Input:

č. 13/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 13/1957 Sb. rozh. tr.
Predseda JRD, hoci nemôže byť zodpovedný za hlasovanie jednotlivých členov pri členskej schôdzi JRD, je predsa z povahy svojej funkcie povolaný na to, aby riadne poučil a upozornil kolektívne orgány družstva na ich povinnosti a v prípade chybného alebo nezákonného ich postupu alebo rozhodnutia je povinný upozorniť na to dozorčie orgány, predovšetkým poľnohospodársky odbor rady ONV.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. novembra 1956, 2 Tz 165/56.)
Obvinený ako predseda JRD rozpožičiaval stavebný materiál v cene 176.000 Kčs určený na výstavbu plánovaných hospodárskych budov pre JRD družstevníkom na stavbu obytných budov, z ktorého materiálu aj pre seba si niečo ponechal a okrem toho si dal odhlasovať členskou schôdzou JRD odpustenie 25.000 Kčs zo sumy 31.000 Kčs, ktorú si od JRD roku 1951 vypožičal na kúpu motocyklu používaného na účely JRD, ktorý motocykel pri havárii potom bol zničený.
Ľudový súd v Rimavskej Sobote uznal obvineného vinným trestnými činmi porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 176 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a) tr. zák. a rozkrádania majetku ľudového družstva podľa § 245 ods. 1 písm. b) a c) tr. zák.
Krajský súd v Banskej Bystrici odvolanie obvineného zamietol.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudky krajského a ľudového súdu a ľudovému súdu uložil, aby vec znova prejednal a o nej rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona dovodzuje, že krajský súd nezistil, za akých podmienok obvinený požičal materiál a či si bol vedomý toho, že osoby, ktorým takto materiál požičal, tento včas na vybudovanie hospodárskych budov nevrátia a vôbec, či si bol vedomý toho, že porušuje svoje povinnosti, keďže ostatní členovia správy družstva s takýmto postupom súhlasili. Pokiaľ ide o odpustenie pôžičky v sume 25.000 Kčs, sťažnosť pre porušenie zákona namieta, že krajský súd rozhodol bez toho, žeby bol zistil, či obvinený použil k tomu, aby členská schôdza mu túto sumu odpustila,, nejaké nesprávne tvrdenie a že ďalej chýba zistenie, či to národný výbor schválil alebo nie.
Sťažnosť pre porušenie zákona je v podstate dôvodná.
Obvinený, pokiaľ konal ako predsela JRD, konal ako verejný činiteľ. Tento záver plynie z jeho postavenia vyplývajúceho zo vzorových stanov. Ide tu o činiteľa povolaného voľbou, aby