Input:

244/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 244/2005 Sb.
[zrušeno č. 343/2014 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 7. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 5 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky č. 368/2002 Sb., vyhlášky č. 98/2003 Sb., vyhlášky č. 401/2003 Sb. a vyhlášky č. 291/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „evidenčního dokladu vozidla“ nahrazují slovy „osvědčení o registraci vozidla“.
2. V § 11 odst. 1 se slova „kde je vozidlo registrováno“ nahrazují slovy „v jehož správním obvodu má své bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo“.
3. V § 16