Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 30. března 2020

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19):

Schváleno vládou 30. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 29. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 27. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 27. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 26. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 26. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou 26. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Ministerstvo zdravotnictví 25. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 24. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 24. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 23. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 23. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 23. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Ministerstvo zdravotnictví 20. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 19. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 19. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 19. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 18. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 17. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 17. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 16. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 16. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 16. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 15. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 14. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 13. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 12. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 9. března 2020 (PDF):

Související právní předpisy:

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 30. března 2020, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

139/2020 Sb.; Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 částka 50 z 30.3.2020
138/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu částka 49 z 30.3.2020

nabylo účinnosti

139/2020 Sb.; Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

31. března - 6. dubna 2020 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

262/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2020
311/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020
48/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020
52/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.4.2020
118/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020
119/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 1.4.2020
56/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020
61/2020 Sb.; Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 1.4.2020
103/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu 1.4.2020
329/2019 Sb.; Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 1.4.2020
32/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020
58/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 1.4.2020
138/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 1.4.2020

novelizované předpisy

82/1998 Sb.; Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 1.4.2020
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 1.4.2020
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.4.2020
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.4.2020
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 1.4.2020
311/2006 Sb.; Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 1.4.2020
378/2007 Sb.; Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 1.4.2020
427/2011 Sb.; Zákon o doplňkovém penzijním spoření 1.4.2020
154/2005 Sb.; Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 1.4.2020
282/2013 Sb.; Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu 1.4.2020
84/2008 Sb.; Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 1.4.2020
423/2011 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 1.4.2020
96/2018 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 1.4.2020

pozbude platnosti

Judikatura

 • 14/2020 Sb. rozh.; Přihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného ...
 • 6/2020 Sb. rozh. tr.; Exekučním příkazem, kterým bylo obviněnému jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu do vymožení pohledávky oprávněného, nedochází k pozbytí tohoto oprávnění ve smyslu § 94a odst. 1 zákona č. ...
 • 3969/2020 Sb. NSS; Ustanovení § 7 odst. 2 ve spojení s § 30 odst. 2 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, vyžaduje, aby veškeré (i dílčí) úkony v rámci testování ...
další judikatura...

Vzory smluv a směrnic

další vzory...

Mezinárodní smlouvy

 • 13/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
 • 12/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
 • 11/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
 • 10/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
 • 9/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 7/2020 F.z.; Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů
 • 6/2020 F.z.; Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

1.1.2021

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.7.2019

1.6.2020

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

26.11.2019

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.2.2020

1.5.2020

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2020

1.5.2020, 1.1.2021

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2020

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

24.4.2019

1.1.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

1.1.2021

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2020

1.1.2021

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.3.2020

1.1.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

12.3.2020

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

24.4.2019

1.1.2021, 1.4.2021

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.12.2019

1.6.2020, 1.1.2021

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.12.2019

1.6.2020

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
30.3.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 30.3.2020
 1 EUR27,32 CZK (+0,02)
 1 USD24,76 CZK (-0,12)
 1 GBP30,73 CZK (+0,31)
 100 RUB30,99 CZK (-0,6)
 100 JPY22,89 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů