Input:

99/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel, platné do 31.3.1974 Archiv

č. 99/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel, platné do 31.3.1974
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 12. června 1964,
kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel
Ministerstvo financí stanoví podle § 14 zákona č. 98/1964 Sb., o dani z motorových vozidel (dále jen „zákon”):
§ 1
(k § 1 zákona)
(1)  Pro určení druhu motorového vozidla je rozhodné označení uvedené v technickém průkazu motorového vozidla. V pochybnostech rozhodne příslušný okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti.
(2)  Dani podléhají všechna silniční motorová vozidla s benzínovým spalovacím motorem, včetně těch, u nichž jsou pohonnou látkou náhradní paliva (např. generátorový, zkapalněný, stlačený plyn apod.), jakož i ostatní automobily s dieselovým motorem, jejichž držiteli jsou (podle zápisu v technickém průkazu motorového vozidla nebo v obdobném průkazu vyžadovaném pro motorová vozidla v cizině) občané nebo organizace, s výjimkou státních organizací.
§ 2
(k § 2 zákona)
(1)  Poplatníkem je každý, kdo je zapsán ke dni 1. ledna, popř. 1. července a u motorových vozidel, jimž dosud nebyla přidělena státní poznávací značka, při prvním přidělení státní poznávací značky, jako držitel motorového vozidla. Kdo je 1. července 1964 zapsán jako držitel motorového vozidla je povinen zaplatit daň za půl roku.
(2)  Poplatníky daně z motorových vozidel jsou též jednotná zemědělská družstva a jejich podniky, meliorační družstva, družstevní organizace, dobrovolné společenské organizace a jejich podniky, jakož i jiné organizace, pokud jsou právnickými osobami.
§ 3
(k § 3 zákona)
(1)  Od daně se osvobozují motorová vozidla orgánů Národní fronty a organizací v ní sdružených, včetně podniků těchto organizací, jsou-li Národní frontou hospodářsky řízeny, dále motorová vozidla politických stran, orgánů Revolučního odborového hnutí a jeho účelových zařízení a motorová vozidla orgánů Svazu pro spolupráci s armádou. Osvobození podle tohoto odstavce se však přiznává jen pro motorová vozidla ústředí a krajských i okresních složek uvedených organizací. Od daně z motorových vozidel se osvobozují též motorová vozidla organizačních složek čs. advokacie (Ústředí s. advokacie, krajská sdružení a advokátní poradny).
(2)  Užitkovými motorovými vozidly jsou vozidla určená k dopravě nákladů, včetně dodávkových vozidel do 900 kg nosnosti, dumpry apod., jakož i vozidla pro hromadnou přepravu osob (tj. s více než 8 sedadly, kromě místa pro řidiče).
§ 4
(k § 4 zákona)
(1)  Stejně jako motocykly se posuzují motocykly s postranním vozíkem, motorové tříkolky (rikšy), jakož i jiná motorová vozidla vybavená motocyklovým motorem. Motocyklovým motorem rozumí se motor vyráběný běžně sériově pro použití k pohonu jednostopých motorových vozidel; takový motor smí být použit k pohonu jiných než vysloveně jednostopých vozidel jen bez podstatných úprav. Ustanovení poslední věty § 1 odst. 1 platí zde obdobně.
(2)  Stejně jako automobily se posuzují vozítka, pokud nejsou vybavena motocyklovým motorem.
(3)  Z motorových vozidel používaných k výkonu činnosti organizací uvedených v § 4