Judikatura - Nejvyšší správní soud4459/2023 Sb. NSS, Životní prostředí: závazek ke snížení emisí skleníkových plynůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2023, čj. 9 As 116/2022-166)

Kolektivní závazek snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990, který EU přijala v roce 2020 podle čl. 4 odst. 16 Pařížské dohody (č. 64/2017 Sb. m. s.), nezakládá bez dalšího rovněž individuální…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4458/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: úrok z vratitelného přeplatkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2022, čj. 6 Afs 171/2022-28)

Úrok z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 daňového řádu) vzniká jako pohledávka daňového subjektu vůči státu a předepisuje se na osobní daňový účet v zákonem stanovené lhůtě až po vrácení vratitelného přeplatku. Teprve v tomto okamžiku…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4457/2023 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: výjimečné případy hrazení zdravotních služeb jinak nehrazenýchGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 10 Ads 334/2022-41)

Při rozhodování o výjimečné úhradě zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené (§ 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) musí zdravotní pojišťovna s ohledem na individuální okolnosti případu posoudit…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4456/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: důvody znemožňující vycestování; zásada non-refoulementGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 5 Azs 96/2021-39)

I. Závazné stanovisko správního orgánu o možnosti vycestování cizince, tedy o tom, že mu v zemi původu nehrozí skutečné nebezpečí ve smyslu § 179 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nemůže být založeno…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4455/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: rozsah posouzení podkladů při přezkumu úkonů veřejné správyGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2023, čj. 2 As 133/2019-146)

Rozsah posouzení podkladů, pokud jde o soudní přezkum úkonu veřejné správy, který přímo zasahuje do veřejných práv a povinností, je shodný jak v případě žalob proti rozhodnutím správních orgánů podle § 65 s. ř. s., tak žalob na ochranu…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4454/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; úrok z vratitelného přeplatku; úrok z neoprávněného jednání správce daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2022, čj. 2 Afs 60/2021-23)

I. Pokud z důvodu, že došlo k uplynutí lhůty pro stanovení daně podle § 148 daňového řádu, správce daně ztratil pravomoc daňovému subjektu daň stanovit, postup k odstranění pochybností týkající se této daně nesplňuje zákonem zamýšlený účel,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4453/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: vyčerpání prostředku k ochraně proti nečinnosti správního orgánuGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2023, čj. 2 As 21/2020-34)

Prostředek, který procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k ochraně proti nečinnosti správního orgánu (např. § 80 správního řádu), je žalobce povinen vyčerpat pouze jednou. Nevede-li tento prostředek k nápravě, tedy k…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4452/2023 Sb. NSS, Daň z příjmu: peněžní odměny pro zaměstnance obchodních partnerůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2023, čj. 10 Afs 61/2022-41)

Poskytuje-li výrobce zboží peněžní odměny pro zaměstnance svých obchodních partnerů za prodej zboží určité značky v souvislosti s výkonem jejich závislé činnosti (program finančních motivací za prodej zboží), na příjmy z takového programu…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4451/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující právní pomoc uprchlíkům či cizincůmGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2023, čj. 10 As 290/2022-30)

I. Právnické osoby podle § 35 odst. 5 s. ř. s. mohou zastupovat cizince též v řízeních o nečinnostní (§ 79 s. ř. s.) či zásahové žalobě (§ 82 s. ř. s.), týká-li se žaloba oblastí vyjmenovaných v § 35 odst. 5 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4450/2023 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: čistota registrační značkyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2022, čj. 2 As 187/2021-20)

Ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je nutno vykládat s ohledem na jeho smysl a účel tak, aby přehnaně přísný požadavek na pečlivost při péči o čistotu registrační značky…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4449/2023 Sb. NSS, Stavební zákon: žádost podílového spoluvlastníka o dodatečné povolení stavby; doklad o právu; dohoda podílových spoluvlastníkůGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2021, čj. 55 A 56/2019-48)

I. Dohoda podílových spoluvlastníků o změně stavby, která je předmětem řízení o dodatečném povolení stavby, je platným dokladem o právu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4448/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení zadavatelemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 10 As 23/2021-56)

Nemá-li zadavatel jinou možnost nápravy vlastního nezákonného postupu v zadávacím řízení, je obecně vzato oprávněn zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit. Vodítkem pro…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4447/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: částečné uznání nároku na odpočet daně; účast na daňovém podvoduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2023, čj. 1 Afs 101/2021-42)

Nelze připustit ani částečné uznání nároku na odpočet DPH z plnění zasaženého daňovým podvodem, i když došlo k dodatečné úhradě daně na vstupu. Stejně tak nelze umožnit, aby se účast na daňovém podvodu „zhojila“ a nárok na odpočet obnovil,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4446/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: společné řízení o samostatných nárocích; odměna advokáta; náhrada nákladů řízení v poměrné výšiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2023, čj. 8 Afs 27/2021-67)

Ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, se použije nejen v případě, kdy soud spojí věci ke společnému projednání, ale také tehdy, pokud byly samostatné…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4445/2023 Sb. NSS, Vojáci z povolání: výsluhový příspěvek; kázeňské odměny; další službaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2023, čj. 10 As 237/2022-42)

I. Kázeňské odměny (§ 52 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) nejsou součástí průměrného měsíčního hrubého služebního platu vojáka (§ 143 odst. 3 citovaného zákona), proto se nezahrnují do výpočtu výsluhových náležitostí.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4444/2023 Sb. NSS, Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření v soukromoprávní věciGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 16. 1. 2023, čj. Konf 3/2022-53)1)

Na rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření nelze nahlížet jako na rozhodnutí ve věci samé, které by mohlo být předmětem přezkumu civilních soudů podle § 244 a násl. o. s. ř. K projednání žaloby směřující proti takovému…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4443/2023 Sb. NSS, Správní trestání: uložení pokuty za provozování internetových hazardních her bez povoleníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. 10 As 86/2022-55)

Pokud se zahraniční provozovatel hazardních her na internetu, který se včas a s vynaložením veškerého úsilí, které po něm bylo možno rozumně požadovat, pokusil získat povolení k provozování hazardní hry v souvislosti s nabytím účinnosti…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4442/2023 Sb. NSS, Ochrana přírody a krajiny: informování ekologických spolků o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeníchGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2022, čj. 1 As 269/2021-47)

Podalo-li občanské sdružení (nebo jeho organizační jednotka), jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny, žádost, aby bylo předem informováno o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních (§ 70 odst. 2 zákona č.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4441/2023 Sb. NSS, Místní referendum: účastenství provozovatele hazardních her v řízení ve věcech místního referendaGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 2023, čj. Ars 7/2022-153)

Provozovatel hazardních her v herním prostoru není v řízení o předběžné soudní ochraně ve věci místního referenda [§ 91a odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.], jež se týká omezení provozu hazardních her, osobou zúčastněnou na řízení (§ 34 s. ř.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4440/2023 Sb. NSS, Školství: nestátní školy; pluralita a právo rodičů na alternativu ve vzdělávání; kapacitní důvody jako kritérium regulace vzdělávací soustavyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2022, čj. 10 As 320/2020-58)

I. Omezení plynoucí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a z dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (§ 9 tohoto zákona) se musejí vykládat ústavně konformně…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4439/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištěníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 11. 2022, čj. 34 Az 36/2022-32)

I. Nesplňuje-li rozhodnutí o zajištění (zde podle § 46a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) podmínky zajištění, soud jej pro nezákonnost zruší i tehdy, pokud žalobce nesplnění těchto podmínek v žalobě nenamítal.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4438/2023 Sb. NSS, Daň z příjmů: emise dluhopisů na základě komisionářské smlouvyGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2022, čj. 31 Af 47/2021-71)

Obstará-li komisionář na základě komisionářské smlouvy (§ 2455 a násl. občanského zákoníku) na účet komitenta emisi dluhopisů a obsahem i účelem transakce není poskytnutí úvěru (popř. přenechání zápůjčky) komitentovi ze strany komisionáře,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4437/2023 Sb. NSS, Volba prezidenta republiky: návrh kandidáta skupinou poslanců či senátorůGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2022, čj. Vol 17/2022-26)

Navrhovat kandidáta na prezidenta republiky může nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů jen společně a současně (§ 21 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky). Jakmile je návrh podán, nemohou se k němu připojovat…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4436/2023 Sb. NSS, Státní občanství: osvědčení o státním občanstvíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2022, čj. 3 As 15/2022-42)

Osvědčení o státním občanství vydané dle § 47 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4435/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: podání exekučního návrhu; nezákonný zásahGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2022, čj. 10 As 25/2020-61)

Podání exekučního návrhu správcem daně jako oprávněným podle § 175 odst. 1 daňového řádu, je-li vymáhán daňový nedoplatek, nemůže být zásahem podle § 82 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4434/2023 Sb. NSS, Volba prezidenta republiky: přezkum rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny; břemeno tvrzení a důkazní; kontrola petice; presumpce správnosti údajůGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. Vol 9/2022-38)

I. V řízení o přezkumu rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny podle § 65 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, unese navrhovatel břemeno tvrzení a důkazní tak, že v návrhu označí konkrétní skutečnosti (indicie)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4433/2023 Sb. NSS, Volba prezidenta republiky: podání kandidátní listiny před vyhlášením volbyGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2022, čj. Vol 16/2022-48)

Podání kandidátní listiny před vyhlášením volby prezidenta republiky předsedou Senátu (čl. 56 odst. 8 Ústavy, § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky) nemůže vyvolat žádné právní účinky, neboť jde o úkon učiněný…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4432/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: přípustnost zásahové žalobyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2022, čj. 9 Afs 314/2019-78)

Přípustnosti zásahové žaloby podle § 85 s. ř. s. proti jednání správního orgánu odvíjejícímu se od nicotného rozhodnutí nebrání skutečnost, že určení nicotnosti takového rozhodnutí se žalobce mohl domáhat žalobou podle § 65 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4431/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: právo nakládat se zbožím jako vlastník; převod vlastnického práva ke zbožíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2022, čj. 8 Afs 206/2020-60)

I. Osoba, na niž je převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník podle § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může činit rozhodnutí, která ovlivňují právní situaci zboží, prostřednictvím zmocněnce. V takovém…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4430/2023 Sb. NSS, Hazardní hry: bonusy poskytované provozovatelemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2022, čj. 7 As 184/2022-28)

Pokud účastník hazardní hry uplatňuje bonusy poskytované provozovatelem hazardní hry za registraci k takové účasti, s nimiž ovšem účastník hazardní hry nemůže libovolně disponovat jako s majetkovou hodnotou, nejedná se o přijímání…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4429/2023 Sb. NSS, Kompetenční spory: smlouva o přístupu k poštovní infrastruktuřeGarance

(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 7. 12. 2022, čj. Konf 4/2022-10)

Právní vztah mezi držitelem poštovní licence a jiným poskytovatelem poštovních služeb ze smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, je vztahem soukromého práva. Nabylo-li rozhodnutí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4428/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o jmenování nejvyššího státního zástupceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2022, čj. 6 As 68/2022-70)

I. Jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce vládou je výkonem veřejné správy [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] a správní soudy mají pravomoc tento postup přezkoumávat.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4427/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: nespolehlivý plátce; rozhodování ve věcech „trestního obvinění“; posuzování porušení povinností plátce daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2022, čj. 10 Afs 513/2021-48)

I. Rozhodnutí, že plátce daně z přidané hodnoty je nespolehlivým plátcem (§ 106a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), není rozhodováním ve věcech „trestního obvinění“, spojeným se zárukami spravedlivého procesu a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4426/2023 Sb. NSS, Důchodové pojištění: invalidní důchod pro tzv. invaliditu z mládí; souběžné dávky v invaliditěGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2022, čj. 10 Ads 525/2021-34)

Splnění podmínek pro přiznání tzv. invalidního důchodu z mládí podle § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vylučuje současné přiznání „řádného“ invalidního důchodu podle § 38 a násl. téhož zákona, a to i v případě, že…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4425/2023 Sb. NSS, Pozemní komunikace: souhlas s veřejným užíváním pozemkuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2022, čj. 59 A 15/2021-58)

Souhlas s veřejným užíváním pozemku mohou, vzhledem k důsledku v podobě prakticky trvalého zatížení nemovitosti veřejnoprávním omezením podle § 1132 občanského zákoníku, udělit pouze všichni spoluvlastníci jednomyslně.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4424/2023 Sb. NSS, Volby do zastupitelstev obcí: neplatný průkaz totožnostiGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2022, čj. 64 A 10/2022-70)

Pokud okrsková volební komise umožní hlasovat voliči na neplatný průkaz totožnosti, jedná se sice o porušení § 33 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, avšak jde-li o oprávněného voliče, který splňuje veškeré…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4423/2023 Sb. NSS, Volby do zastupitelstev obcí: volební kampaň; zajištění volebních letáků; bránění v šíření volebních letákůGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 10. 2022, čj. 54 A 78/2022-99)

I. Nezákonným zásahem do svobodné soutěže politických sil dle čl. 22 Listiny základních práv a svobod a do vedení volební kampaně ve smyslu § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, může být i odnětí a zajištění letáků…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4422/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2022, čj. 4 As 110/2022-28)

Rozhodnutí o odmítnutí nahlížení do spisové dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle § 55 odst. 6 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podléhá přezkumné pravomoci správních soudů dle § 4 odst. 1…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4421/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: opravný prostředek proti rozhodnutí o náhradě nákladů řízení ve sporu z veřejnoprávní smlouvyGarance

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2022, čj. 4 Afs 152/2020-41)

Proti rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení podle § 141 odst. 11 správního řádu ve sporu z veřejnoprávní smlouvy není v souladu s § 169 odst. 2 správního řádu a § 10b odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4420/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; duplicitní úročeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 2 Afs 351/2020-32)

Tytéž částky a za totéž období nemohou být duplicitně úročeny jak úrokem dle § 254 odst. 1 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020, tak úrokem dle § 254 odst. 2 daňového řádu. Pokud tedy správce daně přizná daňovému subjektu zvýšený…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4419/2023 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: mobilizace v Ruské federaci; nová žádost o udělení mezinárodní ochranyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2022, čj. 1 Azs 84/2022-61)

I. Částečná mobilizace v Ruské federaci je obecně známou skutečností, která může být relevantním důvodem pro žádost o udělení mezinárodní ochrany (§ 3 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Není však již obecně známou skutečností, jaký…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4418/2023 Sb. NSS, Místní poplatky: poplatek za zhodnocení stavebního pozemkuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 1 Afs 432/2020-74)

Obecně závazná vyhláška obce přijatá podle § 10c odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jež ukládá povinnost uhradit místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku i vlastníkům, kteří za totéž již v minulosti obci…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4417/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: cizinec, který je pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi; povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území; postup ...Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2022, čj. 9 Azs 109/2022-31)

Tvrzení cizince prokazujícího během řízení o správním vyhoštění, že může být osobou dle § 42e odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zakládá povinnost cizinecké policie postupovat tak, aby měl cizinec…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4416/2023 Sb. NSS, Právo na informace: role „společenského hlídacího psa“Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2022, čj. 6 As 188/2021-57)

Pro posouzení, zda žadatel o informaci o platech (§ 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. společenského hlídacího psa (jak stanovil nález Ústavního soudu ze…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4415/2023 Sb. NSS, Česká televize: odvolání členů dozorčí komise Radou České televizeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2022, čj. 4 As 422/2021-73)

Rada České televize není oprávněna odvolat členy dozorčí komise za přiměřeného použití § 6 odst. 2 ve spojení s § 8a odst. 3 větou třetí zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, z důvodu vyslovení vážných výhrad k jejich práci ani z jiných…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4414/2023 Sb. NSS, Vyvlastnění: žádost o zrušení vyvlastněníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2022, čj. 8 As 29/2021-36)

Ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ani žádné jiné ustanovení tohoto či jiného zákona nestanoví jakoukoli lhůtu (či skutečnost), která by časově omezovala právo…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4413/2023 Sb. NSS, Územní plánování: regulativ počtu bytových jednotek v rodinném domě; prvky regulačního plánu v územním plánuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2022, čj. 55 A 35/2022-91) *)

I. Regulativ v podobě maximálního počtu bytových jednotek v rodinném domě překračuje svojí podrobností rámec pro obsah územního plánu stanovený v § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a příloze č. 7…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4412/2023 Sb. NSS, Vodní právo: stanovení emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod; lososové a kaprové vodyGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2021, čj. 51 A 11/2020-142)*)

I. Při nastavování nejvýše přípustné hodnoty emisních limitů a objemu vypouštěných odpadních vod (§ 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve spojení s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4411/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: mezinárodní pomoc při vymáhání finanční pohledávky; převedení přeplatku na úhradu zahraničního nedoplatkuGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2020, čj. 45 Af 34/2017-17)*)

Kontaktní orgán či pověřený správce daně je při vyřizování žádosti o vymáhání finanční pohledávky podle § 17 zákona č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, oprávněn postupovat dle § 154 odst. 2…