Input:

28/1980 Sb., Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků, platné do 31.12.1991 Archiv

č. 28/1980 Sb.
[zrušeno č. 513/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 31. ledna 1980,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen „zákon“) stanoví:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1
(1) Tato vyhláška upravuje
a) dodávky neperiodických publikací1)
1. uskutečňované organizací polygrafické výroby nakladatelské organizaci (dále jen „nakladatelství“),
2. uskutečňované nakladatelstvím organizaci knižního velkoobchodu (dále jen „knižní velkoobchod“),
3. uskutečňované knižním velkoobchodem organizaci knižního obchodu (dále jen „knižní obchod“),
b) dodávky periodického tisku2)
1. uskutečňované organizací polygrafické výroby vydavatelské organizaci (dále jen „vydavatelství“),
2. uskutečňované vydavatelstvím organizaci spojů, která periodický tisk rozšiřuje,
c) dodávky hospodářských tiskovin, adjustačních tiskovin, potištěných obalů a speciálních polygrafických výrobků,3) nevztahuje se však na dodávky cenin a papírových peněz, dokumentních průkazů a legitimací.4)
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu.
ČÁST DRUHÁ
DODÁVKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 2
Odchylka v množství
(k § 175 zákona)
(1) Dodávka se může u jednotlivých neperiodických publikací odchylovat od počtu výtisků (nákladu) sjednaného ve smlouvě
 
při nákladu do 1 000 výtisků
o ± 4 %
při nákladu od 1 001 do 5 000 výtisků
o ± 2 %
při nákladu od 5 001 do 20 000 výtisků
o ± 1,5 %
při nákladu nad 20 000 výtisků
o ± 1 %.
(2) Odběratel však může jednostranně vyloučit možnost dodavatele uskutečnit dodávku s odchylkou menšího množství; v tom případě je dodavatel oprávněn dodat neperiodické publikace v nákladu překračujícím smluvený náklad o dvojnásobek stanovené odchylky.
§ 3
Balení
(k § 178 zákona)
(1) Neperiodické publikace se balí do standardních balíků obdélníkového tvaru o stejném počtu výtisků; stejný počet výtisků v balíku musí být zachován i při vícesvazkových neperiodických publikacích. Balíky musí být na čelné straně opatřeny nálepkou s uvedením názvu a sídla dodavatele a odběratele, publikačního kódového čísla, jména autora a názvu neperiodické publikace, počtu výtisků, tématické skupiny, způsobu knihařského zpracování a maloobchodní ceny neperiodické publikace. Rukopis znění nálepky odevzdá odběratel dodavateli při schvalování neperiodické publikace k tisku (imprimatur). Nálepky musí být tištěné; u nákladů do 300 výtisků mohou být psány strojem; nesmí být opravovány. Hmotnost jednotlivého balíku nesmí přesáhnout 15 kg.
(2) Dodavatel přiloží ke každé zásilce dodací list, v němž uvede název a sídlo dodavatele a odběratele, publikační kódové číslo, jméno autora a název neperiodické publikace, počet výtisků a počet balíků. Balík obsahující dodací list musí být zvlášť označen.
(3) Při dodávkách