Judikatura - Nejvyšší správní soud4515/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: žádost o nové posouzení důvodů neudělení dočasné ochrany jako řádný opravný prostředekGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2023, čj. 5 Azs 39/2023-24)

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza podle § 180e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterou cizinec podal poté, co byl informován o důvodech neudělení dočasné ochrany s odkazem na § 56 odst. 1 písm.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4514/2023 Sb. NSS, Shromažďovací právo: forma shromáždění; povinnost úřadu poskytnout svolavateli pomocGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2023, čj. 6 As 99/2022-80)

I. Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, může mít formu shromáždění osob ve vozidlech, včetně pohybujícího se konvoje vozidel, jsou-li splněny znaky shromáždění.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4513/2023 Sb. NSS, Územní samospráva: rozsah samostatné působnosti obce při vydávání obecně závazné vyhláškyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2022, čj. 3 As 357/2020-74)

I. Při posouzení, zda obecně závazná vyhláška nevykročila mimo rámec samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) je nutné zvážit nejen předmět úpravy vyhlášky (tj. jaké činnosti reguluje), ale i cíl této…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4512/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: stanovení kauce; přezkum nabídky a nabídkové ceny při určení správné výše kauceGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2023, čj. 62 Af 25/2022-119)

I. Kauce podle § 255 odst. 1 věty první zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, může být stanovena pouze z nabídkové ceny obsažené v nabídce, která je myšlena vážně, motivována zájmem dodavatele v zadávacím řízení uspět…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4511/2023 Sb. NSS, Doprava: právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidelGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 6. 2023, čj. 30 A 31/2023-44)

Právní vztah založený na osvědčené existenci pohledávky žadatele o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel za osobou, která je vlastníkem (provozovatelem) vozidla, jehož registrační značku žadatel v žádosti označí, je právním zájmem…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4510/2023 Sb. NSS, Shromažďovací právo: rozpuštění shromáždění jako faktický úkon; sdělení důvodů rozpuštění; nerespektování pokynů zástupce úřaduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2023, čj. 8 As 334/2021-34)

I. Rozpuštění shromáždění podle § 12 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění účinném od 1. 11. 2016, má povahu faktického úkonu správního orgánu, proti kterému se lze bránit zásahovou žalobou podle § 13 téhož zákona…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4509/2023 Sb. NSS, Cla: praxe celních orgánů při sazebním zařazování určitého typu zboží; interní stanoviska; závazné informace o sazebním zařazeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2023, čj. 10 Afs 281/2022-38)

I. Při celním zařazení dovezeného zboží podle kombinované nomenklatury [příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku] je potřeba rozlišovat mezi situací, kdy se správní orgán…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4508/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: převod práva nakládat se zbožím jako vlastníkGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2023, čj. 9 Afs 214/2022-77)

Při posouzení převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník (§ 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty) se má typicky zkoumat, zda…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4507/2023 Sb. NSS, Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: zákaz výkonu činnosti ve prospěch politické strany nebo hnutí; propuštění ze služebního poměruGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2023, čj. 8 As 3/2021-45)

I. V zákazu vykonávat činnost ve prospěch politické strany nebo politického hnutí obsaženém v § 47 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nelze spatřovat nepřiměřený zásah do základního práva…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4506/2023 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: hledisko průměrného spotřebitele; zákaz uvedení na trh, distribuce nebo použití výrobků z důvodu používání nekalé obchodní praktiky; klamavé ...Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2023, čj. 10 As 313/2022-54)

I. Pokud Česká obchodní inspekce ukládá prodávajícímu zákaz uvedení na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobků do zjednání nápravy podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4505/20235 Sb. NSS, Daň z příjmu právnických osob: využití transakce s širším předmětem pro stanovení referenční ceny při úpravě základu daněGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2023, čj. 10 Afs 257/2022-60)

Správce daně může při úpravě základu daně podle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pro stanovení referenční ceny využít jako nezávislou transakci i takovou transakci, která má širší předmět než řízená transakce. Taková…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4504/2023 Sb. NSS, Ochrana zvířat proti týrání: nařízení předběžné náhradní péčeGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 5. 2023, čj. 63 A 4/2023-48)

Rozhodnutí o předběžné náhradní péči o týrané zvíře (§ 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) není rozhodnutím předběžné povahy ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s., a proto na něj kompetenční výluka nedopadá.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4503/2023 Sb. NSS, Vězeňská služba: označování zákazu kouření; vystavování účinkům pasivního kouření a nedůstojné či nefunkční hygienické zařízení ve vězeňské celeGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 2. 2023, čj. 55 A 16/2022-121)1)

I. Ředitel věznice není povinen označovat jednotlivé prostory věznice grafickou značkou „Kouření zakázáno“ ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4502/2023 Sb. NSS, Soudy a soudci: postup při výběru justičních kandidátůGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2022, čj. 55 A 26/2022-9)1)

Postup při výběru justičních kandidátů (§ 112 až § 115 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů) není výkonem veřejné správy. Při realizaci výběrového řízení vystupuje stát jako budoucí zaměstnavatel,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4501/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: práva žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnostiGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2022, čj. 10 A 98/2021-45)1)

Žadatel o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti má i podle právní úpravy obsažené v § 170d zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, právo na poskytnutí průkazu žadatele o tento status a na poskytnutí…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4500/2023 Sb. NSS, Územní řízení: účastenství ekologických spolkůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2023, čj. 4 As 33/2023-26)

Spolkům, jejichž předmětem činnosti je ochrana přírody a krajiny, náleží podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (tj. ve znění účinném od 1. 1. 2018), postavení účastníka…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4499/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: vyřazení cizince označeného za nežádoucí osobu v důsledku uloženého trestu vyhoštění z evidence nežádoucích osobGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2023, čj. 10 As 363/2020-80)

Je-li cizinec označen za nežádoucí osobu na základě pravomocného rozhodnutí soudu o trestu vyhoštění z území [§ 154 odst. 3 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky] a v důsledku toho veden v evidenci…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4498/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: aktivní legitimace dopravce k podání žaloby proti rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2023, čj. 5 As 116/2021-111)

K žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věci žádosti provozovatele dráhy o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části ve smyslu § 23c zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, je dle § 65 odst. 1 s. ř. s. aktivně…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4497/2023 Sb. NSS, Zaměstnanost: prominutí zmeškání lhůty k podání žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2023, čj. 9 Ads 63/2023-29)

Nedodržení lhůty k podání žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78a odst. 4 věty první zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, lze prominout postupem dle § 41 správního řádu.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4496/2023 Sb. NSS, Školství: povinnost veřejné vysoké školy vydat doklady o absolvování studia s aktuálními osobní údaji absolventa po provedené změně pohlavíGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 18. 4. 2023, čj. 60 A 76/2021-89)

Veřejná vysoká škola je na základě analogické aplikace § 4 odst. 6 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, povinna vydat na žádost svému absolventovi vysokoškolský diplom a jeho dodatek [jakožto doklady o absolvování…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4495/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: poučení o možnosti podat žalobu proti sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavateleGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 4. 2023, čj. 43 A 108/2022-47)

I. Správní žaloba proti sdělení podle § 42g odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je opravným prostředkem podle čl. 8 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU. Povinností vnitrostátního…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4494/2023 Sb. NSS, Léčiva: dovoz léčivých přípravků ze třetí země bez povoleníGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2023, čj. 18 Ad 7/2022-79)

I. Pro závěr, že se osoba dopustila přestupku podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, neboť ze třetí země dovezla léčivé přípravky bez povolení podle § 62 odst. 1 nebo § 77 odst. 1 písm. i) uvedeného zákona,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4493/2023 Sb. NSS, Telekomunikace: spory o změnu smlouvy o přístupu k poštovní infrastruktuřeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2023, čj. 3 As 374/2021-63)

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu nemůže rozhodovat dle § 36a odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, spory o změnu již uzavřené smlouvy o přístupu k prvkům poštovní infrastruktury a k zvláštním službám související…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4492/2023 Sb. NSS, Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; osoba vykonávající dohled nad nezletilým dítětem jako účastník dopravní nehodyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2023, čj. 8 As 14/2021-35)

V situaci, kdy se dopravní nehody účastní nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, je zpravidla účastníkem dopravní nehody ve smyslu § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, i osoba vykonávající…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4491/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: vědomá účast na daňovém podvoduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2023, čj. 8 Afs 201/2021-74)

K prokázání vědomé účasti na podvodu na DPH postačí, zjistí-li správce daně řadu nepřímých indicií, které ve svém souhrnu prokazují, že se daňový subjekt podvodu na DPH účastnil a že o tom musel vědět. Správce daně však nemusí prokázat, že…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4490/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: předpis místního poplatku bez formálního vyměřeníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2023, čj. 5 Afs 261/2018-69)

Předpis místního poplatku bez jeho formálního vyměření je možný pouze v případě úhrady místního poplatku ve lhůtě splatnosti a ve správné výši poplatníkem, který splnil ohlašovací povinnost (§ 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4489/2023 Sb. NSS, Sociálně-právní ochrana dětí: příspěvek na výkon pěstounské péče; dohoda o výkonu pěstounské péče; postavení osoby pečující; rodičovská odpovědnostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2023, čj. 6 Ads 257/2022-26)

I. Nárok obecního úřadu obce s rozšířenou působností na státní příspěvek na výkon pěstounské péče (§ 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) je vázán na trvání dohody o výkonu pěstounské péče (§ 47b téhož zákona).

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4488/2023 Sb. NSS, Přestupky: přerušení běhu promlčecí dobyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2023, čj. 8 As 295/2021-35)

Účinky spočívající v přerušení běhu promlčecí (prekluzivní) doby má rozhodnutí, jímž byl obviněný uznán vinným [§ 32 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], nehledě na to, že bylo později…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4487/2023 Sb. NSS, Správní řízení: pravomoc osoby dočasně pověřené řízením ústředního správního úřadu k rozhodnutí o rozkladuGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2023, čj. 8 A 36/2021-31)

Pravomoc rozhodovat o rozkladu má pouze osoba uvedená v § 152 odst. 2 správního řádu, tedy ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Osoba dočasně pověřená řízením ústředního správního úřadu má takovou pravomoc obecně pouze…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4486/2023 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: lhůta pro rozhodnutí o žádosti o opětovné posouzení důvodů zajištěníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2023, čj. 62 Az 5/2023-21)

Jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany zajištěný v zařízení pro zajištění cizinců požádá o opětovné posouzení důvodů zajištění podle § 46a odst. 10 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je třeba o jeho žádosti rozhodnout podle § 46a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4485/2023 Sb. NSS, Služební poměr: souběh nároku na odbytné a odchodnéGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2022, čj. 15 Ad 7/2020-34)

Souběh nároku na odbytné podle § 72 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a nároku na odchodné podle § 115 odst. 1 téhož zákona je možný, neboť jde o dva samostatné, jiný účel naplňující nároky, jejichž kumulaci zákonodárce v…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4484/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: procesní legitimace osoby zúčastněné na řízení k podání kasační stížnosti proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu či zastavení řízeníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2023, čj. 6 As 105/2021-72)

Osoba zúčastněná na řízení (§ 34 s. ř. s.) nemá aktivní procesní legitimaci k podání návrhu na přezkum rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, kterým se odmítá návrh nebo zastavuje řízení. Kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4483/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí správního orgánu o určení neplatnosti doručeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2023, čj. 8 As 166/2021-39)

Usnesení, jímž správní orgán rozhoduje o určení neplatnosti doručení podle § 24 odst. 2 správního řádu, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., pokud je doručovanou písemností příkaz.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4482/2023 Sb. NSS, Územní samospráva: správa majetku hlavního města Prahy městskou částíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, čj. 1 As 278/2021-25)

Správa majetku hlavního města Prahy svěřená jejím městským částem se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Byť jde o…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4481/2023 Sb. NSS, Spotřební daně: legislativní chyba při transpozici směrnice; malý nezávislý pivovar; spolupráce malých pivovarůGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2023, čj. 4 Afs 102/2022-41)

Slovo „nezávislých“ uvedené v § 82 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, představuje legislativní chybu při transpozici věty druhé čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4480/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: právo rodinných příslušníků občanů České republiky na přechodný pobyt; obrácená diskriminaceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2023, čj. 3 Azs 271/2022-26)

I. Právo na přechodný pobyt na území podle § 15a odst. 2 písm. a) bodu 1 ve spojení s § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 1. 8. 2021, může nabýt i cizinec, který na území…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4479/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: k povinnosti přerušit řízení a vyčkat rozhodnutí Soudního dvora o stejné právní otázceGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2023, čj. 3 Azs 275/2022-28)

Správní soud, v řízení před nímž vyvstane otázka výkladu unijního práva dle druhého pododstavce čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, tedy je soudem, jehož rozhodnutí lze napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, nemá…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4478/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: lhůta pro vyměření úroku z prodlení s úhradou celního dluhu; lhůta pro předepsání úroku z posečkáníGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2023, čj. 2 Afs 24/2019-36)

I. Výše úroku z prodlení dle § 281 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, a lhůta, v níž je možné jej vyměřit, jsou otázkami hmotněprávními, a není-li stanoveno jinak, řídí se předpisy platnými v době vzniku celního dluhu. Celní úřad byl…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4477/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: opožděné uplatnění smluvní pokuty jako podstatná změna závazku ze smlouvyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 8 Afs 157/2021-35)

Uplatnění smluvní pokuty s významným časovým odstupem od chvíle, kdy zadavatel mohl smluvní pokutu uplatnit poprvé, zpravidla způsobí podstatnou změnu závazku na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4476/2023 Sb. NSS, Zaměstnanost: osoba zdravotně znevýhodněnáGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 9 Ads 102/2022-38)

Posuzování otázky, zda je konkrétní osobu možné považovat za zdravotně znevýhodněnou dle § 67 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nelze podřadit pod žádnou z věcí uvedených v § 31 odst. 2 s. ř. s. Z tohoto důvodu o ní v řízení…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4475/2023 Sb. NSS, Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, čj. 10 As 101/2021-56)

Při posuzování míry podobnosti mezi dvěma označeními podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, se hodnotí rozlišovací způsobilost (distinktivita) starší a nově zapisované ochranné známky ve dvou krocích.…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4474/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: zajištění přístupu ke stavběGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2023, čj. 6 As 2/2022-44)

I. Dopravní dostupností a obslužností stavby se stavební úřad musí zabývat nejen v územním, ale i ve stavebním řízení, v němž má povinnost ověřit, zda je zajištěn příjezd ke stavbě [§ 111 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4473/2023 Sb. NSS, Řízení před soudem: věci sociální péče; přijatelnost kasační stížnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2023, čj. 4 Ads 45/2023-24)

I. Rozhodnutí o dávkách dle § 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, lze podřadit pod věci sociální péče ve smyslu § 31 odst. 2 s. ř. s.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4472/2023 Sb. NSS, Soudní exekutoři: jmenování do exekutorského úřaduGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2023, čj. 3 As 123/2021-41)

I. V řízení o návrhu na jmenování exekutora do exekutorského úřadu, vedeném dle § 10 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, se rozhoduje pouze o právech úspěšného účastníka předcházejícího výběrového…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4471/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: souhlasy vydávané stavebním úřadem; lhůta pro zahájení přezkumného řízení; lhůta pro vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2023, čj. 6 As 392/2021-40)

Na zahájení přezkumného řízení, jehož předmětem je souhlas vydávaný stavebním úřadem podle § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se vztahuje pouze objektivní lhůta 1 roku ode dne,…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4470/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: zohlednění přeplatků při výpočtu úroků z prodleníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2022, čj. 1 Afs 164/2022-37)

Správce daně je dle § 154 odst. 4 daňového řádu povinen při výpočtu úroků z prodlení zohlednit ke konkrétní námitce daňového subjektu i přeplatky na jiných daňových účtech vedených u jiného správce daně.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4469/2023 Sb. NSS, Daňové řízení: předběžná otázka; vázanost rozhodnutím v trestní věciGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2023, čj. 6 Afs 125/2021-56)

Předběžná otázka, kterou je správce daně ve smyslu § 99 odst. 1 daňového řádu vázán, je charakterizována následujícími znaky: a) jde o otázku, jejíž vyřešení je nezbytné pro rozhodnutí ve věci, b) tato otázka není přímo předmětem řízení, c)…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4468/2023 Sb. NSS, Územní a stavební řízení: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a krajinyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2023, čj. 9 As 193/2022-35)

Pokud bylo řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pravomocně skončeno rozhodnutím do 31. 12. 2017 a po 1. 1. 2018 bylo toto rozhodnutí zrušeno správním soudem, je třeba otázku účastenství občanského…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4467/2023 Sb. NSS, Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podáníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2023, čj. 2 Afs 395/2020-55)

Struktura datové zprávy obsahující kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je uspořádání obsahu, tedy údajů, které je plátce povinen sdělit. Pravidla určující strukturu mají…

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4466/2023 Sb. NSS, Volba prezidenta republiky: neplatnost části volby; neplatnost hlasování; úprava a vyhlášení zápisu o výsledku hlasováníGarance

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2023, čj. Vol 100/2023-74)

I. V řízení podle § 90 odst. 5 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud rozhodnout nejen o neplatnosti volby prezidenta republiky jako celku, ale též o neplatnosti jakékoli části volby, a to v závislosti na povaze zjištěného porušení zákona.…