Input:

č. 48/1963 Sb. rozh., Garance

č. 48/1963 Sb. rozh.
Byl-li upraven styk rodiče, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy a výživy tak, že je oprávněn stýkat se s dítětem po dobu jednoho měsíce o hlavních školních prázdninách po předchozí dohodě s matkou dítěte, je matka dítěte povinna nahradit otci škodu vzniklou mu tím, že otec podnikl jejím zaviněním zbytečnou cestu za účelem převzetí dítěte.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 26. října 1962, 5 Co 47/62)
Okresní soud v Prostějově zamítl žalobu, kterou se žalobce dožadoval po žalované náhrady cestovních výloh za jízdu vykonanou dne 20. 7. 1961 do Prostějova za účelem převzetí nezl. dítěte účastníků pro prázdninový pobyt žalobce. Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že dohody mezi žalobcem a žalovanou o tom, který měsíc nezletilá stráví u žalobce jako svého otce o hlavních školních prázdninách, dosaženo nebylo a takovou dohodou není ani ultimativní požadavek žalobce, který vyžadoval odpověď žalované na jeho dopis do 12. 5. 1961.
Tento rozsudek napadl žalobce odvoláním, ve kterém soudu prvního stupně vytýkal neúplnost skutkového zjištění, nesprávné právní posouzení a navrhoval, aby napadený rozsudek byl změněn tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 807,50 Kčs s přísl. do 15 dnů pod exekucí.
Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k doplnění řízení a k novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Soud prvního stupně se mýlí, domnívá-li se, že šlo o jakýsi ultimativní požadavek žalobce a že neodpověděla-li žalovaná na tento požadavek, nedošlo mezi účastníky k dohodě o tom, který měsíc o hlavních školních prázdninách si žalobce bude moci nezletilou vzít k sobě na prázdniny.
Z opatrovnického spisu odvolací soud zjistil, že usnesením krajského soudu v Brně byl styk žalobce s nezletilou upraven tak, že žalobce jako otec je oprávněn stýkat se s nezletilou po dobu 1 měsíce o hlavních školních prázdninách po předchozí dohodě se žalovanou matkou dítěte ohledně určení měsíce styku. V odůvodnění svého rozhodnutí pak krajský soud uvedl mimo jiné, že bude na rodičích, aby dohodou, která by brala ohled na případný pobyt nezletilé v pionýrském táboře a možnost dovolené obou účastníků, si určili, který měsíc o hlavních školních prázdninách bude nezletilá u otce. Kdyby se rodiče mimo očekávání na určení styky (zda styk s otcem se má uskutečnit v červenci nebo srpnu toho každého roku) nedohodli, pak by k návrhu některého z nich tento měsíc musel určit soud.
Jestliže tedy žalobce na základě tohoto rozhodnutí krajského soudu se obrátil dne 12. 4. 1961 na