Input:

214/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani Garance

č. 214/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 586/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. května 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani
Federální ministerstvo financí stanoví podle § 27 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (dále jen „zákon“):
Čl. I
1. V § 2 odst. 3 se vypouštějí slova „, kromě činností uvedených v odstavci 2,“.
2. V § 3 se vypouští odstavec 2, zároveň se zrušuje číslování odstavců.
3. V § 4 úvodní část první věty zní: „Zařízením k výkonu činnosti u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona na území České a Slovenské Federativní Republiky ... “.
4. V § 5 odst. 2 se slova „v Československé socialistické republice“ nahrazují slovy „v České a Slovenské Federativní Republice“ a slova „Československá socialistická republika“ nahrazují slovy „Česká a Slovenská Federativní Republika“.
5. V § 5 odst. 7 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“ a slova „v Československé socialistické republice“ nahrazují slovy „v České a Slovenské Federativní Republice“.
6. V § 5 odst. 8 se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. i)“, slova „Československé socialistické republiky“ nahrazují slovy „České a Slovenské Federativní Republiky“. Poslední věta se vypouští.
7. § 7 odst. 2 zní:
„(2) Za poplatníky podle § 6 odst. 3 zákona se