Input:

425/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 425/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 2 a 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb. a vyhlášky č. 135/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slovo „výchově“ vkládají slova „nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností“.
2. V § 1 odst. 3 se číslo „86“ nahrazuje číslem „78“.
3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „výchově,“ vkládají slova „nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“.
4. V § 3 odst. 1 se číslo „40“ nahrazuje číslem „32“.
5. V § 6 odst. 1 se číslo „12“ nahrazuje číslem „20“.
6. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:
„(4) Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 2 000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody způsobené poškozenému, k podpoře své rodiny a k plnění svých závazků podle § 4 odst. 1 písm. c). Část úložného podle věty první může odsouzený odesílat také svým příbuzným a jiným osobám blízkým a osobám, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, popřípadě použít k nákupu potravin a věcí osobní potřeby nebo ji věnovat na dobročinné účely. Část úložného,