Input:

172/1988 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 172/1988 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. listopadu 1988
o zemědělské dani
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tímto zákonem se upravuje zemědělská daň, která zahrnuje:
a) daň z pozemků;
b) daň z objemu mezd a odměn;
c) daň ze zisku;
d) daň z příjmu občanů ze zemědělské výroby.
ČÁST PRVNÍ
DAŇ Z POZEMKŮ
§ 2
Poplatníci daně
(1) Poplatníkem daně z pozemků je každý uživatel pozemků uvedených v § 3. Pro daňovou povinnost je rozhodující, kdo je jako uživatel pozemků zapsán v evidenci nemovitostí1. Není-li v evidenci nemovitostí zapsán uživatel pozemků, je poplatníkem ten, kdo pozemky skutečně užívá.
(2) Z pozemků přenechaných občanům nebo organizacím do dočasného užívání podle zvláštních předpisů2platí daň z pozemků dočasný uživatel.
(3) Z pozemků, které jsou užívány jako záhumenky, platí daň z pozemků jednotné zemědělské družstvo.
(4) Je-li v evidenci nemovitostí zapsána jako uživatel společenská organizace, která přenechala pozemek svým členům k dočasnému užívání, jsou poplatníky daně z pozemků jednotliví členové.
(5) Užívá-li pozemek několik poplatníků, jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.
§ 3
Předmět daně
(1) Předmětem daně z pozemků jsou veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda3, bez ohledu na to, jsou-li skutečně obdělávány či nikoliv nebo slouží-li k jiným účelům než k zemědělské výrobě.
(2) Z nezemědělské půdy podléhají dani okrasné zahrady3v užívání občanů.
(3) Zemědělská půda, která byla trvale odňata zemědělské výrobě, je vyňata ze zdanění počínaje rokem, který následuje po roce, ve kterém byl pozemek vyňat z evidence zemědělské půdy4.
§ 4
Osvobození od daně
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny:
a) rekultivované pozemky po dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly vráceny zemědělské výrobě;
b) pozemky, jejich části, počínaje rokem následujícím po osázení, na nichž byly osázeny:
1. ušlechtilé druhy vinné révy v souvislé výměře alespoň 1/4 ha po dobu 6 let,
2. ovocné sady, na nichž byly v souvislé výměře alespoň 1 ha vysázeny polokmeny, čtvrtkmeny, zákrsky nebo vřetena po dobu 4 let,
3. chmel a bobuloviny v souvislé výměře alespoň 1/2 ha po dobu 2 let;
c) pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu4, počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém byly odňaty;
d) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v Československé socialistické republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost;
e) pozemky užívané rozpočtovými organizacemi.
(2) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) až c) v daňovém přiznání.
(3) Za rekultivované pozemky podle odstavce 1 se považují pozemky, které jsou v evidenci nemovitostí1vedeny jako zemědělská půda a na nichž se před rekultivací dolovalo, povrchově těžilo, nebo které byly úvozy a cestami a dále pozemky, které nebyly obdělávány pro značný stupeň jejich znehodnocení a které po rekultivaci jsou