Judikatura - Nejvyšší správní soud4379/2022 Sb. NSS, Daň z příjmů: kontrola a hodnocení postupu řešení projektu výzkumu a vývoje a dosažených výsledků; způsob a kritéria hodnocení; odpočet na podporu výzkumu a vývojeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 Afs 170/2020-49)

Požadavek na stanovení způsobu kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků plynoucí z § 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění do 31. 12. 2013 (s účinností od 1. 1. 2014 plynoucí z § 34c…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4378/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: institut předražku v daňové exekuciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2022, čj. 10 Afs 33/2021-32)

V daňové exekuci je možné použít institut předražku podle § 336ja o. s. ř.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4377/2022 Sb. NSS, Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; nutná komunikační potřebaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2022, čj. 10 As 99/2022-56)

Závěr, že není naplněna nutná komunikační potřeba, jako jeden ze znaků veřejně přístupné účelové komunikace [§ 2 odst. 2 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích], nelze vyvodit pouze z existence jiné pozemní…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4376/2022 Sb. NSS, Odpady: financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 9 As 34/2022-21)

Správní orgán nemůže postihnout právnickou osobu dle § 37h odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, za to, že ve smlouvě s provozovatelem solární elektrárny stanovila pro případ absence prováděcí úpravy jako jednu z možností…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4375/2022 Sb. NSS, Pomoc v hmotné nouzi: příspěvek na živobytíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2022, čj. 6 Ads 298/2021-38)

I. Částku živobytí příjemce pobírajícího příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců tvoří pouze částka existenčního minima, ledaže příjemce naplňuje některou z podmínek (lze jej podřadit pod některou ze zákonem stanovených kategorií), na…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4374/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: smlouva o smlouvě budoucí pachtovní; uzavření smlouvy mimo zadávací řízení bez předchozího uveřejnění; smlouva o koncesiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 2 As 43/2021-92)

I. O zadání koncese podle § 174 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná při splnění podmínek tohoto ustanovení, bez ohledu na to, jakému smluvnímu typu podle občanského zákoníku byla smlouva…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4373/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: odškodnění pozůstalých státního zaměstnance zemřelého při výkonu služby v zahraničíGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 23. 6. 2022, čj. Konf 28/2021-8)

O nároku na jednorázové odškodnění pozůstalých státního zaměstnance ve smyslu § 55 odst. 3 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě, rozhoduje soud v občanském soudním řízení.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4372/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: zaplacení ceny za službu obsahu; platby za poskytnutí služeb elektronických komunikacíGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 27. 6. 2022, čj. Konf 7/2022-14)

Poskytování služby převzatého televizního vysílání, bez současného poskytování služby spočívající v přenosu tohoto vysílání uživatelům prostřednictvím sítí elektronických komunikací, je tzv. “službou obsahu“ a není proto službou…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4371/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: pravomoc předsedy senátu uložit osobám přítomným v jednací síni povinnost použít ochranný prostředek dýchacích cestGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2021, čj. 43 A 9/2021-140) *)

I. Předseda senátu je oprávněn s ohledem na konkrétní okolnosti (velikost jednací síně, počet přítomných osob, přítomnost osob jevících příznaky onemocnění či naopak osob z rizikových skupin ohrožených onemocněním apod.) za účelem hladkého…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4370/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: místní příslušnost souduGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2022, čj. Nad 202/2020-59)

Určení místní příslušnosti krajského soudu podle § 7 odst. 3 s. ř. s. se vztahuje na všechny typy soudních řízení upravené v soudním řádu správním.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4369/2022 Sb. NSS, Energetika: povaha operátora trhu; režim dodavatelů poslední instanceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 6 As 82/2022-25)

Operátor trhu (§ 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích) nemá pravomoc rozhodovat o pozastavení činnosti dodavatele energií, neboť pouze plní zákonem stanovenou informační…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4368/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: postavení společných navrhovatelů v soudním řízení správním; účastenství v řízení o kasační stížnosti; oddělitelnost výroku rozhodnutí ve vztahu ...Garance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2022, čj. 2 As 347/2019-81)

I. Navrhovatelé v soudním řízení správním mají vždy postavení samostatných společníků v rozepři, i pokud je předmětem soudního přezkumu jednání veřejné správy, které se přímo dotýká práv více navrhovatelů (§ 33 odst. 8…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4367/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: daně; datové schránkyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 4 Afs 264/2018-85)

Doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4366/2022 Sb. NSS, Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2022, čj. 10 As 89/2022-26)

Na pravomoc Ministerstva spravedlnosti zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci (§ 13 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích) se nevztahují lhůty uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4365/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; přezkum rozvrhu práce souduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 6 As 22/2022-58)

I. Rozvrhem práce mohou být porušena práva jednotlivce zastávajícího funkci soudce vyplývající z čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jejichž soudní ochrany se lze domáhat žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4364/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: přijatelnost kasační stížnosti; zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského souduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2022, čj. 6 Azs 306/2021-49)

I. I při posuzování kasační stížnosti, pro niž je stanovena podmínka přijatelnosti dle § 104a s. ř. s., musí Nejvyšší správní soud přihlédnout ke skutečnostem, které nastaly až po vydání rozhodnutí krajského soudu, je-li to nezbytné pro…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4363/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory: nicotné rozhodnutí; pravomoc Energetického regulačního úřaduGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 4. 5. 2022, čj. Konf 20/2021-7)

I. Shledá-li soud v řízení vedeném dle části páté o. s. ř., že rozhodnutí jiného orgánu vydané ve věci, která má být soudem v tomto řízení znovu projednána, je nicotné, neboť věc spadá do pravomoci soudů v občanském soudním řízení, podá…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4362/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace; přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídekGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 4. 2022, čj. 62 Af 18/2020-88)

Je-li „vysvětlením“ zadávací dokumentace postupem podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, měněna řada dílčích údajů původně zadavatelem napevno stanovené technické specifikace předmětu plnění, tedy měněna…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4361/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: zřejmý omyl podle daňového řáduGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 8. 2020, čj. 15 Af 134/2017-103)*)

Zřejmý omyl podle § 165 odst. 3 daňového řádu musí mít další kvalitu přidanou k prostému omylu spočívající v tom, že bez hlubšího zkoumání a dokazování bude seznatelné, že se jednalo o omyl. Obvykle bude k prokázání zřejmého omylu správci…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4360/2022 Sb. NSS, Důchodové pojištění: invalidní důchod pro tzv. invaliditu z mládí; nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; souběžné dávky v invaliditěGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2020, čj. 33 Ad 7/2019-46)*)

Poživatel slovenského invalidního důchodu pro tzv. invaliditu z mládí (invalidní důchod v mimořádných případech), na nějž vznikl nárok před 31. 12. 1992 v době existence společného československého státu, a který je kontinuálně vyplácen za…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4359/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: souhlas společenství vlastníků jednotek k žádosti o povolení změny dokončené stavbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2022, čj. 6 As 126/2020-47)

I. Souhlas společenství vlastníků dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2018, k žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví je udílen osobou oprávněnou…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4358/2022 Sb. NSS, Daň z příjmů: zneužití práva v daňových věcechGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2022, čj. 10 Afs 289/2021-42)

I. Zneužitím práva v daňových věcech se rozumí situace, kdy i přes formální naplnění požadavků zákona nedošlo k naplnění jeho účelu a smyslu (objektivní podmínka) a zároveň kdy hlavním či převažujícím účelem jednání daňového subjektu bylo…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4357/2022 Sb. NSS, Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy: žaloba na vydání bezdůvodného obohacení; služební poměrGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 7. 4. 2022, čj. Konf 7/2021-30)

Příslušný rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplacené části služebního platu je dle § 144 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v kombinaci s § 331 zákoníku práce správní orgán.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4356/2022 Sb. NSS, Státní památková péče: závazné stanovisko ke změně stavbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2022, čj. 10 As 444/2021-44)

I. Je-li přestupek spáchán ve formě pokračování dílem za účinnosti starého přestupkového zákona (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), dílem za účinnosti nového přestupkového zákona (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4355/2022 Sb. NSS, Zákon o pozemních komunikacích: pojem provozovatel vozidla v systému elektronického mýtnéhoGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2022, čj. 9 As 100/2021-35)

Slovní spojení „provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného“ užité v § 22i zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je třeba vykládat jako podmnožinu provozovatele vozidla, jak jej zná zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4354/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; okamžik přechodu práva nakládat s věcí jako vlastníkGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 8 Afs 15/2020-85)

Jestliže má správce daně při posuzování podmínek pro vznik nároku na odpočet daně z přidané hodnoty řádně zpochybnit tvrzení (důkazy) daňového subjektu ohledně místa plnění (dodání zboží v kontextu řetězových obchodů s pohonnými hmotami…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4353/2022 Sb. NSS, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: posouzení podmínek pro vznik nároku na starobní důchod; doba studia na civilní vysoké škole jako doba výkonu funkceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, čj. 1 As 376/2020-33)

I. Služební funkcionář je oprávněn učinit si v souladu s § 180 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, závěr o tom, kdy příslušník dosáhne věku potřebného pro vznik nároku na starobní…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4352/2022 Sb. NSS, Školství: přijímací řízení ke studiu na střední školeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 10 As 472/2021-47)

Pouze způsob hodnocení přijímací zkoušky, při němž jsou účastníci řádného i náhradního termínu v témže kole posuzováni společně, je v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4351/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: daň z přidané hodnotyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2022, čj. 2 Afs 338/2018-50)

Při nařízení exekuce na základě vykonatelného zajišťovacího příkazu na daň dosud nestanovenou je třeba, aby správce daně (a následně i správní soud v řízení o žalobě proti exekučnímu příkazu) zkoumal, zda u zajišťované daně neuplynula ke…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4350/2022 Sb. NSS, Státní památková péče: udržovací práce v interiéru domu nacházejícího se v památkové zóně; povinnost vyžádat si závazné stanoviskoGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2022, čj. 30 A 148/2020-38)

Povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, platí i pro udržovací práce prováděné v interiéru domu, který se nachází v památkové…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4349/2022 Sb. NSS, Stavební zákon: jiný veřejně přístupný přístřešek; posouzení dočasnosti stavbyGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2022, čj. 55 A 42/2021-36)

I. Jestliže část stavby neodpovídá kritériím vymezeným v § 79 odst. 2 písm. r) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nemůže se na stavbu tato výjimka z posouzení stavebním úřadem…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4348/2022 Sb. NSS, Místní referendum: totožnost hlasované otázkyGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2022, čj. 59 A 10/2022-27)

Při posouzení překážky konání místního referenda spočívající v totožnosti hlasované otázky dle § 7 písm. h) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je třeba smysl otázky a odpovědi na ni v předchozím, popř. následném místním referendu,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4347/2022 Sb. NSS, Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody ve správním řízení; informace o zahajovaných správních řízeníchGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 3. 2022, čj. 16 A 66/2020-23)

Pokud příslušný správní orgán neoznámí spolku, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, zahájení správního řízení (i jiného než podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), při kterém mohou být…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4346/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: osoba zúčastněná na řízení; svobodný přístup k informacím; námitkyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2022, čj. 10 As 542/2021-99)

I. Osoba zúčastněná na řízení nemůže rozhojňovat žalobní body, jakkoli s napadeným rozhodnutím správního orgánu rovněž nesouhlasí (§ 34 odst. 3 s. ř. s.). To však neplatí ve specifickém typu řízení podle § 16 odst. 5 věty druhé zákona č.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4345/2022 Sb. NSS, Hospodářská soutěž: narušení hospodářské soutěže; obecně závazná vyhláška obceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 4. 2022, čj. 7 As 60/2020-34)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je oprávněn uložit obci pokutu podle § 22aa zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném do 18. 10. 2016, za narušení hospodářské soutěže v rozporu s § 19a odst. 1 citovaného…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4344/2022 Sb. NSS, Pobyt cizinců: správní vyhoštění; invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu jako důvod znemožňující vycestováníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2022, čj. 5 Azs 89/2022-24)

Invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu, zahájená dne 24. 2. 2022, je takovou výjimečnou skutečností, k níž ve věci správního vyhoštění cizince na Ukrajinu přihlédne krajský soud, příp. Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4343/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: osvobození od daně z elektřiny; povolení správce daně k nabývání elektřiny osvobozené od daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2022, čj. 4 Afs 361/2021-31)

Rozhodnutí o povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny dle § 9 odst. 1 části čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zakládá právo navrhovatele k odběru elektřiny osvobozené od této daně k…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4342/2022 Sb. NSS, Správní trestání: uložení a výše pokuty za provozování internetových hazardních her bez povoleníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2022, čj. 5 As 6/2021-35)

I. Právnická osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, je oprávněna požádat o vydání základního povolení k provozování konkrétního druhu hazardní hry; pokud tak neučiní a po nabytí účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4341/2022 Sb. NSS, Přestupky: příkaz; přerušení běhu promlčecí dobyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, čj. 6 As 305/2021-37)

Je-li řízení o přestupku zahájeno vydáním příkazu, proti kterému byl účinně podán odpor, přerušuje se promlčecí doba oznámením příkazu obviněnému [§ 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4340/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: zastavěná plocha; koeficient zastavěnosti pozemkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2022, čj. 6 As 288/2021-41)

Pro účely výpočtu koeficientu zastavěnosti pozemku či podobného regulativu stanoveného v nástrojích územního plánování je třeba chápat zastavěnou plochu jako plochu pod půdorysem jakékoli stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4339/2022 Sb. NSS, Stavební řízení: stavba na hranici pozemku; sousední pozemky; společné řízeníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2022, čj. 30 A 1/2020-133)

I. Jestliže dva sousedé požádají ve stejné době o umístění stavby na svém pozemku, přičemž jejich záměry jsou vzájemně neslučitelné pro nedodržení odstupu navržených staveb od sebe (§ 25 odst. 2 a odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4338/2022 Sb. NSS, Daň z příjmů: prodej bitcoinů; osvobození od daněGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2022, čj. 30 Af 29/2020-48)

Prodej bitcoinů z vlastního portfolia nepodléhá osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. ze) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4337/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu „správní orgán“Garance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2022, čj. 14 A 222/2021-72)

Pokud zaměstnanec Kanceláře Poslanecké sněmovny neumožní vstup do budovy osobě, která se chce jako veřejnost účastnit jednání orgánů Sněmovny, jedná kancelář jako správní orgán ve smyslu § 4 odst. 1 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4336/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: hmotněprávní podmínky nároku na odpočet daně z přidané hodnoty; postavení plátce daně; důkazní břemenoGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2022, čj. 1 Afs 334/2017-208)

Postavení dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb jako plátce daně z přidané hodnoty je jednou z hmotněprávních podmínek nároku na odpočet daně z přidané hodnoty [§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, čl. 168 písm. a)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4335/2022 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: bezpečná země původuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2022, čj. 10 Azs 537/2021-31)

Invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 může být dle okolností toho či onoho žadatele o mezinárodní ochranu takovou výjimečnou skutečností, k níž přihlédne Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala po datu rozhodnutí krajského soudu [§ 75…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4334/2022 Sb. NSS, Místní poplatky: poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem; umístění dokladu o zaplacení ve vozidleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2022, čj. 6 As 164/2020-35)

Neplyne-li z právní úpravy povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) viditelně ve vozidle, nemůže…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4333/2022 Sb. NSS, Zemědělství: lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit dotace financované z národních zdrojů a rozpočtu Evropské unie; prekluzeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2022, čj. 5 Afs 4/2021-66)

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit poskytnutou dotaci ve smyslu čl. 3 odst. 1 pododstavce čtvrtého nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství představuje absolutní limit, ve kterém…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4332/2022 Sb. NSS, Státní služba: pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon dosavadní služby a pro výkon státní služby obecně; skončení služebního poměruGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2022, čj. 6 Ads 277/2020-56)

I. Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon dosavadní služby je třeba odlišit od pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon státní služby obecně, tedy na jakémkoli služebním místě. V druhém případě je na místě rozhodnutí služebního…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4331/2022 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: mezinárodní spolupráce a výměna informacíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2022, čj. 10 Afs 127/2021-70)

I. K využití informací a podkladů získaných v rámci výměny informací podle kapitoly II nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty není bez dalšího nutné, aby český správce daně…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4330/2022 Sb. NSS, Daňové řízení: náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou na cestě ke správci daně a zpětGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2022, čj. 1 Afs 323/2021-30)

Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní, je třeba vykládat tím způsobem, že osobě samostatně výdělečně činné náleží (stejně jako zaměstnaným osobám) náhrada ušlého…