Input:

132/1989 Sb., Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění účinném k 1.10.2000, platné do 31.1.2001 Archiv

č. 132/1989 Sb.
[zrušeno č. 408/2000 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. listopadu 1989
o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
93/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění (§ 2, písm. a))
206/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
doplňuje (v § 10 odst. 3 a 4)
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a rozsah zákona
(1) Účelem tohoto zákona je upravit práva a povinnosti fyzických a právnických osob vznikající z vytvoření nových odrůd rostlin (dále jen „odrůdy“) a plemen zvířat (dále jen „plemena“), jakož i z jejich obchodního využívání.
(2) Zákon se vztahuje na odrůdy a plemena hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, jejichž seznam stanoví obecně závazný právní předpis.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) odrůdou soubor jedinců, náležející k jediné nejnižší kategorii botanického třídění, definovaný projevem znaků určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišující se od jiných souborů rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a rozmnožovatelný bez změny;
b) množitelským materiálem odrůd - osivo, sadba, školkařské výpěstky, jakož i rostliny a jejich části určené pro další rozmnožování;
c) plemenem - populace zvířat jednotného původu, charakteristických morfologických a fyziologických vlastností, schopná se reprodukovat; za plemeno se považují též linie a hybridi a u drůbeže též užitkové typy;
d) množitelským materiálem plemen - embrya, sperma, jakož i živá zvířata a vajíčka určená pro další rozmnožování;
e) původcem - fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila odrůdu nebo plemeno; původcem se rozumí i více osob v případě, že se na vytvoření odrůdy nebo plemene vlastní tvůrčí činností zúčastnily;
f) vytvořením odrůdy nebo plemene v rámci činnosti československé organizace - vytvoření odrůdy nebo plemene v souvislosti s plněním úkolů z pracovního, členského nebo obdobného poměru k této organizaci nebo za její hmotné podpory;
g) šlechtitelem -
1. právnická osoba, která má vlastnické právo nebo právo hospodaření k odrůdě nebo k plemeni jako k výsledku své šlechtitelské činnosti,
2. původce, který odrůdu nebo plemeno vytvořil mimo rámec činnosti československé organizace,
3. zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která má právo nakládat s odrůdou nebo s plemenem;
h) obchodním využíváním odrůd a plemen - výroba pro prodej, nabízení k prodeji a prodej množitelského materiálu odrůd a množitelského materiálu plemen;
i) majitelem šlechtitelského osvědčení - ten, jemuž bylo uděleno šlechtitelské osvědčení, nebo jeho právní nástupce.
ČÁST DRUHÁ
UDĚLOVÁNÍ ŠLECHTITELSKÉHO OSVĚDČENÍ A PRÁVA A POVINNOSTI ŠLECHTITELŮ A PŮVODCŮ
§ 3
(1) Šlechtiteli nebo jeho právnímu nástupci (dále jen „přihlašovatel“) se na základě jeho přihlášky uděluje šlechtitelské osvědčení na odrůdu nebo plemeno, které splňuje podmínky uvedené v § 4 až 6.
(2) Šlechtitelským osvědčením se stvrzuje
a) vyšlechtění odrůdy nebo plemene,
b) název odrůdy nebo plemene s uvedením druhu (rodu),
c) původcovství,
d) právo majitele šlechtitelského osvědčení obchodně využívat odrůdu nebo plemeno,
e) doba ochrany práv k odrůdě nebo k plemeni.
§ 4
Podmínky pro udělení šlechtitelského osvědčení