Judikatura - Nejvyšší správní soud4493/2023 Sb. NSS, Telekomunikace: spory o změnu smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuřeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2023, čj. 3 As 374/2021-63)

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu nemůže rozhodovat dle § 36a odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, spory o změnu již uzavřené smlouvy o přístupu k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám související…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4492/2023 Sb. NSS, Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; osoba vykonávající dohled nad nezletilým dítětem jako účastník dopravní nehodyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2023, čj. 8 As 14/2021-35)

V situaci, kdy se dopravní nehody účastní nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, je zpravidla účastníkem dopravní nehody ve smyslu § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, i osoba vykonávající…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4491/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: vědomá účast na daňovém podvoduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2023, čj. 8 Afs 201/2021-74)

K prokázání vědomé účasti na podvodu na DPH postačí, zjistí-li správce daně řadu nepřímých indicií, které ve svém souhrnu prokazují, že se daňový subjekt podvodu na DPH účastnil a že o tom musel vědět. Správce daně však nemusí prokázat, že…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4490/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: předpis místního poplatku bez formálního vyměřeníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2023, čj. 5 Afs 261/2018-69)

Předpis místního poplatku bez jeho formálního vyměření je možný pouze v případě úhrady místního poplatku ve lhůtě splatnosti a ve správné výši poplatníkem, který splnil ohlašovací povinnost (§ 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4489/2023 Sb. NSS, Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2023, čj. 6 Ads 257/2022-26)

I. Nárok obecního úřadu obce s rozšířenou působností na státní příspěvek na výkon pěstounské péče (§ 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) je vázán na trvání dohody o výkonu pěstounské péče (§ 47b téhož zákona).

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4488/2023 Sb. NSS, Přestupky: přerušení běhu promlčecí dobyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2023, čj. 8 As 295/2021-35)

Účinky spočívající v přerušení běhu promlčecí (prekluzivní) doby má rozhodnutí, jímž byl obviněný uznán vinným [§ 32 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], nehledě na to, že bylo později…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4487/2023 Sb. NSS, Správní řízení: pravomoc osoby dočasně pověřené řízením ústředního správního úřadu k rozhodnutí o rozkladuGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2023, čj. 8 A 36/2021-31)

Pravomoc rozhodovat o rozkladu má pouze osoba uvedená v § 152 odst. 2 správního řádu, tedy ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Osoba dočasně pověřená řízením ústředního správního úřadu má takovou pravomoc obecně pouze…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4486/2023 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: lhůta pro rozhodnutí o žádosti o opětovné posouzení důvodů zajištěníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2023, čj. 62 Az 5/2023-21)

Jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany zajištěný v zařízení pro zajištění cizinců požádá o opětovné posouzení důvodů zajištění podle § 46a odst. 10 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je třeba o jeho žádosti rozhodnout podle § 46a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4485/2023 Sb. NSS, Služební poměr: souběh nároku na odbytné a odchodnéGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2022, čj. 15 Ad 7/2020-34)

Souběh nároku na odbytné podle § 72 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a nároku na odchodné podle § 115 odst. 1 téhož zákona je možný, neboť jde o dva samostatné, jiný účel naplňující nároky, jejichž kumulaci zákonodárce v…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4484/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: procesní legitimace osoby zúčastněné na řízení k podání kasační stížnosti proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu či zastavení řízeníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2023, čj. 6 As 105/2021-72)

Osoba zúčastněná na řízení (§ 34 s. ř. s.) nemá aktivní procesní legitimaci k podání návrhu na přezkum rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, kterým se odmítá návrh nebo zastavuje řízení. Kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4483/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí správního orgánu o určení neplatnosti doručeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2023, čj. 8 As 166/2021-39)

Usnesení, jímž správní orgán rozhoduje o určení neplatnosti doručení podle § 24 odst. 2 správního řádu, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., pokud je doručovanou písemností příkaz.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4482/2023 Sb. NSS, Územní samospráva: správa majetku hlavního města Prahy městskou částíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, čj. 1 As 278/2021-25)

Správa majetku hlavního města Prahy svěřená jejím městským částem se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Byť jde o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4481/2023 Sb. NSS, Spotřební daně: legislativní chyba při transpozici směrnice; malý nezávislý pivovar; spolupráce malých pivovarůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2023, čj. 4 Afs 102/2022-41)

Slovo „nezávislých“ uvedené v § 82 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, představuje legislativní chybu při transpozici věty druhé čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4480/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: právo rodinných příslušníků občanů České republiky na přechodný pobyt; obrácená diskriminaceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2023, čj. 3 Azs 271/2022-26)

I. Právo na přechodný pobyt na území podle § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 ve spojení s § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 1. 8. 2021, může nabýt i cizinec, který na území…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4479/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: k povinnosti přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí Soudního dvora o stejné právní otázceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2023, čj. 3 Azs 275/2022-28)

Správní soud, v řízení před nímž vyvstane otázka výkladu unijního práva dle druhého pododstavce čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, tedy je soudem, jehož rozhodnutí lze napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, nemá…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4478/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: lhůta pro vyměření úroku z prodlení s úhradou celního dluhu; lhůta pro předepsání úroku z posečkáníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2023, čj. 2 Afs 24/2019-36)

I. Výše úroku z prodlení dle § 281 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, a lhůta, v níž je možné jej vyměřit, jsou otázkami hmotněprávními, a není-li stanoveno jinak, řídí se předpisy platnými v době vzniku celního dluhu. Celní úřad byl…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4477/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: opožděné uplatnění smluvní pokuty jako podstatná změna závazku ze smlouvyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 8 Afs 157/2021-35)

Uplatnění smluvní pokuty s významným časovým odstupem od chvíle, kdy zadavatel mohl smluvní pokutu uplatnit poprvé, zpravidla způsobí podstatnou změnu závazku na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4476/2023 Sb. NSS, Zaměstnanost: osoba zdravotně znevýhodněnáGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 9 Ads 102/2022-38)

Posuzování otázky, zda je konkrétní osobu možné považovat za zdravotně znevýhodněnou dle § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nelze podřadit pod žádnou z věcí uvedených v § 31 odst. 2 s. ř. s. Z tohoto důvodu o ní v řízení…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4475/2023 Sb. NSS, Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, čj. 10 As 101/2021-56)

Při posuzování míry podobnosti mezi dvěma označeními podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se hodnotí rozlišovací způsobilost (distinktivita) starší a nově zapisované ochranné známky ve dvou krocích.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4474/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: zajištění přístupu ke stavběGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2023, čj. 6 As 2/2022-44)

I. Dopravní dostupností a obslužností stavby se stavební úřad musí zabývat nejen v územním, ale i ve stavebním řízení, v němž má povinnost ověřit, zda je zajištěn příjezd ke stavbě [§ 111 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4473/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: věci sociální péče; přijatelnost kasační stížnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2023, čj. 4 Ads 45/2023-24)

I. Rozhodnutí o dávkách dle § 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, lze podřadit pod věci sociální péče ve smyslu § 31 odst. 2 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4472/2023 Sb. NSS, Soudní exekutoři: jmenování do exekutorského úřaduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, čj. 3 As 123/2021-41)

I. V řízení o návrhu na jmenování exekutora do exekutorského úřadu, vedeném dle § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, se rozhoduje pouze o právech úspěšného účastníka předcházejícího výběrového…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4471/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: souhlasy vydávané stavebním úřadem; lhůta pro zahájení přezkumného řízení; lhůta pro vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2023, čj. 6 As 392/2021-40)

Na zahájení přezkumného řízení, jehož předmětem je souhlas vydávaný stavebním úřadem podle § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se vztahuje pouze objektivní lhůta 1 roku ode dne,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4470/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: zohlednění přeplatků při výpočtu úroků z prodleníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2022, čj. 1 Afs 164/2022-37)

Správce daně je dle § 154 odst. 4 daňového řádu povinen při výpočtu úroků z prodlení zohlednit ke konkrétní námitce daňového subjektu i přeplatky na jiných daňových účtech vedených u jiného správce daně.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4469/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: předběžná otázka; vázanost rozhodnutím v trestní věciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2023, čj. 6 Afs 125/2021-56)

Předběžná otázka, kterou je správce daně ve smyslu § 99 odst. 1 daňového řádu vázán, je charakterizována následujícími znaky: a) jde o otázku, jejíž vyřešení je nezbytné pro rozhodnutí ve věci, b) tato otázka není přímo předmětem řízení, c)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4468/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a krajinyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2023, čj. 9 As 193/2022-35)

Pokud bylo řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pravomocně skončeno rozhodnutím do 31. 12. 2017 a po 1. 1. 2018 bylo toto rozhodnutí zrušeno správním soudem, je třeba otázku účastenství občanského…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4467/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podáníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 2 Afs 395/2020-55)

Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uspořádání obsahu, tedy údajů, které je plátce povinen sdělit. Pravidla určující strukturu mají…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4466/2023 Sb. NSS, Volba prezidenta republiky: neplatnost části volby; neplatnost hlasování; úprava a vyhlášení zápisu o výsledku hlasováníGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2023, čj. Vol 100/2023-74)

I. V řízení podle § 90 odst. 5 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud rozhodnout nejen o neplatnosti volby prezidenta republiky jako celku, ale též o neplatnosti jakékoli části volby, a to v závislosti na povaze zjištěného porušení zákona.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4465/2023 Sb. NSS, Církve a náboženské společnosti: vyznávání náboženské víry jako podmínka registraceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, čj. 5 As 21/2022-83)

V řízení o návrhu na registraci církve a náboženské společnosti je nutno ověřit, že jejím účelem je vyznávání určité náboženské víry ve smyslu § 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4464/2023 Sb. NSS, Územní plánování: vyhodnocení vlivů na životní prostředíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, čj. 8 As 98/2020-235)

Jestliže vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí jako součást vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracovaného společně s návrhem zásad územního rozvoje, resp. jejich aktualizace (§ 36 odst. 1 zákona č.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4463/2023 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: internetový obchod; nabídka ke koupi; ujednání o platebních podmínkách; rozhodnutí ohledně koupěGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2023, čj. 10 As 214/2022-44)

I. Nabídka zboží v internetovém obchodu (e-shopu) je nabídkou ke koupi podle § 2 odst. 1 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Aby se provozovatel internetového obchodu (prodávající), který činí nabídku ke koupi,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4462/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: neúčast daňového subjektu při odběru vzorků; stanovení spotřební daně podle pomůcekGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2023, čj. 5 Afs 374/2021-54)

I. Neúčast daňového subjektu při odběru vzorků (podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních) nemůže mít vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé, nejsou-li zde opodstatněné pochybnosti, že se vzorkem bylo manipulováno nebo byl jinak…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4461/2023 Sb. NSS, Správní řízení: změněné závazné stanoviskoGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2023, čj. 43 A 19/2021-90)

Pokud je v odvolacím řízení změněno závazné stanovisko a následně zrušeno prvostupňové rozhodnutí, stává se změněné závazné stanovisko podkladem nového prvostupňového rozhodnutí. Pokud je poté podáno odvolání, v němž jsou namítány vady…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4459/2023 Sb. NSS, Životní prostředí: závazek ke snížení emisí skleníkových plynůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2023, čj. 9 As 116/2022-166)

Kolektivní závazek snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990, který EU přijala v roce 2020 podle čl. 4 odst. 16 Pařížské dohody (č. 64/2017 Sb. m. s.), nezakládá bez dalšího rovněž individuální…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4458/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: úrok z vratitelného přeplatkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2022, čj. 6 Afs 171/2022-28)

Úrok z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 daňového řádu) vzniká jako pohledávka daňového subjektu vůči státu a předepisuje se na osobní daňový účet v zákonem stanovené lhůtě až po vrácení vratitelného přeplatku. Teprve v tomto okamžiku…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4457/2023 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: výjimečné případy hrazení zdravotních služeb jinak nehrazenýchGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 10 Ads 334/2022-41)

Při rozhodování o výjimečné úhradě zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené (§ 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) musí zdravotní pojišťovna s ohledem na individuální okolnosti případu posoudit…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4456/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: důvody znemožňující vycestování; zásada non-refoulementGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 5 Azs 96/2021-39)

I. Závazné stanovisko správního orgánu o možnosti vycestování cizince, tedy o tom, že mu v zemi původu nehrozí skutečné nebezpečí ve smyslu § 179 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nemůže být založeno…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4455/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: rozsah posouzení podkladů při přezkumu úkonů veřejné správyGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2023, čj. 2 As 133/2019-146)

Rozsah posouzení podkladů, pokud jde o soudní přezkum úkonu veřejné správy, který přímo zasahuje do veřejných práv a povinností, je shodný jak v případě žalob proti rozhodnutím správních orgánů podle § 65 s. ř. s., tak žalob na ochranu…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4454/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; úrok z vratitelného přeplatku; úrok z neoprávněného jednání správce daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2022, čj. 2 Afs 60/2021-23)

I. Pokud z důvodu, že došlo k uplynutí lhůty pro stanovení daně podle § 148 daňového řádu, správce daně ztratil pravomoc daňovému subjektu daň stanovit, postup k odstranění pochybností týkající se této daně nesplňuje zákonem zamýšlený účel,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4453/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: vyčerpání prostředku k ochraně proti nečinnosti správního orgánuGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2023, čj. 2 As 21/2020-34)

Prostředek, který procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k ochraně proti nečinnosti správního orgánu (např. § 80 správního řádu), je žalobce povinen vyčerpat pouze jednou. Nevede-li tento prostředek k nápravě, tedy k…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4452/2023 Sb. NSS, Daň z příjmu: peněžní odměny pro zaměstnance obchodních partnerůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2023, čj. 10 Afs 61/2022-41)

Poskytuje-li výrobce zboží peněžní odměny pro zaměstnance svých obchodních partnerů za prodej zboží určité značky v souvislosti s výkonem jejich závislé činnosti (program finančních motivací za prodej zboží), na příjmy z takového programu…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4451/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující právní pomoc uprchlíkům či cizincůmGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2023, čj. 10 As 290/2022-30)

I. Právnické osoby podle § 35 odst. 5 s. ř. s. mohou zastupovat cizince též v řízeních o nečinnostní (§ 79 s. ř. s.) či zásahové žalobě (§ 82 s. ř. s.), týká-li se žaloba oblastí vyjmenovaných v § 35 odst. 5 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4450/2023 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: čistota registrační značkyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2022, čj. 2 As 187/2021-20)

Ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je nutno vykládat s ohledem na jeho smysl a účel tak, aby přehnaně přísný požadavek na pečlivost při péči o čistotu registrační značky…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4449/2023 Sb. NSS, Stavební zákon: žádost podílového spoluvlastníka o dodatečné povolení stavby; doklad o právu; dohoda podílových spoluvlastníkůGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2021, čj. 55 A 56/2019-48)

I. Dohoda podílových spoluvlastníků o změně stavby, která je předmětem řízení o dodatečném povolení stavby, je platným dokladem o právu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4448/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení zadavatelemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 10 As 23/2021-56)

Nemá-li zadavatel jinou možnost nápravy vlastního nezákonného postupu v zadávacím řízení, je obecně vzato oprávněn zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit. Vodítkem pro…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4447/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: částečné uznání nároku na odpočet daně; účast na daňovém podvoduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 1 Afs 101/2021-42)

Nelze připustit ani částečné uznání nároku na odpočet DPH z plnění zasaženého daňovým podvodem, i když došlo k dodatečné úhradě daně na vstupu. Stejně tak nelze umožnit, aby se účast na daňovém podvodu „zhojila“ a nárok na odpočet obnovil,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4446/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: společné řízení o samostatných nárocích; odměna advokáta; náhrada nákladů řízení v poměrné výšiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2023, čj. 8 Afs 27/2021-67)

Ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, se použije nejen v případě, kdy soud spojí věci ke společnému projednání, ale také tehdy, pokud byly samostatné…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4445/2023 Sb. NSS, Vojáci z povolání: výsluhový příspěvek; kázeňské odměny; další službaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2023, čj. 10 As 237/2022-42)

I. Kázeňské odměny (§ 52 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) nejsou součástí průměrného měsíčního hrubého služebního platu vojáka (§ 143 odst. 3 citovaného zákona), proto se nezahrnují do výpočtu výsluhových náležitostí.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4444/2023 Sb. NSS, Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření v soukromoprávní věciGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 1. 2023, čj. Konf 3/2022-53)1)

Na rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření nelze nahlížet jako na rozhodnutí ve věci samé, které by mohlo být předmětem přezkumu civilních soudů podle § 244 a násl. o. s. ř. K projednání žaloby směřující proti takovému…