6
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
32 novelizačních bodů
239/2001 Sb.
(k 1.9.2001)
mění § 1 odst. 6
440/2003 Sb.
(k 3.1.2004)
mění § 7 a 10
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší § 17 a § 19
284/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
46 novelizačních bodů
ÚZ 523/2004 Sb.
 
 
344/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
mění § 1a odst. 7 písm. j), § 2, § 4, § 8, § 12 odst. 5 a v části první hlavu pátou
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
v § 10 vkládá nový odst. 4
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 1a odst. 7 mění písm. c), v § 2 vkládá odst. 8, v § 2 odst. 9 nahrazuje slova
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění v § 8 odst. 3, § 9 odst. 5, § 10, ruší v § 8 v odst. 3 písm. b) až d)
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 7 odst. 4 písm. a) a j), § 7 odst. 6, v § 7 odst. 4 písm. k) ruší slovo
v § 4 odst. 10 vkládá větu - novelu nelze provést, § 4 změněn zák. č. 344/2005 Sb. k 13.10.2005
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství1) stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
§ 1a
Vymezení pojmů
(1) Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen „legalizace výnosů“) se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména
a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,
b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
c) v nabytí, držbě, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti,
d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).
(2) Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu.
(3) Identifikací se pro účely tohoto zákona rozumí
a) u fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla,
b) u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, dále zjištění většinového společníka nebo ovládající osoby2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.
(4) Ověření nebo zjištění údajů uvedených v odstavci 3 lze provést též dálkovým přenosem,