Judikatura - Nejvyšší správní soud4346/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: osoba zúčastněná na řízení; svobodný přístup k informacím; námitkyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2022, čj. 10 As 542/2021-99)

I. Osoba zúčastněná na řízení nemůže rozhojňovat žalobní body, jakkoli s napadeným rozhodnutím správního orgánu rovněž nesouhlasí (§ 34 odst. 3 s. ř. s.). To však neplatí ve specifickém typu řízení podle § 16 odst. 5 věty druhé zákona č.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4345/2022 Sb. NSS, Hospodářská soutěž: narušení hospodářské soutěže; obecně závazná vyhláška obceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 4. 2022, čj. 7 As 60/2020-34)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je oprávněn uložit obci pokutu podle § 22aa zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném do 18. 10. 2016, za narušení hospodářské soutěže v rozporu s § 19a odst. 1 citovaného…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4344/2022 Sb. NSS, Pobyt cizinců: správní vyhoštění; invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu jako důvod znemožňující vycestováníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2022, čj. 5 Azs 89/2022-24)

Invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu, zahájená dne 24. 2. 2022, je takovou výjimečnou skutečností, k níž ve věci správního vyhoštění cizince na Ukrajinu přihlédne krajský soud, příp. Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4343/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: osvobození od daně z elektřiny; povolení správce daně k nabývání elektřiny osvobozené od daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2022, čj. 4 Afs 361/2021-31)

Rozhodnutí o povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny dle § 9 odst. 1 části čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zakládá právo navrhovatele k odběru elektřiny osvobozené od této daně k…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4342/2022 Sb. NSS, Správní trestání: uložení a výše pokuty za provozování internetových hazardních her bez povoleníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2022, čj. 5 As 6/2021-35)

I. Právnická osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, je oprávněna požádat o vydání základního povolení k provozování konkrétního druhu hazardní hry; pokud tak neučiní a po nabytí účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4341/2022 Sb. NSS, Přestupky: příkaz; přerušení běhu promlčecí dobyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, čj. 6 As 305/2021-37)

Je-li řízení o přestupku zahájeno vydáním příkazu, proti kterému byl účinně podán odpor, přerušuje se promlčecí doba oznámením příkazu obviněnému [§ 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4340/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: zastavěná plocha; koeficient zastavěnosti pozemkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, čj. 6 As 288/2021-41)

Pro účely výpočtu koeficientu zastavěnosti pozemku či podobného regulativu stanoveného v nástrojích územního plánování je třeba chápat zastavěnou plochu jako plochu pod půdorysem jakékoli stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4339/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: stavba na hranici pozemku; sousední pozemky; společné řízeníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2022, čj. 30 A 1/2020-133)

I. Jestliže dva sousedé požádají ve stejné době o umístění stavby na svém pozemku, přičemž jejich záměry jsou vzájemně neslučitelné pro nedodržení odstupu navržených staveb od sebe (§ 25 odst. 2 a odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4338/2022 Sb. NSS, Daň z příjmů: prodej bitcoinů; osvobození od daněGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2022, čj. 30 Af 29/2020-48)

Prodej bitcoinů z vlastního portfolia nepodléhá osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. ze) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4337/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu „správní orgán“Garance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2022, čj. 14 A 222/2021-72)

Pokud zaměstnanec Kanceláře Poslanecké sněmovny neumožní vstup do budovy osobě, která se chce jako veřejnost účastnit jednání orgánů Sněmovny, jedná kancelář jako správní orgán ve smyslu § 4 odst. 1 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4336/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: hmotněprávní podmínky nároku na odpočet daně z přidané hodnoty; postavení plátce daně; důkazní břemenoGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2022, čj. 1 Afs 334/2017-208)

Postavení dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb jako plátce daně z přidané hodnoty je jednou z hmotněprávních podmínek nároku na odpočet daně z přidané hodnoty [§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, čl. 168 písm. a)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4335/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: bezpečná země původuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2022, čj. 10 Azs 537/2021-31)

Invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 může být dle okolností toho či onoho žadatele o mezinárodní ochranu takovou výjimečnou skutečností, k níž přihlédne Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala po datu rozhodnutí krajského soudu [§ 75…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4334/2022 Sb. NSS, Místní poplatky: poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem; umístění dokladu o zaplacení ve vozidleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2022, čj. 6 As 164/2020-35)

Neplyne-li z právní úpravy povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) viditelně ve vozidle, nemůže…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4333/2022 Sb. NSS, Zemědělství: lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit dotace financované z národních zdrojů a rozpočtu Evropské unie; prekluzeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2022, čj. 5 Afs 4/2021-66)

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit poskytnutou dotaci ve smyslu čl. 3 odst. 1 pododstavce čtvrtého nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství představuje absolutní limit, ve kterém…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4332/2022 Sb. NSS, Státní služba: pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon dosavadní služby a pro výkon státní služby obecně; skončení služebního poměruGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2022, čj. 6 Ads 277/2020-56)

I. Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon dosavadní služby je třeba odlišit od pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon státní služby obecně, tedy na jakémkoli služebním místě. V druhém případě je na místě rozhodnutí služebního…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4331/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: mezinárodní spolupráce a výměna informacíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2022, čj. 10 Afs 127/2021-70)

I. K využití informací a podkladů získaných v rámci výměny informací podle kapitoly II nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty není bez dalšího nutné, aby český správce daně…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4330/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou na cestě ke správci daně a zpětGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2022, čj. 1 Afs 323/2021-30)

Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní, je třeba vykládat tím způsobem, že osobě samostatně výdělečně činné náleží (stejně jako zaměstnaným osobám) náhrada ušlého…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4329/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: spor o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; příslušnost správního orgánu; promlčeníGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2022, čj. 4 As 65/2018-85)

I. Sporem z veřejnoprávní smlouvy, který řeší správní orgán ve sporném řízení (§ 141 správního řádu), je i spor o uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4328/2022 Sb. NSS, Správní řízení: řízení o právním nárokuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2022, čj. 10 Azs 438/2021-47)

I. Rozhodováním o právním nároku (§ 36 odst. 3 správního řádu) je nutno rozumět takovou úpravu, kdy správní orgán musí vydat pozitivní rozhodnutí za podmínky, že žadatel splní všechny zákonem stanovené podmínky. Naproti tomu rozhodováním o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4327/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: jednací řízení bez uveřejnění; nezákonný postup; nepodání nabídek; odůvodněnost zadávací podmínkyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2022, čj. 6 As 295/2020-143)

I. Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu nepodání nabídek v původním zadávacím řízení [§ 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek], pokud nepodání nabídek dodavateli nezpůsobil svým…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4326/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: vážné onemocnění či zdravotní postižení jako důvod pro udělení mezinárodní ochrany nezletilému žadateliGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2022, čj. 5 Azs 70/2020-103)

I. Případy vážného onemocnění či zdravotního postižení žadatele o mezinárodní ochranu za současné neexistence adekvátní zdravotní péče v jeho zemi původu nelze podřadit pod definici vážné újmy dle čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4325/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: příslušnost úřadu; kolaudační rozhodnutíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2022, čj. 7 As 135/2021-105)

I. Ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění od 1. 1. 2018, je kolizním pravidlem, které pouze určuje stavební úřad příslušný pro kolaudaci v případě, že by byly pro kolaudaci jednoho…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4324/2022 Sb. NSS, Zákon o dráhách: smlouva o provozování drážní dopravy; soukromoprávní smlouva; oprávnění drážního úřaduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2022, čj. 10 As 351/2020-39)

I. Smlouva o provozování drážní dopravy na vlečce není veřejnoprávní smlouvou (§ 159 odst. 1 správního řádu), nýbrž nepojmenovanou smlouvou soukromoprávní (§ 1746 odst. 2 občanského zákoníku).

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4323/2022 Sb. NSS, Matriční evidence: poskytování údajů z matričních knih; postup dle zákona 106/1999 Sb.Garance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2022, čj. 17 A 91/2020-33)

Na poskytování údajů z matričních knih nelze použít postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť je takový postup podle § 2 odst. 3 tohoto zákona vyloučen. Jinými slovy, poskytování informací z matriční…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4322/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení; nesplnění časové podmínky; rozpor se zásadou neutrality ...Garance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2022, čj. 62 Af 62/2018-182)

I. Nárok plátce daně na opravu výše daně na výstupu z hodnoty pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení nelze odepřít pouze z důvodu nesplnění časové podmínky spočívající v tom, že tento nárok se vztahuje na pohledávky vzniklé…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4321/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: vázanost právním názorem při přezkumu nového rozhodnutí správního orgánuGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2022, čj. 1 Azs 16/2021-50)

Právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušujícím rozsudku podle § 110 odst. 4 nebo § 78 odst. 5 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. je krajský soud i Nejvyšší správní soud vázán i při přezkumu nového rozhodnutí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4320/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: odvolání proti rozhodnutí o žádosti o informace; příspěvková organizace zřízená krajemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2022, čj. Komp 3/2021-26)

Rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí příspěvkové organizace zřízené krajem, kterým byla odmítnuta žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přísluší podle § 20 odst. 5 citovaného zákona Úřadu pro…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4319/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: ochrana pořádku ve státní správě jako vnitřní věcGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2022, čj. Komp 2/2021-21)

Ochrana pořádku ve státní správě (zde zájem na správném zjištění skutkového stavu) je vnitřní věcí ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Ačkoli tyto…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4318/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb; návrh na vyloučení majetku z daňové exekuceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2022, čj. 5 Afs 259/2019-26)

Proti nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb ve smyslu § 190 daňového řádu se nelze bránit návrhem na vyloučení majetku z daňové exekuce dle § 179 odst. 1 tohoto zákona. Pokud ve skutečnosti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4317/2022 Sb. NSS, Zdravotnictví: oční optik; činnosti související s poskytováním zdravotní péčeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2022, čj. 2 As 11/2020-36)

Oční optik při výkonu své živnosti provádí určitá měření týkající se lidských očí a k nim přiléhajících částí těla (hlavy, uší, obličeje aj.). Zejména zjišťuje polohu zornic a měří a vyhodnocuje další parametry lidského těla (očí a k nim…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4316/2022 Sb. NSS, Zemědělství: aktualizace evidence půdyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2022, čj. 1 As 98/2021-31)

V řízení o aktualizaci evidence půdy podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném do 31. 12. 2014, je správní orgán povinen předběžně posoudit otázku, komu svědčí právní titul k užívání daných zemědělských pozemků.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4315/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: orgán příslušný k rozhodnutí o nároku příslušníka bezpečnostního sboru na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutímGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 14. 1. 2022, čj. Konf 11/2018-64)

Příslušný rozhodnout o nároku příslušníka bezpečnostního sboru na náhradu újmy způsobené proti němu vydaným nezákonným rozhodnutím (ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4314/2022 Sb. NSS, Advokacie: prokázání splnění podmínky vysokoškolského vzdělání v oboru právoGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2022, čj. 3 As 38/2020-37)

Splnění podmínky získání vysokoškolského vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice podle § 37 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, lze prokázat nejen…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4313/2022 Sb. NSS, Pandemický zákon: diskriminace; povinnosti zákazníků; cíl mimořádného opatřeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2022, čj. 8 Ao 2/2022-53)

I. Aktivně procesně legitimován k podání návrhu na zrušení mimořádného opatření podle § 101a odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, je mj. ten, kdo tvrdí, že je…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4312/2022 Sb. NSS, Pandemický zákon: povinnost kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2022, čj. 8 Ao 29/2021-98)

I. Stanovil-li odpůrce v mimořádném opatření vydaném podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, provozovatelům (organizátorům) akcí povinnost kontrolovat splnění podmínek tzv. bezinfekčnosti a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4311/2022 Sb. NSS, Právo na informace: osoba z široké veřejnosti; přímý účinek AML směrniceGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2022, čj. 11 A 78/2021-31)

I. Z přímo účinných ustanovení čl. 30 odst. 1 a odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4310/2022 Sb. NSS, Věda a výzkum: zápis výzkumné organizace do seznamu; absence prováděcího právního předpisu; požadavky pro uznání zápisu; odůvodnění správního rozhodnutí povinnost ...Garance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2021, čj. 9 A 128/2019-157)

I. Rozhoduje-li Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (v rozhodnutí o rozkladu ministr) ve věci žádosti o zápis výzkumné organizace do seznamu výzkumných organizací (§ 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4309/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: vázanost správce daně usnesením o zajištění finančních prostředkůGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 18. 5. 2021, čj. 65 Af 54/2020-50)

Usnesením trestního soudu o zajištění finančních prostředků daňového subjektu na účtu správce daně (§ 79a odst. 1 trestního řádu) je správce daně vázán. Správce daně nemá v takovém případě žádný prostor k posouzení, zda okolnosti nasvědčují…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4308/2022 Sb. NSS, Územní plánování: zásady územního rozvoje; územní rezervaGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2019, čj. 76 A 2/2019-40)

Je-li v zásadách územního rozvoje stanovena územní rezerva, která počítá s různými variantami budoucího řešení záměru, pro nějž je stanovena, není to v rozporu s podmínkami § 38 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4307/2022 Sb. NSS, Hospodářská soutěž: místní šetření; prověření obchodní komunikaceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2022, čj. 2 As 250/2020-81)

I. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může při místním šetření požadovat, aby se jednatel šetřeného subjektu dostavil do šetřených prostor [§ 21f odst. 2 písm. f) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže]. Jednatel může…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4306/2022 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: společenství vlastníků jednotek; účastník řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2022, čj. 10 As 26/2021-50)

Společenství vlastníků jednotek je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jde-li v řízení o záměr na sousedním pozemku či stavbě, kterým mohou…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4305/2022 Sb. NSS, Regulace reklamy: přisuzování léčivých účinků doplňkům stravyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2022, čj. 1 As 230/2021-40)

Při posouzení, zda se zadavatel reklamy dopustil přestupku podle § 8a odst. 3 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jenž měl spočívat v tom, že v reklamě na doplněk stravy uvedl informace připisující doplňku stravy vlastnosti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4304/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: hodnověrnost azylového příběhu; branná povinnost jako důvod pro udělení mezinárodní ochranyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2021, čj. 5 Azs 19/2020-45)

I. Závěr správního orgánu o tom, že azylový příběh žadatele o mezinárodní ochranu či jeho část jsou nevěrohodné, je podmíněn důsledným přezkoumáním hodnověrnosti této výpovědi, na což by se měl zaměřit pohovor s žadatelem, a jeho výpověď by…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4303/2022 Sb. NSS, Vojáci z povolání: služební pohotovost; standardní chod vojenské jednotky; důležitý zájem službyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2021, čj. 1 As 247/2021-40)

I. Služební pohotovost podle § 30 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, představuje výjimečný institut, který slouží především k pokrytí nahodilých a ne zcela předvídatelných událostí. Z tohoto důvodu jej nelze užívat jako…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4302/2022 Sb. NSS, Myslivost: opatření obecné povahy; plošný a neurčitý zákaz vstupu do honitbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2022, čj. 5 As 412/2020-64)

Orgán státní správy myslivosti nemůže opatřením obecné povahy podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zakázat vstup do honitby plošně na dobu neurčitou; takový absolutní zákaz je v přímém rozporu s právem na volný průchod…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4301/2022 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: způsobilý podklad pro zápis bodů do bodového hodnocení řidičeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 As 189/2021-24)

Správní orgány nejsou oprávněny zpochybnit trestní příkaz vydaný českým trestním soudem z důvodu tvrzené chybné aplikace rozhodných právních předpisů a nepřihlížet k němu jako ke způsobilému podkladu dle § 123b zákona č. 361/2000 Sb., o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4300/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: neúčinnost zajišťovacího příkazu; zásada ne bis in idemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 Afs 148/2019-49)

Pokud se zajišťovací příkaz stane neúčinným, protože odvolací orgán nevydal rozhodnutí o odvolání do 30 dnů (§ 168 odst. 1 daňového řádu), nemůže správce daně za stejných skutkových okolností a navazujících právních závěrů vydat další…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4299/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: elektronická dražba nemovité věci; výhrady proti udělení příklepu; doručování rozhodnutí o příklepuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2021, čj. 55 Af 4/2021-23)

I. Správce daně musí umožnit osobám zúčastněným na dražbě uplatnit před udělením příklepu výhrady proti udělení příklepu, i když je dražba nemovité věci prováděna elektronickým způsobem (§ 199 odst. 3 věta druhá ve spojení s § 194a odst. 3…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4298/2022 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků; možnost podání odvoláníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2021, čj. 3 Ads 305/2019-28)

Proti rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků vydanému dle § 53 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nelze podat odvolání.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4297/2022 Sb. NSS, Nemocenské pojištění: zákon o státní službě; zařazení na služební místo u jiného služebního úřadu; změna zaměstnavatelůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2021, čj. 3 Ads 6/2021-32)

I. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, neupravuje podmínky vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění; na osoby podléhající režimu citovaného zákona tak dopadá obecná úprava vyplývající z § 1 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb.,…