Input:

186/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím Garance

č. 186/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. září 1964
o dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Dne 11. ledna 1964 byla v Praze podepsána dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím.
Výměnou nót obou stran o schválení vstoupila Dohoda podle svého článku 16 v platnost dnem 7. července 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kambodžského království, vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem rozvoje letecké dopravy svých zemí a zřízení leteckých služeb mezi jejich územími nebo přes jejich území, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na linkách uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.
Článek 2
1. Každá Smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu stanovených tratí.
2. Jakmile druhá Smluvní strana přijme toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.
3. Letecké úřady jedné Smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou Smluvní stranou byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.
4. Každá ze Smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku, případně uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že značná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé Smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou Smluvní stranou, pokud není nutné okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.
Článek 3
1. Zákony a předpisy jedné Smluvní strany vztahující se k vstupu na její území nebo výstupu letadel provozujících mezinárodní lety nebo k provozu těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé Smluvní strany.
2. Zákony a předpisy jedné Smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek, pošty a zboží, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této Smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky, poštu a zboží přepravované letadly