Input:

214/1992 Sb., Zákon o burze cenných papírů, ve znění účinném k 12.7.2002, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 214/1992 Sb.
[zrušeno č. 256/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. dubna 1992
o burze cenných papírů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
216/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
ruší § 30 odst. 2, 4, 5 a 6
61/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
doplňuje
152/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
70/2000 Sb.
(k 29.3.2000)
mění, § 1 odst. 1
251/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, (70 novelizačních bodů též ruší § 15, 16, 22 a 23)
211/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 14
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění § 1 odst. 4, v § 6 ruší odst. 3 písm. d), § 8 odst 1 písm.b), § 30 odst. 1 a § 31 odst. 7
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Burza cenných papírů
(1) Burza cenných papírů (dále jen „burza“) je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu,1) v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení podle § 2.
(2) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají cenných papírů, se obdobně použijí též na ty zastupitelné investiční instrumenty, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiné instrumenty kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Ustanovení tohoto zákona, která se týkají kursů cenných papírů, se obdobně použijí na ceny těch zastupitelných investičních instrumentů, které nejsou cennými papíry, popřípadě jiných instrumentů kapitálového trhu, na něž se vztahuje oprávnění podle odstavce 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Burza je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku1a) s odchylkami uvedenými v tomto zákoně. Burza při rozhodování o nepřijetí cenného papíru k obchodování, o jeho vyloučení z obchodování podle zvláštního právního předpisu a při rozhodování o pozastavení obchodování s cenným papírem, pokud se nejedná o pozastavení z technických důvodů stanovených v burzovních pravidlech, postupuje podle správního řádu.3)
(5) Burzu může založit nejméně deset zakladatelů.
(6) Burza nemůže být založena veřejným upisováním akcií.2)
(7) Jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto zákona nemohou ve své obchodní firmě nebo názvu použít označení burza cenných papírů.
§ 2
Povolení ke vzniku a zrušení burzy
(1) Ke vzniku burzy, k jejímu rozdělení, sloučení nebo splynutí s jinou burzou, jakož i k jejímu zrušení bez právního nástupce je třeba povolení, které uděluje na žádost zakladatelů Komise pro cenné papíry (dále jen ,,Komise“)“.
(2) V povolení ke vzniku burzy Komise stanoví, ve vztahu ke kterým instrumentům kapitálového trhu je burza oprávněna organizovat nabídku a poptávku. Komise může v povolení stanovit podmínky, které musí burza splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti. Komise může stanovit oprávnění burzy poskytovat služby podle odstavců 3 a 4.
(3) Pokud je to v povolení ke vzniku burzy uvedeno, je burza oprávněna
a) poskytovat též služby prostřednictvím jiného veřejného trhu, a to i zahraničního, nachází-li se tento zahraniční trh v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) nebo byl-li jeho výběr schválen Komisí, nebo
b) umožnit organizátorovi veřejného trhu podle písmene a) poskytovat služby prostřednictvím svého trhu.
(4) Burza je oprávněna poskytovat též služby spočívající v poskytování informací v rozsahu stanoveném v povolení Komise. Takové služby však
a) nesmějí umožnit na burzovním trhu obchodování s cennými