Input:

97/1961 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, platné do 11.11.2000 Archiv

č. 97/1961 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, platné do 11.11.2000
VYHLÁŠKA
Ústředního úřadu pro věci národních výborů
ze dne 4. září 1961
o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
Ústřední úřad pro věci národních výborů stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v úpravě vyplývající z § 3 odst. 1 zákonného opatření č. 85/1961 Sb.:
ČÁST I
Pojmenování obcí a jejich částí
§ 1
Každá obec a její část (osada nebo místní část) má svůj název.
§ 2
Krajské národní výbory stanoví názvy obcí a jejich částí po projednání s okresními a místními národními výbory a u názvů obcí po předchozím zjištění stanoviska Ústředního úřadu pro věci národních výborů.
§ 3
(1)  Dosavadní názvy obcí a jejich částí se zásadně nemění. Změny v pojmenování obcí nebo jejich částí lze provádět pouze výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech.
(2)  Názvy nových obcí a jejich částí musí být vždy ve shodě s místními a celostátními zájmy a vyhovovat hlediskům politickým, hospodářským, věcné správnosti i jazykové čistoty.
(3)  Nové obce vzniklé sloučením ponesou zpravidla název jedné ze slučovaných obcí, popř. jedné z jejích osad.
(4)  V obcích, kde splynou osady zastavěním v jeden celek, užije se názvů místních částí.
ČÁST II
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství
§ 4
(1)  Ve městech (větších obcích) mají všechny ulice a ostatní veřejná prostranství svůj název.
(2)  O označování ulic a ostatních veřejných prostranství (náměstí, nábřeží, mostů, sadů apod.) rozhoduje městský (místní) národní výbor.
(3)  Má-li se ulice nebo jiné veřejné prostranství pojmenovat nebo přejmenovat podle jména vynikající osobnosti veřejného života domácího nebo zahraničního, je třeba k tomu vyžádat stanovisko Ústředního úřadu pro věci národních výborů.
(4)  Ulice nebo jiná veřejná prostranství se zásadně nepojmenovávají podle jmen vynikajících osobního veřejného života domácího nebo zahraničního, které dosud žijí.
§ 5
(1)  Označení ulic a ostatních veřejných