Judikatura - Nejvyšší správní soud4538/2023 Sb. NSS, Daň z příjmů: povinnost oznámit bezúplatné nabytí „balíku“ podílových listů jako osvobozený příjemGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2023, čj. 8 Afs 370/2021-43)

Bezúplatný převod (darování mezi manžely) několika podílových listů učiněný na základě jednoho právního titulu, v jeden čas, mezi stejnými osobami a se stejným záměrem, představuje jednorázový převod majetku. Zvýšení majetku na straně…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4537/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: pravomoc rozšířeného senátuGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2023, čj. 6 As 285/2021-48)

Pro založení pravomoci rozšířeného senátu rozhodovat ve věci dle § 17 odst. 1 s. ř. s. je potřebné, aby postoupená věc měla stejný, popřípadě alespoň srovnatelný právní rámec jako věc, v níž byl vysloven právní názor, od něhož se…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4536/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: následky nedodržení doby pro přípravu k jednáníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2023, čj. 6 As 24/2021-30)

Nedodržení nejkratší zákonem stanovené doby 10 dnů, poskytnuté účastníkům řízení pro přípravu k projednání věci samé při nařízeném jednání podle § 49 odst. 1 s. ř. s. nemusí být podle okolností takovou vadou řízení, která mohla mít za…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4534/2023 Sb. NSS, Správní trestání: závaznost pravidel chování pro lyžaře vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS)Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2023, čj. 2 As 275/2020-35)

Pravidla chování pro lyžaře vydaná Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) nejsou právně závazným předpisem a není ani patrné, že by v prostředí České republiky nabyla povahu obyčejového práva. Jejich dodržování však obvykle směřuje…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4533/2023 Sb. NSS, Správní řízení: systémová podjatostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2023, čj. 6 As 52/2023-127)

I. Východiskem pro výklad pojmu systémové podjatosti jsou i po novele § 14 odst. 2 správního řádu provedené zákonem č. 176/2018 Sb. (tj. ve znění účinném od 1. 11. 2018) závěry rozšířeného senátu vyjádřené v usnesení ze dne 20. 11. 2012,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4532/2023 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: povinnosti řidiče při zařazování z připojovacího do průběžného jízdního pruhuGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2023, čj. 9 As 181/2023-31)

Povinnost řidiče jedoucího v průběžném jízdním pruhu zařazovat se na konci pruhu, který přestal být průběžný, upravenou v § 12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nelze bez dalšího přenášet na řidiče…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4531/2023 Sb. NSS, Finanční arbitr: kompetence k rozhodování o určovacích návrzíchGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2023, čj. 6 Afs 161/2022-36)

Do kompetence finančního arbitra (§ 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi) spadá řešení všech sporů mezi spotřebitelem a zákonem vymezenými osobami/institucemi, vzniklých ze smluvních vztahů vyjmenovaných v citovaném…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4530/2023 Sb. NSS, Správní trestání: hodnocení závažnosti přestupku řidiče při ukládání trestu provozovateli vozidlaGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2023, čj. 8 As 79/2022-30)

Při ukládání správního trestu provozovateli vozidla za přestupek podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, správní orgán přihlíží i k individuální závažnosti konkrétního přestupku, vyplývající ze…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4529/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: výzva k odstranění vad oznámení o změně zaměstnavateleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2023, čj. 4 Azs 124/2023-34)

Pokud oznámení o změně zaměstnavatele podle § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, obsahuje odstranitelné vady, je správní orgán povinen dle § 154 ve spojení s § 37 odst. 3 správního řádu držitele…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4528/2023 Sb. NSS, Požární ochrana: oprávnění k provádění revize spalinových cest plynových spotřebičůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2023, čj. 2 As 82/2023-49)

I. Ustanovení § 45 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se vztahuje i na revizi spalinových cest spotřebičů na plynná paliva.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4527/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: povaha a závaznost sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavateleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2023, čj. 9 Azs 177/2023-25)

I. Sdělení o změně zaměstnavatele dle § 42g odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je úkonem, na který se aplikuje část čtvrtá správního řádu.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4526/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: doktrína esenciálních výdajůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2023, čj. 5 Afs 91/2022-48)

Použití doktríny esenciálních výdajů nemůže mít v případě daně z přidané hodnoty místo, a to s ohledem na princip nároku na odpočet daně (§ 72 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě přidané hodnoty totiž nemusí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4525/2023 Sb. NSS, Vyvlastnění: inhibitorium jako omezení ve smluvní volnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2023, čj. 6 As 204/2023-42)

Generální inhibitorium [§ 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti], spjaté s doručením vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce a dopadající na veškerý majetek povinného včetně nemovitostí,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4524/2023 Sb. NSS, Autorský zákon: zvýšení sazby autorské odměnyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2023, čj. 2 As 309/2021-110)

Ustanovení § 98f odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění účinném do 4. 1. 2023, ukládá správnímu orgánu prověřit zvýšení nové zamýšlené sazby autorské odměny nad původní sazbu…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4523/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: posouzení existence důvodného nebezpečí závažného narušení veřejného pořádku u osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobodyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2023, čj. 2 Azs 285/2022-57)

To, zda u osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody je důvodné nebezpečí, že by mohla závažným způsobem narušit veřejný pořádek ve smyslu § 87e odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České…