Input:

356/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb. Archiv

č. 356/2010 Sb.
[zrušeno č. 194/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2010,
kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).
2. V § 2 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena b) až e).
3. V § 2 písm. b) se slova „podle § 10“ zrušují.
4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a ruší se označení odstavce 1.
5. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a ruší se označení odstavce 1.
6. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 6 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).
8. V § 6 odst. 3 písm. d) a e) se slova „písmenu d)“ nahrazují slovy „písmenu c)“.
9. V § 7 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno