Judikatura - Nejvyšší správní soud4550/2024 Sb. NSS, Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek; souběh nároků na rodinné dávky; vyrovnávací doplatekGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 5 Ads 399/2021-27)

Pokud vznikne některému z rodičů, kteří mají bydliště v České republice, nárok na rodičovský příspěvek dle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to z důvodu péče o dítě rovněž s bydlištěm v České republice,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4549/2024 Sb. NSS, Pobyt cizinců: definice rodinného příslušníka občana EU; rozšíření působnosti vnitrostátní úpravy transponující směrniciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2023, čj. 1 Azs 106/2023-75)

I. Definice rodinného příslušníka občana EU podle § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 1. 8. 2021, který využil své právo volného pohybu, je transpozicí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4548/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: trestní zachovalost žadatele o prodloužení pobytového tituluGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 2 Azs 103/2021-28)

Je-li podmínkou prodloužení pobytového titulu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, neexistence pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin (§ 37 odst. 1 citovaného zákona), resp. trestní zachovalost (§…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4547/2024 Sb. NSS, Zbraně a střelivo: povinnost ohlásit změnu ráže zbraněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 11. 2023, čj. 2 As 94/2023-24)

Držitel zbrojní licence je podle § 39 odst. 1 písm. q) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, povinen ohlásit policii každou změnu ráže zbraně, nikoliv jen takovou, která je spojena se změnou kategorie…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4546/2024 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na přenechání technického zhodnocení při ukončení nájmu nemovité věciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2023, čj. 2 Afs 323/2021-56)

Na přenechání technického zhodnocení nájemcem pronajímateli za úplatu při ukončení nájmu nemovité věci se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4545/2024 Sb. NSS, Veřejné zakázky: správní uvážení při ukládání nápravného opatření pro rozpor zadávacích podmínek se zákonemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2023, čj. 8 As 284/2022-32)

Při ukládání nápravného opatření dle § 263 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném do 15. 7. 2023, nemá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prostor pro správní uvážení, zda nápravné opatření uloží.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4544/2024 Sb. NSS, Služební poměr: podmínky konání výběrového řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2023, čj. 3 Ads 205/2021-61)

I. Ustanovení § 24 odst. 5 věta první zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nestanoví žádné výjimky, za nichž by se při naplnění hypotézy tohoto ustanovení mohlo služební místo obsadit cestou výběrového řízení, a nedává v tomto směru…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4543/2024 Sb. NSS, Rozšířený senát: stavení lhůty pro stanovení daně v důsledku soudního řízení zahájeného po účinnosti daňového řáduGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2023, čj. 9 Afs 95/2021-64)

Pokud se v souvislosti se stanovením daně vede před soudem ve správním soudnictví řízení, které bylo zahájeno po 31. 12. 2010, nestaví se lhůta pro stanovení daně podle § 41 s. ř. s., ale podle § 148 odst. 4 daňového řádu. V tom případě se…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4542/2024 Sb. NSS, Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 10. 2023, čj. 8 Azs 87/2023-38)

Kasační stížnost bude subjektivně přípustná [§ 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.], pokud žalobce (stěžovatel) namítá, že krajský soud měl namísto pro stěžovatele nepříznivého rozsudku vydat usnesení o zastavení řízení. Při…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4541/2024 Sb. NSS, Správní trestání: nicotnost a nezákonnost rozhodnutí o přestupku příslušníka bezpečnostního sboru či vojáka z důvodu nepříslušnosti správního orgánuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2023, čj. 9 As 188/2023-28)

Skutečnost, že o protiprávním jednání osoby uvedené v § 4 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodoval v rámci řízení o přestupku obecní úřad s rozšířenou působností, nezakládá dle…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4540/2024 Sb. NSS, Daňové řízení: přeplatek vzniklý předepsáním úroku z neoprávněného jednání správce daně jako vratitelný přeplatek; lhůta pro vrácení z moci úředníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2023, čj. 3 Afs 244/2022-29)

I. Pod pojem vratitelný přeplatek vzniklý v důsledku zrušení, změny nebo prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení (neoprávněného vymáhání) daně užitý v § 254 odst. 4 daňového řádu je třeba zahrnovat vedle přeplatku vzniklého odpadnutím…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4539/2024 Sb. NSS, Místní referendum: souběžné konání místního referenda a voleb; vydávání hlasovacích a volebních lístků; stanovení dne opětovného konání místního referenda po ...Garance

(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2023, čj. 51 A 5/2023-70)

I. Koná-li se místní referendum společně v tytéž dny s volbami ve smyslu § 27a odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je okrsková volební komise plnící rovněž úkoly okrskové komise pro místní referendum oprávněna rozdělit svou…