Input:

č. 39/1961 Sb. rozh., Garance

č. 39/1961 Sb. rozh.
Skutečná škoda, kterou má zaměstnanec nahradit v případě ztráty předmětů svěřených mu podle § 5 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb., je omezena na skutečnou újmu, která nastala na majetku podniku a nelze do ní zahrnovat ušlý zisk (§ 6 odst. 1); skutečnou škodou se rozumí běžná cena (§ 8 věta druhá), tj. zpravidla státní maloobchodní cena, anebo tzv. spotřebitelská cena. Jestliže hodnota věci není určena ve státní maloobchodní ceně, zjistí se skutečná hodnota tak, že se k pořizovacím nákladům připočte daň z obratu. Nelze-li ani tak hodnotu předmětu zjistit, určí soud výši náhrady škody volným uvážením (§ 94 o. s. ř.).
Skutečná škoda se takto hradí v plné výši u nových předmětů, kdežto u starších předmětů se tato hodnota sníží o hodnotu představující skutečné opotřebení nebo jiné znehodnocení.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. prosince 1960, 2 Cz 121/60)
Lidový soud v Ostravě vyhověl žalobě podniku na náhradu škody vzešlé ztrátou nástrojů svěřených žalovanému zaměstnanci, když zjistil, že žalovaný převzal na písemné potvrzení nízkofrekvenční milivoltmetr, RLC můstek, a vysokofrekvenční elektronkový voltmetr, jejichž hodnota představuje přisouzenou částku a že tyto přístroje se nedostaly zpět do dispozice podniku. Přitom soud prvé stolice rozhodoval před účinností zákona č. 71/1958 Sb., tedy podle obecných předpisů o náhradě škody.
Krajský soud v Karlových Varech potvrdil rozsudek soudu prvé stolice. Přitom rozhodoval již v době účinnosti zákona č. 71/1958 Sb. a jeho ustanovení na tento případ použil vzhledem k § 19 odst. 1 cit. zák. vedl, že jde o odpovědnost za svěřené předměty ve smyslu § 5 cit. zák., kdy zaměstnance stíhá povinnost nahradit celou škodu jako u nových předmětů, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem bývalého krajského soudu v Karlových Varech byl porušen zákon.
Odůvodnění:
V řízení nebyla především přesně zjištěna výše škody. Podle § 6 odst. 1, podle § 8 věta první a druhá zák. č. 71/1958 Sb. je zaměstnanec povinen nahradit skutečnou škodu. Skutečnou škodou se obecně myslí zmenšení hodnoty majetku podniku (srov. důvodovou zprávu k