Judikatura - Nejvyšší správní soud4399/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: policejní šikana; pronásledování za uplatňování politických práv a svobodGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2022, čj. 5 Azs 153/2020-63)

I. Byl-li žadatel o mezinárodní ochranu vystaven v zemi původu jakožto „osoba politicky nespolehlivá“ policejní šikaně v podobě opakovaného předvolávání na policii a krátkodobého zadržování nejen při jakémkoli skutečném či domnělém…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4398/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2022, čj. 8 Afs 41/2021-38)

Soudy ve správním soudnictví mají pravomoc podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. přezkoumávat rozhodnutí o nevyloučení majetku z daňové exekuce podle § 179 odst. 1 daňového řádu.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4397/2022 Sb. NSS, Právo na informace: dokumenty Evropského parlamentu, Rady a KomiseGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 As 164/2020-62)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se použije pouze na dokumenty, které má v držení Evropský parlament, Rada a Komise. Není zvláštním právním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4396/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: posouzení přiměřenosti technické kvalifikaceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2022, čj. 5 As 65/2021-73)

Zadá-li zadavatel veřejnou zakázku, u níž minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace nastaví nepřiměřeně (a ve výsledku diskriminačně), dopustí se přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4395/2022 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: nekalé obchodní praktikyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2022, čj. 10 As 410/2021-37)

Skutková podstata přestupku porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je formulována abstraktně, dává proto větší prostor pro zkoumání materiální…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4394/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2022, čj. 10 As 34/2022-110)

I. Obec se proti nezahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, může bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. i z toho důvodu, že se na…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4393/2022 Sb. NSS, Územní řízení: seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí; námitky účastníkaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2022, čj. 2 As 124/2020-38)

Účastník územního řízení může namítat, že v době od okamžiku, kdy se dozvěděl, že je účastníkem, do koncentrace územního řízení (§ 87 ve spojení s § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) mu nebyla dána možnost…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4392/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: přezkum rozhodnutí o žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobouGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2022, čj. 2 As 118/2020-40)

I. Usnesení o nevyhovění žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobou podle § 34 odst. 4 správního řádu je zpravidla přezkoumatelné pouze jako podkladové rozhodnutí ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s. Výjimkou je usnesení o nevyhovění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4391/2022 Sb. NSS, Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; nepravdivé obviněníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2022, čj. 6 As 101/2022-32)

U přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 2. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spočívajícího v nepravdivém obvinění jiného z přestupku se při posuzování viny nestačí zabývat pouze otázkou, zda…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4390/2022 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: náhrada nákladů vynaložených na zdravotní péči v zahraničíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2022, čj. 6 Ads 77/2022-42)

Žádost o náhradu nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během pobytu pojištěnce v cizině (§ 14 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), je oprávněn podat pouze pojištěnec, nikoli…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4389/2022 Sb. NSS, Správní trestání: poskytování mzdy za práci přesčas ve stanoveném termínuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2022, čj. 6 Ads 138/2022-37)

Zaměstnavatel, který se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas později, než stanoví § 141 odst. 1 zákoníku práce, za měsíc, v němž má zaměstnanec čerpat náhradní volno za práci přesčas, se nedopouští přestupku dle § 26 odst. 1…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4388/2022 Sb. NSS, Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na územíGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2022, čj. 14 A 99/2020-65)

I. Důvodem pro udělení víza k pobytu za účelem strpění kvůli překážkám ve vycestování podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je, že cizinec nemá možnost v jiném státě pobývat…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4387/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce; přezkum postupu zadavateleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2021, čj. 3 As 139/2019-40)

I. Proti postupu zadavatele v rámci vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nelze podat námitky podle § 241 téhož zákona, neboť tento postup se podle § 11 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 1…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4386/2022 Sb. NSS, Utajované informace: využití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v bezpečnostním řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2022, čj. 8 As 288/2019-103)

S ohledem na charakter bezpečnostního řízení vedeného podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, může být podkladem pro rozhodování Národního bezpečnostního úřadu i odposlech a záznam…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4385/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: vážná újma; nedostatečná zdravotní péče; přístup ke zdravotní péčiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2022, čj. 10 Azs 42/2022-32)

Pokud žadatel v řízení o udělení mezinárodní ochrany předloží důkazy, že mu v zemi původu hrozí vážná újma, neboť by se mu tam nedostalo vhodné zdravotní péče odpovídající jeho vážnému zdravotnímu stavu [§ 14a odst. 1 a 2 písm. d) zákona č.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4384/2022 Sb. NSS, Místní referendum: identifikační údaje v podpisovém archuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2022, čj. Ars 1/2022-30)

Údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle § 11 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4383/2022 Sb. NSS, Ochrana životního prostředí: změna integrovaného povolení; podstatná změna zařízení; prodloužení doby skládkováníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2022, čj. 10 As 322/2020-128)

Pouhé prodloužení doby skládkování na skládce odpadu, které současně nemění kapacitu či celkové rozměry skládky, není podstatnou změnou podle § 2 písm. i) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4382/2022 Sb. NSS, Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; doba účasti na pojištění ve více zaměstnáních na částečný úvazekGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2022, čj. 6 Ads 133/2020-36)

I. Pokud pojištěnka nesplní čekací dobu pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 32 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je třeba nejprve zkoumat, zda dobu účasti na pojištění nesplnila za použití § 32 odst. 3 a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4381/2022 Sb. NSS, Místní referendum: přípustnost otázkyGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2022, čj. 63 A 4/2022-65)

Výsledek místního referenda může pro zastupitelstvo obce představovat závazný pokyn pro iniciaci pořízení územního plánu či jeho změny ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a b) ve spojení s § 44 písm. a) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním…