Input:

č. 7/1962 Sb. rozh., Garance

č. 7/1962 Sb. rozh.
Odpovědnost zaměstnavatele za úraz, který se přihodil funkcionáři ROH.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 6. července 1961, 11 Co 308/61).
Okresní soud v Kroměříži mezitímním rozsudkem uznal žalobní nárok na náhradu škody z pracovního poměru co do základu zcela opodstatněný, když dospěl k závěru, že úraz, který žalobce při jízdě na motocyklu jako zvolený předseda dílenského výboru ROH na zasedání ZV ROH ze dne 24. 8. 1959 utrpěl, je úrazem pracovním, který žalobce utrpěl v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání.
Tento rozsudek napadl žalovaný podnik odvoláním, v němž v podstatě uvádí, že nejde o úraz pracovní, protože k němu nedošlo v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání žalobce a ani v provozu žalovaného podniku. Navrhl proto, aby napadený rozsudek byl změněn tak, že žaloba není co do základu opodstatněna.
Žalobce naproti tomu tomu v odpovědi na odvolání poukazoval na to, že k úrazu žalobce došlo ve vzdálenosti necelých 100 m od kancelářské budovy žalovaného podniku, že žalobce cestou, při níž došlo k jeho úrazu konal v zájmu žalovaného podniku, se souhlasem vedoucího provozovny a v pracovní době a navrhl proto, aby napadený rozsudek byl potvrzen.
Rovněž zástupce krajského prokurátora navrhl potvrzení napadeného rozsudku, a to z toho důvodu, že soud prvního stupně správně vyložil pojem pracovního úrazu utrpěného žalobcem v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání.
Krajský soud v Brně rozsudek prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek i řízení jemu předcházející a neshledal odvolání důvodným. Odvolatel nezastává správné stanovisko když tvrdí, že nejde o pracovní úraz, protože k úrazu nedošlo v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání žalobce. Takovýto výklad ust. § 1 zák. č. 58/1956 Sb.1 by odporoval smyslu a účelu citovaného zákona a byl by v rozporu i s usnesením IV. všeodborového sjezdu o postavení závodních výborů základních organizací ROH (zákon čís. 37/1959 Sb.).
Není jediným ani hlavním kritériem při výkladu pojmu "přímá souvislost s výkonem zaměstnání" pouhá okolnost, zda k úrazu došlo při výkonu zaměstnání a v místní a časovou souvislosti s výkonem tohoto zaměstnání. Hlavním a nejdůležitějším kriteriem při výkladu tohoto pojmu, došlo-li k úrazu zaměstnance nikoliv sice při výkonu jeho zaměstnání, ale při