Input:

č. 8/1962 Sb. rozh., Garance

č. 8/1962 Sb. rozh.
Regres Štátnej poisťovne v prípade vyplatenej náhrady v poistení zákonnej zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla (§ 6 vyhl. č. 38/1957 Ú. l.).
(Rozhodnutie Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 31. januára 1961, 7 C 21/60).
Žalujúca Štátna poisťovňa sa domáhala regresom podľa § 6 vyhl. č. 38/1958 Ú. l. vyplatenej náhrady v poistení zákonnej zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla, a to: na žalovanom v prvom rade ako na šoférovi nákladného auta, na žalovanom v druhom rade ako závozníkovi, na obidvoch ako zamestnancoch, ktorí spôsobili škodu v opilosti, ďalej na žalovanom v treťom rade ako na riaditeľovi podniku, v prevádzke ktorého auto bolo, a na žalovanom v štvrtom rade ako na zamestnávateľovi žalovaných v prvom až treťom rade. Žalobou uplatnený nárok reprezentoval náhradu poškodeným, a to pozostalým po nebohom zamestnancovi žalovaného v štvrtom rade, ktorý pri havárii zavinenej žalovanými v prvom až treťom rade zahynul.
Okresný súd vyhovel žalobe proti žalovaným v prvom, druhom a štvrtom rade, ktorých uznal povinnými solidárne zaplatiť žalujúcemu účastníkovi sumu reprezentujúcu vyplatenú náhradu; proti žalovanému v treťom rade žalobu zamietol.
Proti tomuto rozsudku nebol podaný opravný prostriedok.
Z odôvodnenia:
Súd zistil z trestných spisov, že žalovaní v prvom až treťom rade boli uznaní trestným činom podle § 222 ods. 1 tr. z., a to žalovaný v prvom rade, že ako šofér riadil voz v podnapilom stave, žalovaný v druhom rade z toho dôvodu, že v podnapilom stave rušil vo vedení nákladného vozidla vodiča a žalovaný v treťom rade z toho dôvodu, že dovolil v podnapilom stave viesť vozidlo žalovaným v prvom a druhom rade a že trpel, aby pokračovali v jazde v podnapilom stave. Žalovaní I - III vedeli o tom, že sa na vozidle vezie neb. zamestnanec žalovaného v štvrtom rade a svojím konaním zapríčinili škodu na vozidle a smrť tomuto zamestnancovi.
Na základe takto zisteného skutkového stavu a vzhľadom na ustanovenie § 92 o. s. p. dospel súd k týmto záverom:
Za vyplatenú náhradu v poistení zákonnej zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla má poisťovňa regres podľa § 6 vyhl. č. 38/1957 Ú. l. voči osobe užitej v prevádzke, tj. zamestnancovi (členovi) organizácie (šoférovi, závozníkovi). Poisťovňa uplatní tento regres podľa zásad