Input:

94/1962 Sb., Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany, platné do 31.12.1977 Archiv

č. 94/1962 Sb., Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany, platné do 31.12.1977
[zrušeno č. 61/1977 Sb.]
USNESENÍ VLÁDY
ze dne 5. září 1962,
kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
Vláda stanoví podle § 56 lesního zákona č. 166/1960 Sb. pro lesy v oboru působnosti ministerstva národní obrany tyto odchylky:
Čl. 1
Lesní národní majetek v oboru působnosti ministerstva národní obrany spravují organizace lesního hospodářství, které zřizuje ministr národní obrany.
Právní poměry, organizaci, činnost, hospodaření a řízení těchto organizací upraví ministr národní obrany.
Čl. 2
(k § 3, 5 a 10 zákona)
O tom, že pozemek ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany je podle § 2 odst. 1 zákona součástí lesního fondu, rozhoduje v pochybnostech ministerstvo národní obrany; jemu také přísluší prohlašovat pozemky, stavby a technická zařízení ve správě uvedených organizací podle § 2 odst. 2 a 3 zákona za součást lesního fondu.
Okresní národní výbory ve spolupráci s příslušnými orgány vojenské správy jsou povinny vést v rámci jednotné evidence půdy řádný přehled o lesním fondu ve správě organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany.
O vynětí pozemků spravovaných organizacemi v oboru působnosti ministerstva národní obrany z lesního fondu rozhoduje ministerstvo národní obrany až do výměry 10 ha. Při větší výměře rozhoduje o vynětí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství na návrh ministerstva národní obrany.
Čl. 3
(k § 11, 24, 28 a 30 zákona)
Lesy v oboru působnosti ministerstva národní obrany jsou lesy zvláštního určení.