Judikatura - Nejvyšší správní soud4399/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: policejní šikana; pronásledování za uplatňování politických práv a svobodGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2022, čj. 5 Azs 153/2020-63)

I. Byl-li žadatel o mezinárodní ochranu vystaven v zemi původu jakožto „osoba politicky nespolehlivá“ policejní šikaně v podobě opakovaného předvolávání na policii a krátkodobého zadržování nejen při jakémkoli skutečném či domnělém…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4398/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2022, čj. 8 Afs 41/2021-38)

Soudy ve správním soudnictví mají pravomoc podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. přezkoumávat rozhodnutí o nevyloučení majetku z daňové exekuce podle § 179 odst. 1 daňového řádu.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4397/2022 Sb. NSS, Právo na informace: dokumenty Evropského parlamentu, Rady a KomiseGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 As 164/2020-62)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se použije pouze na dokumenty, které má v držení Evropský parlament, Rada a Komise. Není zvláštním právním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4396/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: posouzení přiměřenosti technické kvalifikaceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2022, čj. 5 As 65/2021-73)

Zadá-li zadavatel veřejnou zakázku, u níž minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace nastaví nepřiměřeně (a ve výsledku diskriminačně), dopustí se přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4395/2022 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: nekalé obchodní praktikyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2022, čj. 10 As 410/2021-37)

Skutková podstata přestupku porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je formulována abstraktně, dává proto větší prostor pro zkoumání materiální…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4394/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2022, čj. 10 As 34/2022-110)

I. Obec se proti nezahájení řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, může bránit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. i z toho důvodu, že se na…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4393/2022 Sb. NSS, Územní řízení: seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí; námitky účastníkaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2022, čj. 2 As 124/2020-38)

Účastník územního řízení může namítat, že v době od okamžiku, kdy se dozvěděl, že je účastníkem, do koncentrace územního řízení (§ 87 ve spojení s § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) mu nebyla dána možnost…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4392/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: přezkum rozhodnutí o žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobouGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2022, čj. 2 As 118/2020-40)

I. Usnesení o nevyhovění žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobou podle § 34 odst. 4 správního řádu je zpravidla přezkoumatelné pouze jako podkladové rozhodnutí ve smyslu § 75 odst. 2 s. ř. s. Výjimkou je usnesení o nevyhovění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4391/2022 Sb. NSS, Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; nepravdivé obviněníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2022, čj. 6 As 101/2022-32)

U přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 2. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spočívajícího v nepravdivém obvinění jiného z přestupku se při posuzování viny nestačí zabývat pouze otázkou, zda…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4390/2022 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: náhrada nákladů vynaložených na zdravotní péči v zahraničíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2022, čj. 6 Ads 77/2022-42)

Žádost o náhradu nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během pobytu pojištěnce v cizině (§ 14 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), je oprávněn podat pouze pojištěnec, nikoli…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4389/2022 Sb. NSS, Správní trestání: poskytování mzdy za práci přesčas ve stanoveném termínuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2022, čj. 6 Ads 138/2022-37)

Zaměstnavatel, který se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas později, než stanoví § 141 odst. 1 zákoníku práce, za měsíc, v němž má zaměstnanec čerpat náhradní volno za práci přesčas, se nedopouští přestupku dle § 26 odst. 1…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4388/2022 Sb. NSS, Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na územíGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2022, čj. 14 A 99/2020-65)

I. Důvodem pro udělení víza k pobytu za účelem strpění kvůli překážkám ve vycestování podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je, že cizinec nemá možnost v jiném státě pobývat…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4387/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce; přezkum postupu zadavateleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2021, čj. 3 As 139/2019-40)

I. Proti postupu zadavatele v rámci vertikální spolupráce ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nelze podat námitky podle § 241 téhož zákona, neboť tento postup se podle § 11 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 1…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4386/2022 Sb. NSS, Utajované informace: využití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v bezpečnostním řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2022, čj. 8 As 288/2019-103)

S ohledem na charakter bezpečnostního řízení vedeného podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, může být podkladem pro rozhodování Národního bezpečnostního úřadu i odposlech a záznam…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4385/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: vážná újma; nedostatečná zdravotní péče; přístup ke zdravotní péčiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2022, čj. 10 Azs 42/2022-32)

Pokud žadatel v řízení o udělení mezinárodní ochrany předloží důkazy, že mu v zemi původu hrozí vážná újma, neboť by se mu tam nedostalo vhodné zdravotní péče odpovídající jeho vážnému zdravotnímu stavu [§ 14a odst. 1 a 2 písm. d) zákona č.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4384/2022 Sb. NSS, Místní referendum: identifikační údaje v podpisovém archuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2022, čj. Ars 1/2022-30)

Údaje identifikující oprávněnou osobu na podpisovém archu podle § 11 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, nemusí oprávněná osoba vyplňovat vlastnoručně.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4383/2022 Sb. NSS, Ochrana životního prostředí: změna integrovaného povolení; podstatná změna zařízení; prodloužení doby skládkováníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2022, čj. 10 As 322/2020-128)

Pouhé prodloužení doby skládkování na skládce odpadu, které současně nemění kapacitu či celkové rozměry skládky, není podstatnou změnou podle § 2 písm. i) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4382/2022 Sb. NSS, Nemocenské pojištění zaměstnanců: peněžitá pomoc v mateřství; doba účasti na pojištění ve více zaměstnáních na částečný úvazekGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2022, čj. 6 Ads 133/2020-36)

I. Pokud pojištěnka nesplní čekací dobu pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 32 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je třeba nejprve zkoumat, zda dobu účasti na pojištění nesplnila za použití § 32 odst. 3 a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4381/2022 Sb. NSS, Místní referendum: přípustnost otázkyGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2022, čj. 63 A 4/2022-65)

Výsledek místního referenda může pro zastupitelstvo obce představovat závazný pokyn pro iniciaci pořízení územního plánu či jeho změny ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a b) ve spojení s § 44 písm. a) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4380/2022 Sb. NSS, Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; konkludentní souhlas vlastníka; slepá cestaGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2022, čj. 30 A 43/2020-180)*)

Pokud vlastník posledního úseku slepé cesty, kterou jako celek nepochybně užívala veřejnost, jedná po dlouhou dobu tak, jako by jeho pozemek byl nedílnou součástí oné veřejné cesty, pak z takovéhoto jednání lze dovodit vlastníkův…

Judikatura - Nejvyšší správní soud4379/2022 Sb. NSS, Daň z příjmů: kontrola a hodnocení postupu řešení projektu výzkumu a vývoje a dosažených výsledků; způsob a kritéria hodnocení; odpočet na podporu výzkumu a vývojeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 Afs 170/2020-49)

Požadavek na stanovení způsobu kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků plynoucí z § 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění do 31. 12. 2013 (s účinností od 1. 1. 2014 plynoucí z § 34c…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4378/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: institut předražku v daňové exekuciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2022, čj. 10 Afs 33/2021-32)

V daňové exekuci je možné použít institut předražku podle § 336ja o. s. ř.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4377/2022 Sb. NSS, Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; nutná komunikační potřebaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2022, čj. 10 As 99/2022-56)

Závěr, že není naplněna nutná komunikační potřeba, jako jeden ze znaků veřejně přístupné účelové komunikace [§ 2 odst. 2 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích], nelze vyvodit pouze z existence jiné pozemní…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4376/2022 Sb. NSS, Odpady: financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 9 As 34/2022-21)

Správní orgán nemůže postihnout právnickou osobu dle § 37h odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, za to, že ve smlouvě s provozovatelem solární elektrárny stanovila pro případ absence prováděcí úpravy jako jednu z možností…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4375/2022 Sb. NSS, Pomoc v hmotné nouzi: příspěvek na živobytíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2022, čj. 6 Ads 298/2021-38)

I. Částku živobytí příjemce pobírajícího příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců tvoří pouze částka existenčního minima, ledaže příjemce naplňuje některou z podmínek (lze jej podřadit pod některou ze zákonem stanovených kategorií), na…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4374/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: smlouva o smlouvě budoucí pachtovní; uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění; smlouva o koncesiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 2 As 43/2021-92)

I. O zadání koncese podle § 174 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná při splnění podmínek tohoto ustanovení, bez ohledu na to, jakému smluvnímu typu podle občanského zákoníku byla smlouva…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4373/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: odškodnění pozůstalých státního zaměstnance zemřelého při výkonu služby v zahraničíGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 23. 6. 2022, čj. Konf 28/2021-8)

O nároku na jednorázové odškodnění pozůstalých státního zaměstnance ve smyslu § 55 odst. 3 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, rozhoduje soud v občanském soudním řízení.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4372/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: zaplacení ceny za službu obsahu; platby za poskytnutí služeb elektronických komunikacíGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27. 6. 2022, čj. Konf 7/2022-14)

Poskytování služby převzatého televizního vysílání, bez současného poskytování služby spočívající v přenosu tohoto vysílání uživatelům prostřednictvím sítí elektronických komunikací, je tzv. “službou obsahu“ a není proto službou…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4371/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: pravomoc předsedy senátu uložit osobám přítomným v jednací síni povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cestGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2021, čj. 43 A 9/2021-140) *)

I. Předseda senátu je oprávněn s ohledem na konkrétní okolnosti (velikost jednací síně, počet přítomných osob, přítomnost osob jevících příznaky onemocnění či naopak osob z rizikových skupin ohrožených onemocněním apod.) za účelem hladkého…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4370/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: místní příslušnost souduGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2022, čj. Nad 202/2020-59)

Určení místní příslušnosti krajského soudu podle § 7 odst. 3 s. ř. s. se vztahuje na všechny typy soudních řízení upravené v soudním řádu správním.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4369/2022 Sb. NSS, Energetika: povaha operátora trhu; režim dodavatelů poslední instanceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 6 As 82/2022-25)

Operátor trhu (§ 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) nemá pravomoc rozhodovat o pozastavení činnosti dodavatele energií, neboť pouze plní zákonem stanovenou informační…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4368/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: postavení společných navrhovatelů v soudním řízení správním; účastenství v řízení o kasační stížnosti; oddělitelnost výroku rozhodnutí ve vztahu ...Garance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2022, čj. 2 As 347/2019-81)

I. Navrhovatelé v soudním řízení správním mají vždy postavení samostatných společníků v rozepři, i pokud je předmětem soudního přezkumu jednání veřejné správy, které se přímo dotýká práv více navrhovatelů (§ 33 odst. 8…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4367/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: daně; datové schránkyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 4 Afs 264/2018-85)

Doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4366/2022 Sb. NSS, Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2022, čj. 10 As 89/2022-26)

Na pravomoc Ministerstva spravedlnosti zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci (§ 13 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích) se nevztahují lhůty uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4365/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; přezkum rozvrhu práce souduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 6 As 22/2022-58)

I. Rozvrhem práce mohou být porušena práva jednotlivce zastávajícího funkci soudce vyplývající z čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jejichž soudní ochrany se lze domáhat žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4364/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: přijatelnost kasační stížnosti; zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského souduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2022, čj. 6 Azs 306/2021-49)

I. I při posuzování kasační stížnosti, pro niž je stanovena podmínka přijatelnosti dle § 104a s. ř. s., musí Nejvyšší správní soud přihlédnout ke skutečnostem, které nastaly až po vydání rozhodnutí krajského soudu, je-li to nezbytné pro…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4363/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: nicotné rozhodnutí; pravomoc Energetického regulačního úřaduGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 4. 5. 2022, čj. Konf 20/2021-7)

I. Shledá-li soud v řízení vedeném dle části páté o. s. ř., že rozhodnutí jiného orgánu vydané ve věci, která má být soudem v tomto řízení znovu projednána, je nicotné, neboť věc spadá do pravomoci soudů v občanském soudním řízení, podá…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4362/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace; přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídekGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2022, čj. 62 Af 18/2020-88)

Je-li „vysvětlením“ zadávací dokumentace postupem podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, měněna řada dílčích údajů původně zadavatelem napevno stanovené technické specifikace předmětu plnění, tedy měněna…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4361/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: zřejmý omyl podle daňového řáduGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 8. 2020, čj. 15 Af 134/2017-103)*)

Zřejmý omyl podle § 165 odst. 3 daňového řádu musí mít další kvalitu přidanou k prostému omylu spočívající v tom, že bez hlubšího zkoumání a dokazování bude seznatelné, že se jednalo o omyl. Obvykle bude k prokázání zřejmého omylu správci…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4360/2022 Sb. NSS, Důchodové pojištění: invalidní důchod pro tzv. invaliditu z mládí; nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; souběžné dávky v invaliditěGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2020, čj. 33 Ad 7/2019-46)*)

Poživatel slovenského invalidního důchodu pro tzv. invaliditu z mládí (invalidní důchod v mimořádných případech), na nějž vznikl nárok před 31. 12. 1992 v době existence společného československého státu, a který je kontinuálně vyplácen za…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4359/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: souhlas společenství vlastníků jednotek k žádosti o povolení změny dokončené stavbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2022, čj. 6 As 126/2020-47)

I. Souhlas společenství vlastníků dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2018, k žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví je udílen osobou oprávněnou…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4358/2022 Sb. NSS, Daň z příjmů: zneužití práva v daňových věcechGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2022, čj. 10 Afs 289/2021-42)

I. Zneužitím práva v daňových věcech se rozumí situace, kdy i přes formální naplnění požadavků zákona nedošlo k naplnění jeho účelu a smyslu (objektivní podmínka) a zároveň kdy hlavním či převažujícím účelem jednání daňového subjektu bylo…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4357/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy: žaloba na vydání bezdůvodného obohacení; služební poměrGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 7. 4. 2022, čj. Konf 7/2021-30)

Příslušný rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplacené části služebního platu je dle § 144 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v kombinaci s § 331 zákoníku práce správní orgán.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4356/2022 Sb. NSS, Státní památková péče: závazné stanovisko ke změně stavbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2022, čj. 10 As 444/2021-44)

I. Je-li přestupek spáchán ve formě pokračování dílem za účinnosti starého přestupkového zákona (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), dílem za účinnosti nového přestupkového zákona (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4355/2022 Sb. NSS, Zákon o pozemních komunikacích: pojem provozovatel vozidla v systému elektronického mýtnéhoGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2022, čj. 9 As 100/2021-35)

Slovní spojení „provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného“ užité v § 22i zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je třeba vykládat jako podmnožinu provozovatele vozidla, jak jej zná zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4354/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; okamžik přechodu práva nakládat s věcí jako vlastníkGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 8 Afs 15/2020-85)

Jestliže má správce daně při posuzování podmínek pro vznik nároku na odpočet daně z přidané hodnoty řádně zpochybnit tvrzení (důkazy) daňového subjektu ohledně místa plnění (dodání zboží v kontextu řetězových obchodů s pohonnými hmotami…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4353/2022 Sb. NSS, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: posouzení podmínek pro vznik nároku na starobní důchod; doba studia na civilní vysoké škole jako doba výkonu funkceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, čj. 1 As 376/2020-33)

I. Služební funkcionář je oprávněn učinit si v souladu s § 180 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, závěr o tom, kdy příslušník dosáhne věku potřebného pro vznik nároku na starobní…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4352/2022 Sb. NSS, Školství: přijímací řízení ke studiu na střední školeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 10 As 472/2021-47)

Pouze způsob hodnocení přijímací zkoušky, při němž jsou účastníci řádného i náhradního termínu v témže kole posuzováni společně, je v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4351/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: daň z přidané hodnotyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2022, čj. 2 Afs 338/2018-50)

Při nařízení exekuce na základě vykonatelného zajišťovacího příkazu na daň dosud nestanovenou je třeba, aby správce daně (a následně i správní soud v řízení o žalobě proti exekučnímu příkazu) zkoumal, zda u zajišťované daně neuplynula ke…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4350/2022 Sb. NSS, Státní památková péče: udržovací práce v interiéru domu nacházejícího se v památkové zóně; povinnost vyžádat si závazné stanoviskoGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2022, čj. 30 A 148/2020-38)

Povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, platí i pro udržovací práce prováděné v interiéru domu, který se nachází v památkové…