Input:

č. 29/1963 Sb. rozh., Garance

č. 29/1963 Sb. rozh.
Smlouva o hmotné odpovědnosti zaniká přeřazením v práci. Tak je tomu zejména tehdy, když prodavačka v prodejně s tzv. pultovým způsobem prodeje je přeřazena do funkce zástupkyně vedoucího prodejny průmyslového zboží s volným výběrem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 20. dubna 1962, 6 Co 177/62.)
Žalovaná byla zaměstnána u žalovaného podniku jako prodavačka v prodejně s tzv. pultovým způsobem prodeje. Dne 29. července 1961 byla přeřazena do funkce zástupkyně vedoucího prodejny průmyslového zboží s volným výběrem; nová smlouva o hmotné odpovědnosti s ní nebyla uzavřena.
Ve dnech 18. října až 6. listopadu 1961 byla provedena na prodejně inventarizace a zjištěno manko ve výši 9644 Kčs. Po projednání se závodním výborem ROH a žalovanou určilo vedení žalujícího podniku výši škody připadající na žalovanou částkou 3791 Kčs. Poněvadž žalovaná odmítla tuto částku zaplatit, uplatnil žalující podnik nárok na její zaplacení žalobou u soudu.
Okresní soud v Liberci zamítl žalobu s tím, že odpovědnost žalované nelze dovodit ze smlouvy o hmotné odpovědnosti vztahující se k prodejně s tzv. pultovým způsobem prodeje.
Krajský soud v Ústí n. L. rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Již ve směrnici pléna Nejvyššího soudu Pls 2/61, uveř. pod č. 64/61 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR bylo uvedeno, za jakých podmínek může dojít ke zrušení smlouvy o hmotné odpovědnosti.
Při zodpovězení této otázky nutno vyjít především z povahy smlouvy o hmotné odpovědnosti. Tak jako vznik smlouvy o hmotné odpovědnosti je právně spjat s pracovní smlouvou a vznik obou je vázán na určité hmotně právní podmínky, tak i ke zrušení smlouvy o hmotné odpovědnosti může dojít buď za splnění obecných podmínek zániku pracovního poměru (srov. rozhodnutí č. 27/60 Sbírky rozhodnutí čs. soudů), přičemž vedle toho má být - nemá-li se podnik dostat do situace důkazní nouze - provedena inventarizace při předání funkce, a to ke dni odevzdání funkce, anebo musí být splněny podmínky přeřazení v práci (srov. shora cit. směrnici pléna).
V souzené věci šlo nepochybně o přeřazení v práci, když žalovaná, která pracovala jako prodavačka v prodejně s tzv. pultovým způsobem prodeje, byla přeřazena do funkce zástupkyně vedoucího prodejny průmyslového zboží s volným výběrem, kde byly zcela jiné provozní a pracovní podmínky.
Za tohoto stavu má i odvolací soud za to, že odpovědnost žalované nelze dovozovat ze smlouvy o hmotné odpovědnosti,