Input:

103/1974 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1988 Archiv

č. 103/1974 Sb.
[zrušeno č. 172/1988 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. října 1974
o zemědělské dani
 
I.
černozemní velmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23)
II.
černozemní oblasti (ČM 1 až 15)
III.
hnědozemní teplé oblasti (HMt 1 až 13)
IV.
hnědozemní oblasti (HM 1 až 24)
V.
hnědých půd pahorkatin (P 1 až 31)
VI.
hnědých půd vrchovin (V 1 až 16)
VII.
hnědých a podzolovaných půd horských oblastí (H 1 až 17)
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tímto zákonem se upravuje
1. zemědělská daň, která zahrnuje
a) daň z pozemků,
b) daň ze zisku,
c) daň z mezd a odměn,
d) daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby;
2. příspěvek na sociální zabezpečení.
ČÁST PRVNÍ
Daň z pozemků
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou veškeré pozemky vedené v evidenci nemovitostí1) jako zemědělská půda, bez ohledu na to, jsou-li skutečně obdělávány či nikoliv nebo slouží-li k jiným účelům než k zemědělské výrobě.
(2) Z nezemědělské půdy podléhají dani
a) hospodářsky využívané vodní plochy,
b) okrasné zahrady2) v užívání občanů.
§ 3
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeny:
a) rekultivované pozemky po dobu 5 roků, počínaje následujícím rokem, kdy byly vráceny zemědělské výrobě,
b) pozemky (jejich části), na nichž byly osázeny
1. ušlechtilé druhy vinné révy v souvislé výměře alespoň 1/4 ha, po dobu 6 let,
2. intenzívní ovocné sady v souvislé výměře alespoň 1 ha, po dobu 4 let,
3. chmel a bobuloviny v souvislé výměře alespoň 1/2 ha, po dobu 2 let, počínaje rokem po osázení,
c) pozemky dočasně odňaté zemědělské výrobě rozhodnutím příslušného národního výboru,3)
d) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v Československé socialistické republice, jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunity, a konzuly z povolání za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost,
e) pozemky, které jsou ve správě a v užívání národních výborů a jejich rozpočtových organizací.
§ 4
Poplatníci
(1) Poplatníkem daně je každý uživatel půdy uvedené v § 2.
(2) Z pozemků, které jsou užívány jako záhumenky (individuální nebo společné) platí daň jednotné zemědělské družstvo; její náhradu může požadovat od členů družstva.
(3) Je-li pozemek užíván několika uživateli, jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.
§ 5
Základ daně
(1) Základem daně je celková výměra všech pozemků podléhajících dani.
(2) Do celkové výměry všech pozemků podléhajících dani se nezapočítávají
a) pozemky patřící k rodinným domkům, činí-li jejich výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 m2,
b) jeden pozemek téhož uživatele určený k rekreačním účelům, činí-li jeho výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 400 m2,
c) domovní zahrady, které jsou součástí záhumenku, činí-li jejích výměra nejvýše 800 m2.
(3) Převýší-li výměra pozemků rozsah stanovený v odstavci 2, započítává se do celkové výměry všech pozemků celá jejich výměra.
§ 6
Sazba daně
(1) Daň připadající na 1 ha pozemků je odstupňována podle přírodních stanovišť a je uvedena v sazebníku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zákona.
(2) Daň z hospodářsky využívaných vodních ploch činí 50 Kčs z 1 ha.
§ 7
Snížení daně
(1) Orgán