Input:

č. 49/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 49/1954 Sb. rozh. obč.
Podmínky pro povolení uzavření manželství nezletilci staršímu 16 let.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 25. září 1953,11 Co 449/53.)
Lidový soud ve Svitavách zamítl návrh nezletilé starší 16 let o povolení uzavřít manželství, poněvadž pro to neshledal závažné příčiny.
Krajský soud ke stížnosti otce nezletilé usnesení lidového soudu změnil tak, že nezletilé povolil uzavřít sňatek s jejím snoubencem.
Z odůvodnění:
Prvý soud zamítl žádost nezletilé o povolení uzavřít manželství s jejím snoubencem maje za to, že pravděpodobné těhotenství nezletilé a okolnost, že její snoubenec nemá rodičů a nemá proto kdo pečovat o jeho domácnost, není závažnou příčinou ve smyslu § 11 zákona o právu rodinném.
Stížnost je důvodná.
První soud rozhodoval toliko na podkladě zamítavého stanoviska úřadovny ochrany mládeže, která poukazovala na to, že snoubenec má být povolán k výkonu základní vojenské služby, aniž by – jak bylo jeho povinností – vyšetřil všechny další rozhodné okolnosti, z nichž by bylo možno si učinit představu o povaze, vlastnostech, duševní a tělesné vyspělosti obou snoubenců. Tento nedostatek krajský soud odstranil tím, že provedl další šetření. Ze zpráv závodních rad podniků, u nichž jsou oba snoubenci zaměstnáni, zjistil, že snoubenka má dobrý poměr k práci i k lidově demokratickému zřízení, nemá neomluvených absencí, pracuje ve sboru závodních hasičů a v Červeném kříži a vydělává průměrně měsíčně 1000 Kčs. Snoubenec je vzorným pracovníkem, plní normu na 170% a je jedním z nejlepších funkcionářů ČSM.
Smyslem a účelem ustanovení § 11 zákona o právu rod. je, aby bylo zabráněno uzavírání manželství osobám duševně a tělesně nevyspalým. U osob mladších 18 let nelze zpravidla předpokládat, že budou s plnou odpovědností chápat společenský význam manželství a že z jejich maželství se zrodí zdravé potomstvo. Zásadně proto není společensky žádoucí uzavírání takových předčasných manželství podporovat. I zákon však připouští z této zásady výjimky ze závažných příčin. Jestliže oba snoubenci jsou tělesně a duševně vyspělí a svým poměrem k práci, k