Input:

99/1961 Sb., Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence, platné do 5.3.1963 Archiv

č. 99/1961 Sb., Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence, platné do 5.3.1963
ZÁKON
ze dne 19. září 1961
o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Nezbytným předpokladem zvýšení úrovně a účinnosti řízení rozvoje národního hospodářství, důsledné ochrany a účinného prosazování zájmů celé společnosti je všestranné posílené společenské úlohy a zvýšení úrovně kontroly a její úzké spojení s národohospodářskou evidencí.
(2)  Úlohou národohospodářské evidence, zahrnující evidenci operativně technickou, evidenci účetní a statistiku, je zabezpečit hlubokou znalost stavu a vývoje jednotlivých odvětví a celého národního hospodářství, zejména pro potřebu ročního i dlouhodobého plánování a řízení národního hospodářství, jakož i zabezpečit na všech stupních řízení hlubokou znalost toho, jak jsou plněny úkoly státního plánu a státního rozpočtu.
§ 2
(1)  Všechny orgány odpovědné za řízení národního hospodářství a kulturní výstavby a všichni vedoucí pracovníci státních a hospodářských orgánů se řídí zásadou, že kontrola je neodlučitelnou součástí řízení. Jsou proto povinni organizovat a provádět kontrolu jako důležitou státní a společenskou povinnost.
(2)  Organizovat jednotnou soustavu kontrol a národohospodářské evidence je úkolem vlády.
§ 3
Kontrole a statistice připadá v podmínkách prohlubování socialistické demokracie významná úloha napomáhat při upevňování ústředního řízení rozvoje národního hospodářství.
§ 4
Státní a hospodářské orgány při organizování a provádění kontroly a statistiky plní svou společenskou úlohu za nejširší účasti pracujících, národních výborů a dobrovolných společenských organizací, především Revolučního odborového hnutí.
§ 5
Orgány státní kontroly a statistiky
(1)  Ústředním orgánem pro státní kontrolu a statistiku je Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, v jehož čele je předseda, který je ministrem.
(2)  V krajích a okresech jsou krajská a okresní oddělení státní kontroly a statistiky, která jsou podřízena jedině ministru - předsedovi Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.
(3)  Jako oblastní orgán Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky se zřizuje oblastní oddělení státní kontroly a statistiky v Bratislavě, které je podřízeno ministru - předsedovi Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. V čele oblastního oddělení státní kontroly a statistiky je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ministr - předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.
(4)  Ústřední úřad státní kontroly a statistiky plní své úkoly buď přímo nebo prostřednictvím svého oblastního oddělení a svých krajských a okresních oddělení.
(5)  Ministr - předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky může podle potřeby ustanovit zvláštní kontrolory v jednotlivých organizacích po dobu provádění některých zvlášť důležitých úkolů.
(6)  Při výkonu svých funkcí jsou orgány státní kontroly a statistiky nezávislé na ministerstvech (ústředních orgánech státní správy) i