Input:

157/1989 Sb., Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani), platné do 31.12.1992 Archiv

č. 157/1989 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1989
o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
(zákon o důchodové dani)
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje:
a) důchodová daň,
b) daň z objemu mezd.
ČÁST PRVNÍ
DŮCHODOVÁ DAŇ
§ 2
Poplatníci daně
(1) Důchodové dani podléhají:
a) státní podniky, jejichž zakladatelem jsou národní výbory;
b) bytová, spotřební a výrobní družstva a jiná družstva, jejich svazy, Ústřední rada družstev a družstevní podniky;1)
c) společenské organizace, jejich podniky a hospodářská zařízení;
d) Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie i za krajská (městská) sdružení advokátů;
e) podniky se zahraniční majetkovou účastí;2)
f) sdružení s právní subjektivitou, jestliže alespoň polovina jejich členů je poplatníkem důchodové daně;
g) ostatní socialistické organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými obecně závaznými právními předpisy;
h) organizace s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice;3)
i) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;
j) subjekty se sídlem v cizině, jsou-li právnickými osobami (dále jen „poplatníci“).
Podrobnější vymezení poplatníků uvedených v písmenech c), i) a j) stanoví prováděcí předpis.
(2) Od důchodové daně jsou osvobozeny:
a) ústřední, krajské a okresní orgány a jim na roveň postavené orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě, podniky a hospodářská zařízení přímo napojené na rozpočty ústředních orgánů těchto organizací;
b) zařízení svazů družstev zabezpečující výběrovou rekreaci vlastních členů;
c) umělecké svazy, kulturní fondy a socialistické organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, podniky a zařízení provozované těmito svazy, fondy a organizacemi.
(3) Důchodové dani nepodléhají:
a) státní podniky, jejichž zakladatelem jsou národní výbory a které provádějí odvod ze zisku formou odvodu stanoveného na základě finančního plánu, nebo které podléhají dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani;4)
b) rozpočtové a příspěvkové organizace.
§ 3
Předmět důchodové daně
(1) Předmětem důchodové daně je veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí s výjimkami uvedenými v odstavcích 2, 4, až 6.
(2) U bytových družstev a jejich svazů s výjimkou uvedenou v odstavci 4, u společenských organizací a u organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice jsou předmětem důchodové daně příjmy plynoucí z trvalé hospodářské činnosti.
(3) Trvalou hospodářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumějí veškeré činnosti směřující k dosahování zisku, pokud z nich plynoucí hrubé příjmy a výnosy převyšují ve zdaňovacím období v úhrnu částku 250 000 Kčs. Za činnosti směřující k dosahování zisku se nepovažují činnosti,