Judikatura - Nejvyšší správní soud4422/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2022, čj. 4 As 110/2022-28)

Rozhodnutí o odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle § 55 odst. 6 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podléhá přezkumné pravomoci správních soudů dle § 4 odst. 1…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4421/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: opravný prostředek proti rozhodnutí o náhradě nákladů řízení ve sporu z veřejnoprávní smlouvyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2022, čj. 4 Afs 152/2020-41)

Proti rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení podle § 141 odst. 11 správního řádu ve sporu z veřejnoprávní smlouvy není v souladu s § 169 odst. 2 správního řádu a § 10b odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4420/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; duplicitní úročeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 2 Afs 351/2020-32)

Tytéž částky a za totéž období nemohou být duplicitně úročeny jak úrokem dle § 254 odst. 1 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020, tak úrokem dle § 254 odst. 2 daňového řádu. Pokud tedy správce daně přizná daňovému subjektu zvýšený…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4419/2023 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: mobilizace v Ruské federaci; nová žádost o udělení mezinárodní ochranyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2022, čj. 1 Azs 84/2022-61)

I. Částečná mobilizace v Ruské federaci je obecně známou skutečností, která může být relevantním důvodem pro žádost o udělení mezinárodní ochrany (§ 3 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Není však již obecně známou skutečností, jaký…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4418/2023 Sb. NSS, Místní poplatky: poplatek za zhodnocení stavebního pozemkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 1 Afs 432/2020-74)

Obecně závazná vyhláška obce přijatá podle § 10c odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jež ukládá povinnost uhradit místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku i vlastníkům, kteří za totéž již v minulosti obci…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4417/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: cizinec, který je pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi; povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území; postup ...Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2022, čj. 9 Azs 109/2022-31)

Tvrzení cizince prokazujícího během řízení o správním vyhoštění, že může být osobou dle § 42e odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zakládá povinnost cizinecké policie postupovat tak, aby měl cizinec…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4416/2023 Sb. NSS, Právo na informace: role „společenského hlídacího psa“Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2022, čj. 6 As 188/2021-57)

Pro posouzení, zda žadatel o informaci o platech (§ 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. společenského hlídacího psa (jak stanovil nález Ústavního soudu ze…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4415/2023 Sb. NSS, Česká televize: odvolání členů dozorčí komise Radou České televizeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 4 As 422/2021-73)

Rada České televize není oprávněna odvolat členy dozorčí komise za přiměřeného použití § 6 odst. 2 ve spojení s § 8a odst. 3 větou třetí zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, z důvodu vyslovení vážných výhrad k jejich práci ani z jiných…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4414/2023 Sb. NSS, Vyvlastnění: žádost o zrušení vyvlastněníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2022, čj. 8 As 29/2021-36)

Ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ani žádné jiné ustanovení tohoto či jiného zákona nestanoví jakoukoli lhůtu (či skutečnost), která by časově omezovala právo…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4413/2023 Sb. NSS, Územní plánování: regulativ počtu bytových jednotek v rodinném domě; prvky regulačního plánu v územním plánuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2022, čj. 55 A 35/2022-91) *)

I. Regulativ v podobě maximálního počtu bytových jednotek v rodinném domě překračuje svojí podrobností rámec pro obsah územního plánu stanovený v § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a příloze č. 7…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4412/2023 Sb. NSS, Vodní právo: stanovení emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod; lososové a kaprové vodyGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2021, čj. 51 A 11/2020-142)*)

I. Při nastavování nejvýše přípustné hodnoty emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod (§ 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve spojení s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4411/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: mezinárodní pomoc při vymáhání finanční pohledávky; převedení přeplatku na úhradu zahraničního nedoplatkuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2020, čj. 45 Af 34/2017-17)*)

Kontaktní orgán či pověřený správce daně je při vyřizování žádosti o vymáhání finanční pohledávky podle § 17 zákona č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, oprávněn postupovat dle § 154 odst. 2…