Input:

427/1991 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměřovaných pozemků, platné do 29.2.2000 Archiv

č. 427/1991 Sb.
[zrušeno č. 4/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství České republiky
ze dne 26. září 1991,
kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků
Ministerstvo zemědělství České republiky stanoví podle § 8 odst. 1 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Českým úřadem geodetickým a kartografickým, a podle § 8 odst. 4 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
§ 1
(1) Společné náležitosti návrhu jednoduchých a komplexních pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.
(2) Další náležitosti týkající se návrhu komplexních pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.
(3) Další náležitosti týkající se návrhu jednoduchých pozemkových úprav jsou uvedeny v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.
(4) Pozemkový úřad1) může podle okolností případu stanovit i další z náležitostí návrhu pozemkových úprav uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.
(5) Pozemkový úřad může podle okolností případu připustit výjimky z náležitostí stanovených v přílohách č. 1, 2 a 3.
(6) Údaje z evidence nemovitostí a identifikace parcel se přejímají od orgánů geodézie a kartografie.
ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA POSUZOVÁNÍ PŘIMĚŘENOSTI KVALITY A VÝMĚRY VYMĚŇOVANÝCH POZEMKŮ
§ 2
Kvalita pozemků
(1) Kvalita pozemků zahrnutých do pozemkových úprav je vyjádřena kulturou pozemku a bonitou půdy. Cena za 1 m2 podle příslušné kultury pozemku a bonity půdy se zjistí podle cenového předpisu účinného ke dni vydání rozhodnutí o pozemkových úpravách.
(2) Rozdíl v ceně vyměňovaných pozemků nesmí bez souhlasu vlastníka překročit 3 % ceny jeho původních pozemků.
(3) Rozdíl mezi výslednou vzdáleností původních pozemků a vyměňovaných pozemků od původní usedlosti může překročit 20 % pouze v odůvodněných případech (např., jde-li o terénní překážky, mimoúrovňové křížení s dálnicí apod.). Výslednou vzdáleností se rozumí vážený aritmetický průměr vzdáleností pozemků od původní usedlosti.
§ 3
Výměra pozemků
Rozdíl ve výměře vyměňovaných pozemků nesmí bez souhlasu vlastníka překročit 10 % výměry jeho původních pozemků. Současně musí být dodrženo ustanovení § 2 odst. 2.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
MVDr. Kubát v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 427/1991 Sb.
SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU JEDNODUCHÝCH A KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
1. Písemné podklady (výpisy z evidence nemovitostí s údaji listů vlastnictví, identifikace parcel, popřípadě jednotlivé sestavy z informačního souboru nemovitostí).
2. Měřické (mapové) podklady (kopie seznamů souřadnic bodů, kopie geodetických údajů, snímek z pozemkové mapy, popřípadě doplněný zákresem z katastrální mapy, kopie pozemkových map evidence nemovitostí a kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru).