Input:

335/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 335/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2017,
kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se odstavce 1 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
2. V § 1 odst. 1 se za slovo „vzorky“ vkládají slova „pro účely agrochemického zkoušení“.
3. V § 1 odst. 2 se za slovo „Vzorek“ vkládají slova „pro agrochemické zkoušení zemědělských půd“.
4. V § 1 odst. 3 se za slovo „Plocha“ vkládají slova „a hloubka“ a za slova „odběr jednoho vzorku“ se vkládají slova „agrochemického zkoušení zemědělských půd“.
5. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Monitoring zemědělských půd je tvořen sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti 25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav“) provádí odběr půdních vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech, a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře. Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní vzorky z každého horizontu.
(5) Hloubka odběru půdních vzorků pro účely monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kultury
a) u orné půdy se vzorky odebírají z ornice z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky 35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi horizonty se z odběru vylučuje,
b) u trvalých travních porostů se odběr provádí odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zeminy se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až 25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,
c) u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,
d) u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních 10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky 11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.
(6) Podrobnosti metod odběru vzorků ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.“.
6. Ve skupinovém nadpisu nad § 2 se slovo „agrochemické“ zrušuje.
7. V § 2 odst. 1 se za slovo „vzorcích“ vkládají slova „pro agrochemické zkoušení zemědělských půd“.
8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „součtovou metodou“.
9. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, železa, boru a molybdenu.
(3) V půdních vzorcích z vybraných zájmových oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se výběrově stanovují parametry charakterizující organickou hmotu