Judikatura - Nejvyšší správní soud4321/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: vázanost právním názorem při přezkumu nového rozhodnutí správního orgánuGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2022, čj. 1 Azs 16/2021-50)

Právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem ve zrušujícím rozsudku podle § 110 odst. 4 nebo § 78 odst. 5 ve spojení s § 110 odst. 2 písm. a) s. ř. s. je krajský soud i Nejvyšší správní soud vázán i při přezkumu nového rozhodnutí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4320/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: odvolání proti rozhodnutí o žádosti o informace; příspěvková organizace zřízená krajemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2022, čj. Komp 3/2021-26)

Rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí příspěvkové organizace zřízené krajem, kterým byla odmítnuta žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přísluší podle § 20 odst. 5 citovaného zákona Úřadu pro…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4319/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: ochrana pořádku ve státní správě jako vnitřní věcGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2022, čj. Komp 2/2021-21)

Ochrana pořádku ve státní správě (zde zájem na správném zjištění skutkového stavu) je vnitřní věcí ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Ačkoli tyto…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4318/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb; návrh na vyloučení majetku z daňové exekuceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2022, čj. 5 Afs 259/2019-26)

Proti nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb ve smyslu § 190 daňového řádu se nelze bránit návrhem na vyloučení majetku z daňové exekuce dle § 179 odst. 1 tohoto zákona. Pokud ve skutečnosti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4317/2022 Sb. NSS, Zdravotnictví: oční optik; činnosti související s poskytováním zdravotní péčeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2022, čj. 2 As 11/2020-36)

Oční optik při výkonu své živnosti provádí určitá měření týkající se lidských očí a k nim přiléhajících částí těla (hlavy, uší, obličeje aj.). Zejména zjišťuje polohu zornic a měří a vyhodnocuje další parametry lidského těla (očí a k nim…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4316/2022 Sb. NSS, Zemědělství: aktualizace evidence půdyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2022, čj. 1 As 98/2021-31)

V řízení o aktualizaci evidence půdy podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění účinném do 31. 12. 2014, je správní orgán povinen předběžně posoudit otázku, komu svědčí právní titul k užívání daných zemědělských pozemků.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4315/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: orgán příslušný k rozhodnutí o nároku příslušníka bezpečnostního sboru na náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutímGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 14. 1. 2022, čj. Konf 11/2018-64)

Příslušný rozhodnout o nároku příslušníka bezpečnostního sboru na náhradu újmy způsobené proti němu vydaným nezákonným rozhodnutím (ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4314/2022 Sb. NSS, Advokacie: prokázání splnění podmínky vysokoškolského vzdělání v oboru právoGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2022, čj. 3 As 38/2020-37)

Splnění podmínky získání vysokoškolského vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice podle § 37 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, lze prokázat nejen…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4313/2022 Sb. NSS, Pandemický zákon: diskriminace; povinnosti zákazníků; cíl mimořádného opatřeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2022, čj. 8 Ao 2/2022-53)

I. Aktivně procesně legitimován k podání návrhu na zrušení mimořádného opatření podle § 101a odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, je mj. ten, kdo tvrdí, že je…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4312/2022 Sb. NSS, Pandemický zákon: povinnost kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2022, čj. 8 Ao 29/2021-98)

I. Stanovil-li odpůrce v mimořádném opatření vydaném podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, provozovatelům (organizátorům) akcí povinnost kontrolovat splnění podmínek tzv. bezinfekčnosti a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4311/2022 Sb. NSS, Právo na informace: osoba z široké veřejnosti; přímý účinek AML směrniceGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2022, čj. 11 A 78/2021-31)

I. Z přímo účinných ustanovení čl. 30 odst. 1 a odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4310/2022 Sb. NSS, Věda a výzkum: zápis výzkumné organizace do seznamu; absence prováděcího právního předpisu; požadavky pro uznání zápisu; odůvodnění správního rozhodnutí povinnost ...Garance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2021, čj. 9 A 128/2019-157)

I. Rozhoduje-li Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (v rozhodnutí o rozkladu ministr) ve věci žádosti o zápis výzkumné organizace do seznamu výzkumných organizací (§ 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4309/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: vázanost správce daně usnesením o zajištění finančních prostředkůGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 18. 5. 2021, čj. 65 Af 54/2020-50)

Usnesením trestního soudu o zajištění finančních prostředků daňového subjektu na účtu správce daně (§ 79a odst. 1 trestního řádu) je správce daně vázán. Správce daně nemá v takovém případě žádný prostor k posouzení, zda okolnosti nasvědčují…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4308/2022 Sb. NSS, Územní plánování: zásady územního rozvoje; územní rezervaGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2019, čj. 76 A 2/2019-40)

Je-li v zásadách územního rozvoje stanovena územní rezerva, která počítá s různými variantami budoucího řešení záměru, pro nějž je stanovena, není to v rozporu s podmínkami § 38 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4307/2022 Sb. NSS, Hospodářská soutěž: místní šetření; prověření obchodní komunikaceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2022, čj. 2 As 250/2020-81)

I. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může při místním šetření požadovat, aby se jednatel šetřeného subjektu dostavil do šetřených prostor [§ 21f odst. 2 písm. f) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže]. Jednatel může…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4306/2022 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: společenství vlastníků jednotek; účastník řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2022, čj. 10 As 26/2021-50)

Společenství vlastníků jednotek je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jde-li v řízení o záměr na sousedním pozemku či stavbě, kterým mohou…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4305/2022 Sb. NSS, Regulace reklamy: přisuzování léčivých účinků doplňkům stravyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2022, čj. 1 As 230/2021-40)

Při posouzení, zda se zadavatel reklamy dopustil přestupku podle § 8a odst. 3 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jenž měl spočívat v tom, že v reklamě na doplněk stravy uvedl informace připisující doplňku stravy vlastnosti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4304/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: hodnověrnost azylového příběhu; branná povinnost jako důvod pro udělení mezinárodní ochranyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2021, čj. 5 Azs 19/2020-45)

I. Závěr správního orgánu o tom, že azylový příběh žadatele o mezinárodní ochranu či jeho část jsou nevěrohodné, je podmíněn důsledným přezkoumáním hodnověrnosti této výpovědi, na což by se měl zaměřit pohovor s žadatelem, a jeho výpověď by…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4303/2022 Sb. NSS, Vojáci z povolání: služební pohotovost; standardní chod vojenské jednotky; důležitý zájem službyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2021, čj. 1 As 247/2021-40)

I. Služební pohotovost podle § 30 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, představuje výjimečný institut, který slouží především k pokrytí nahodilých a ne zcela předvídatelných událostí. Z tohoto důvodu jej nelze užívat jako…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4302/2022 Sb. NSS, Myslivost: opatření obecné povahy; plošný a neurčitý zákaz vstupu do honitbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2022, čj. 5 As 412/2020-64)

Orgán státní správy myslivosti nemůže opatřením obecné povahy podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zakázat vstup do honitby plošně na dobu neurčitou; takový absolutní zákaz je v přímém rozporu s právem na volný průchod…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4301/2022 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: způsobilý podklad pro zápis bodů do bodového hodnocení řidičeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 As 189/2021-24)

Správní orgány nejsou oprávněny zpochybnit trestní příkaz vydaný českým trestním soudem z důvodu tvrzené chybné aplikace rozhodných právních předpisů a nepřihlížet k němu jako ke způsobilému podkladu dle § 123b zákona č. 361/2000 Sb., o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4300/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: neúčinnost zajišťovacího příkazu; zásada ne bis in idemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 Afs 148/2019-49)

Pokud se zajišťovací příkaz stane neúčinným, protože odvolací orgán nevydal rozhodnutí o odvolání do 30 dnů (§ 168 odst. 1 daňového řádu), nemůže správce daně za stejných skutkových okolností a navazujících právních závěrů vydat další…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4299/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: elektronická dražba nemovité věci; výhrady proti udělení příklepu; doručování rozhodnutí o příklepuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2021, čj. 55 Af 4/2021-23)

I. Správce daně musí umožnit osobám zúčastněným na dražbě uplatnit před udělením příklepu výhrady proti udělení příklepu, i když je dražba nemovité věci prováděna elektronickým způsobem (§ 199 odst. 3 věta druhá ve spojení s § 194a odst. 3…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4298/2022 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků; možnost podání odvoláníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2021, čj. 3 Ads 305/2019-28)

Proti rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků vydanému dle § 53 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nelze podat odvolání.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4297/2022 Sb. NSS, Nemocenské pojištění: zákon o státní službě; zařazení na služební místo u jiného služebního úřadu; změna zaměstnavatelůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2021, čj. 3 Ads 6/2021-32)

I. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, neupravuje podmínky vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění; na osoby podléhající režimu citovaného zákona tak dopadá obecná úprava vyplývající z § 1 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb.,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4296/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: žadatel o mezinárodní ochranu pocházející z PolskaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2021, čj. 8 Azs 114/2021-46)

Takové nedostatky polského justičního systému, jakými se zabývala judikatura Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, samy o sobě neznamenají, že by každý žadatel o mezinárodní ochranu pocházející z Polska…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4295/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2021, čj. 7 As 211/2019-46)

Odborné stanovisko Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů, kterým se v souladu s § 22 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nedoporučuje vyhovět žádosti o provedení změny pohlaví…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4294/2022 Sb. NSS, Územní plánování: podmíněně přípustné využití plochGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2021, čj. 10 As 139/2021-53)

Textová část územního plánu může stanovit též podmíněně přípustné využití ploch [bod I. odst. 1 písm. f) přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4293/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: příspěvková organizace poskytující sociální služby; nevrchnostenská správa; soukromoprávní povaha vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem ...Garance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 30. 11. 2021, čj. Konf 17/2020-15)

I. Příspěvková organizace poskytující sociální služby na základě oprávnění dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je právnickou osobou veřejného práva, která vykonává nevrchnostenskou správu prostředky soukromého práva.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4292/2022 Sb. NSS, Ochrana životního prostředí: posuzování vlivů záměru na životní prostředí; ověřovací závazné stanovisko; verifikační stanoviskoGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2021, čj. 1 As 236/2018-86)

I. Je-li již ve fázi posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, známo, že navazující povolování záměru, jeho realizace, případně i uvedení do užívání bude probíhat po…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4291/2022 Sb. NSS, Volby: aktivní procesní legitimace; nezvolený kandidát na poslance; neplatnost volbyGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2021, čj. Vol 205/2021-13)

Nezvolený kandidát na poslance ve volbách do Poslanecké sněmovny nemá aktivní procesní legitimaci k tomu, aby se mohl přímo domáhat svého zvolení. Jako občan zapsaný do stálého seznamu se může podle § 90 odst. 1 s. ř. s. domáhat pouze…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4290/2022 Sb. NSS, Školství: poplatek za delší dobu studiaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2021, čj. 8 As 111/2020-40)

Vysoká škola v rámci své samosprávné působnosti vymezené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, může rozhodovat o stanovení poplatku za delší dobu studia [§ 68 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 58 odst. 3 citovaného zákona] i vůči…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4289/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: přijatelnost kasační stížnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2021, čj. 10 As 360/2021-59)

Okruh věcí, které spadají do režimu posuzování přijatelnosti (§ 104a s. ř. s.), nemůže být určován případnými pochybeními krajských soudů při posouzení rozsahu § 31 odst. 2 s. ř. s. Přijatelnost kasační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4288/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: jednotnost plněníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2021, čj. 3 Afs 54/2020-73)

Pokud daňový subjekt – česká obchodní korporace obchodující s léčivy na českém trhu – poskytuje marketingové služby zahraniční společnosti na základě příslušné smlouvy právě v souvislosti s prodejem léčiv v České republice, pro účely daně…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4287/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: postup soudu po uspokojení navrhovatele podle § 124 daňového řáduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2021, čj. 6 Afs 42/2020-32)

Rozhodnutí, jímž správce daně v přezkumném řízení směřujícím k uspokojení navrhovatele podle § 124 daňového řádu zruší nebo změní původní rozhodnutí, nabývá právních účinků dnem právní moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení (§ 62 odst. 5…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4286/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: organizační složka státu jako původce podle zákona o archivnictvíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2021, čj. 6 As 96/2021-26)

I. Vystupuje-li organizační složka státu jako původce v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jedná v nevrchnostenském postavení a může se domáhat ochrany v řízení před správními soudy.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4285/2022 Sb. NSS, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: nedostatečná fyzická způsobilost příslušníka bezpečnostního sboruGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2021, čj. 6 As 365/2020-72)

I. Příslušníka bezpečnostního sboru nesplňujícího fyzickou způsobilost pro dosavadní služební místo služební orgán z tohoto místa odvolá [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů]…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4284/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké kartyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2021, čj. 1 Azs 221/2021-32)

I. Platnost ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, podle něhož nelze na zastupitelském úřadu České republiky vyznačit do cestovního dokladu vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí oprávnění k pobytu na území, vydaného poté, co…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4283/2022 Sb. NSS, Pandemický zákon: proměnlivost vědeckých poznatků; odborná úvaha tvůrce mimořádných opatření; protilátky proti onemocnění covid-19Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, čj. 8 Ao 22/2021-183)

I. Při přezkumu mimořádného opatření (§ 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19) soud u uplatněných návrhových bodů zkoumá, zda odpůrcem zvolené řešení má alespoň rámcovou oporu v odůvodnění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4282/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: přezkum zákonnosti a ústavnosti krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu; překročení základních materiálních a procedurálních ...Garance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2021, čj. 8 A 26/2021-42)

Správní soud může v rámci posouzení zákonnosti a ústavnosti krizového opatření vydaného vládou v době nouzového stavu, které je právním předpisem sui generis a k němuž je tudíž oprávněn na základě čl. 95 odst. 1 Ústavy, posoudit rovněž…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4281/2022 Sb. NSS, Pobyt cizinců: obcházení zákona účelově prohlášeným souhlasem o otcovství vůči nezletilému dítěti; nejlepší zájem dítěte; nemožnost nucené realizace vycestování; ...Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2021, čj. 8 Azs 303/2019-49)

I. Z rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie (zde matky občana České republiky) z důvodu obcházení zákona účelově prohlášeným souhlasem o otcovství vůči nezletilému dítěti [§ 87f odst. 3 písm. c)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4280/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: způsobilost být účastníkem soudního řízení správního u fakulty vysoké školy, jejího akademického senátu a děkanaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2021, čj. 6 As 307/2020-47)

Fakulta vysoké školy, její akademický senát ani děkan nemají způsobilost být účastníkem soudního řízení správního coby žalobci (§ 33 odst. 2 s. ř. s.), neboť nemají způsobilost mít práva a povinnosti (právní osobnost), a ani zákon jim…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4279/2022 Sb. NSS, Pobyt cizinců: rozhodnutí správního orgánu na základě obsahu utajované informace; povinnost seznámení s podstatou důvodůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2021, čj. 10 Azs 270/2021-54)

Rozhoduje-li správní orgán v pobytových věcech cizince pobývajícího na území České republiky na základě obsahu utajované informace [zde zamítnutí žádosti cizince o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 75 odst. 2 písm. e) zákona…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4278/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: vydání mimořádného opatření; ohnisko nákazy; dodržení podmínky směřování zákazů k omezení styku osob podezřelých z nákazyGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2021, čj. 4 Ao 3/2021-117)

I. Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4277/2022 Sb. NSS, Právo na informace: povinný subjektGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2021, čj. 7 As 239/2021-24)

Rozporuje-li právnická či fyzická osoba, po které jsou požadovány informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném od 2. 1. 2020, své postavení coby povinného subjektu ve smyslu § 2 tohoto zákona,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4276/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: vyjádření k návrhu na předběžné opatření; pořádková pokutaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2021, čj. 5 As 184/2021-28)

Soud zváží vyžádání vyjádření k návrhu na předběžné opatření od ostatních účastníků nebo třetí osoby v souladu s § 38 odst. 2 s. ř. s. vždy „podle potřeby“, přičemž zohlední individuální okolnosti věci a její povahu, včetně rizika zmaření…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4275/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: spor o místí příslušnost; rozhodnutí ve věci mezinárodní ochranyGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2021, čj. Nad 179/2021-38)

Rozhodnutí žalovaného, vydané dle čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 a § 11 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve spojení s § 25 písm. i) a § 10a odst. 1 písm. b) téhož zákona, je rozhodnutím ve věci…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4274/2022 Sb. NSS, Advokacie: kontrolní hlášení; povinnost mlčenlivostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, čj. 1 Afs 423/2020-35)

Povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 30. 6. 2017, není v rozporu s povinností advokáta zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4273/2022 Sb. NSS, Spotřební daně: dokumenty prokazující řádné uhrazení daně v elektronické podoběGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, čj. 1 Afs 369/2020-54)

Smyslem požadavku vybavit dopravované vybrané výrobky příslušnými doklady (§ 5 odst. 6 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) je umožnit při kontrole identifikaci výrobků a posouzení, zda byla spotřební daň za jejich dopravované…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4272/2022 Sb. NSS, Pandemický zákon: provozovny, v nichž jsou poskytovány služby; opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vznikuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2021, čj. 6 Ao 22/2021-44)

I. Provozovny, v nichž jsou poskytovány služby, nespadají mezi obchodní nebo výrobní provozovny ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.